Bolagsstämmor

Översikt

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i MTG och ett forum för aktieägare att utöva inflytande.

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret. Vid årsstämman skall beslut fattas avseende antagande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, tillsättning av styrelse och dess ordförande och bolagets revisorer, och vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Årsstämma 2023

Årsstämma i Modern Times Group MTG AB arrangerades onsdagen den 17 maj 2023 klockan 13.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, i Stockholm.

Mer information om Årsstämman 2023 här

This video requires cookies by Vimeo to be played which you can accept by clicking “Play Video”. Find more details here.
Play Video
Arkiv