Bolagsstämmor

Det är på bolagsstämmor som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt och besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet.

Översikt

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i MTG och det är på stämman som samtliga aktieägare kan utöva sin rätt att besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet.

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret. Vid årsstämman skall beslut fattas avseende antagande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, tillsättning av styrelse och dess ordförande och bolagets revisorer, och vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med förslag skriftligen till Company Secretary, Modern Times Group MTG AB, Årsstämma, Box 2094, 103 13 Stockholm, minst sju veckor före årsstämman.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara registrerad som sådan hos Euroclear Sweden AB och kan delta och rösta vid mötet personligen eller genom ombud.

Använd länkarna nedan för mer information och dokument från våra årsstämmor.

Extra bolagsstämma 2019

Den extra bolagsstämman i Modern Times Group MTG AB (MTG), som hölls idag i Stockholm, beslutade om utdelning av samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB (NENT Group) till aktieägarna i MTG.

Den extra bolagsstämman biföll styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget NENT Group som består av MTG:s verksamhetssegment Nordic Entertainment och MTG Studios. Innehavare av en (1) A-aktie i MTG erhåller en (1) A-aktie i NENT Group och innehavare av en (1) B-aktie i MTG erhåller en (1) B-aktie i NENT Group. C-aktierna i MTG, vilka innehas av MTG, berättigar inte till utdelning och MTG kommer därför inte att erhålla några aktier i utdelningen.

Styrelsen i MTG bemyndigades även att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning av aktierna i NENT Group. Avstämningsdagen förväntas infalla under den senare delen av mars 2019 och MTG avser att ansöka om notering av aktierna i NENT Group på Nasdaq Stockholm i slutet av mars 2019. Ett prospekt avseende utdelningen och noteringen kommer att publiceras i mars och NENT Group och MTG anordnar kapitalmarknadsdagar den 11 mars respektive den 12 mars.

Protokoll från extra bolagsstämma
Bilaga 2
Kallelse till extra bolagsstämma
Handlingar till bolagsstämman
Fullmaktsformulär till bolagsstämman
2017 Årsredovisning

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2019 klockan 12.00, på Meeting Room (The Square) på Alströmergatan 20 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 15 maj 2019, och
  • anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 15 maj 2019. Anmälan görs på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken ”Årsstämman 2019” (som finns under avsnittet ”Investerare” och rubriken ”Bolagsstämmor”), på telefon 0771-246 400 eller med post till Computershare AB ”Årsstämma, MTG”, Box 610, 182 16 Danderyd. Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd onsdagen den 15 maj 2019 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken ”Årsstämman 2019” (som finns under avsnittet ”Investerare” och rubriken ”Bolagsstämmor”). Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans. För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Anmälan till årsstämman 2019 (länk)

Handlingar till årsstämman 2019

Kallelse till årsstämman 2019

Fullmaktsformulär till årsstämman 2019

Arkiv

Välj år nedan för mer information och dokument från våra årsstämmor.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×