Bolagsstämmor

Det är på bolagsstämmor som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt
och besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet.

Översikt

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i MTG och det är på stämman som samtliga aktieägare kan utöva sin rätt att besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet.

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret. Vid årsstämman skall beslut fattas avseende antagande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, tillsättning av styrelse och dess ordförande och bolagets revisorer, och vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med förslag skriftligen till Company Secretary, Modern Times Group MTG AB, Årsstämma, Box 2094, 103 13 Stockholm, minst sju veckor före årsstämman.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara registrerad som sådan hos Euroclear Sweden AB och kan delta och rösta vid mötet personligen eller genom ombud.

Använd länkarna nedan för mer information och dokument från våra årsstämmor.

Extra bolagsstämma 2019

Den extra bolagsstämman i Modern Times Group MTG AB (MTG), som hölls idag i Stockholm, beslutade om utdelning av samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB (NENT Group) till aktieägarna i MTG.

Den extra bolagsstämman biföll styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget NENT Group som består av MTG:s verksamhetssegment Nordic Entertainment och MTG Studios. Innehavare av en (1) A-aktie i MTG erhåller en (1) A-aktie i NENT Group och innehavare av en (1) B-aktie i MTG erhåller en (1) B-aktie i NENT Group. C-aktierna i MTG, vilka innehas av MTG, berättigar inte till utdelning och MTG kommer därför inte att erhålla några aktier i utdelningen.

Styrelsen i MTG bemyndigades även att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning av aktierna i NENT Group. Avstämningsdagen förväntas infalla under den senare delen av mars 2019 och MTG avser att ansöka om notering av aktierna i NENT Group på Nasdaq Stockholm i slutet av mars 2019. Ett prospekt avseende utdelningen och noteringen kommer att publiceras i mars och NENT Group och MTG anordnar kapitalmarknadsdagar den 11 mars respektive den 12 mars.

Protokoll från extra bolagsstämma
Bilaga 2
Kallelse till extra bolagsstämma
Handlingar till bolagsstämman
Fullmaktsformulär till bolagsstämman
2017 Årsredovisning

Årsstämma 2019

Årsstämman 2019 kommer att hållas tisdagen den 21 maj 2019 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till Bolagssekreteraren, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige, senast sju veckor före årsstämman, för att ärendet ska kunna inkluderas i kallelsen till årsstämman.

Information om hur och när registrering skall ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

I enlighet med beslutet vid MTG:s årsstämma 2018 har MTG:s dåvarande största aktieägare Kinnevik AB sammankallat en valberedning för att bereda förslag inför bolagets årsstämma 2019. Till följd av utdelningen av Kinneviks aktier i MTG till sina aktieägare samt utträdet av Kinneviks representant från valberedningen, består denna för närvarande av Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder, John Hernander, utsedd av Nordea Fonder och Jimmy Bengtsson, utsedd av Skandia Liv. De tre aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen innehar tillsammans omkring 21 procent av rösterna i MTG. Valberedningens ledamöter har utsett Joachim Spetz till valberedningens ordförande vid sitt första möte.

Vänligen se för information om valberedningens arbete.

Arkiv

Välj år nedan för mer information och dokument från våra årsstämmor.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×