Bolagsstämmor

Översikt

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i MTG och ett forum för aktieägare att utöva inflytande.

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret. Vid årsstämman skall beslut fattas avseende antagande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, tillsättning av styrelse och dess ordförande och bolagets revisorer, och vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Extra bolagsstämma januari 2024

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 30 januari 2024 klockan 16:00. Den extra bolagsstämman kommer äga rum i Gernandt & Danielssons lokaler, Hamngatan 2, i Stockholm.

Mer information om den: Extra bolagsstämma januari 2024

This video requires cookies by Vimeo to be played which you can accept by clicking “Play Video”. Find more details here.
Play Video
Arkiv