Bolagsstämmor

Det är på bolagsstämmor som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt och besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet.

Översikt

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i MTG och det är på stämman som samtliga aktieägare kan utöva sin rätt att besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet.

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret. Vid årsstämman skall beslut fattas avseende antagande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, tillsättning av styrelse och dess ordförande och bolagets revisorer, och vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med förslag skriftligen till (i) styrelsens sekreterare, Modern Times Group MTG AB, Årsstämma, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige eller (ii) agm@mtg.com minst sju veckor före årsstämman.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara registrerad som sådan hos Euroclear Sweden AB och kan delta och rösta vid mötet personligen eller genom ombud.

Använd länkarna nedan för mer information och dokument från våra årsstämmor.

Extra bolagsstämma 2019

Den extra bolagsstämman i Modern Times Group MTG AB (MTG), som hölls idag i Stockholm, beslutade om utdelning av samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB (NENT Group) till aktieägarna i MTG.

Den extra bolagsstämman biföll styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget NENT Group som består av MTG:s verksamhetssegment Nordic Entertainment och MTG Studios. Innehavare av en (1) A-aktie i MTG erhåller en (1) A-aktie i NENT Group och innehavare av en (1) B-aktie i MTG erhåller en (1) B-aktie i NENT Group. C-aktierna i MTG, vilka innehas av MTG, berättigar inte till utdelning och MTG kommer därför inte att erhålla några aktier i utdelningen.

Styrelsen i MTG bemyndigades även att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning av aktierna i NENT Group. Avstämningsdagen förväntas infalla under den senare delen av mars 2019 och MTG avser att ansöka om notering av aktierna i NENT Group på Nasdaq Stockholm i slutet av mars 2019. Ett prospekt avseende utdelningen och noteringen kommer att publiceras i mars och NENT Group och MTG anordnar kapitalmarknadsdagar den 11 mars respektive den 12 mars.

Protokoll från extra bolagsstämma
Bilaga 2
Kallelse till extra bolagsstämma
Handlingar till bolagsstämman
Fullmaktsformulär till bolagsstämman
2017 Årsredovisning

Årsstämma 2019

Årsstämman som hölls i Stockholm fattade följande beslut med anledning av de förslag som presenterades.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna David Chance, Simon Duffy, Gerhard Florin, Donata Hopfen och Natalie Tydeman till slutet av nästa årsstämma. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för 2018.

Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel, överkursfond samt årets resultat, totalt ca 3 002 miljoner kronor, förs över i ny räkning.

Årsstämman godkände förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn och förslaget om ordning för valberedning samt de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att anta långsiktiga incitamentsprogram LTI 2019, innefattade ett långsiktigt prestationsaktieprogram för i nyckelanställda i MTG samt ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelanställda i MTG omfattande högst 450 104 teckningsoptioner som ger rätt till lika många MTG B-aktier. Årsstämman beslutade inte om överlåtelse av egna MTG B-aktier till deltagarna i prestationsaktieprogrammet. För att säkerställa leverans av aktier i prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman att MTG ska ingå ett avtal med en tredje part som i eget namn ska kunna förvärva och överlåta MTG B-aktier till deltagarna i programmet.

Årsstämman beslutade även att en ändring av bolagsordningens verksamhetsföremål för att bättre avspegla MTG:s verksamhet efter uppdelningen, det vill säga att göra investeringar i företag verksamma inom sektorerna digital underhållningsverksamhet, esport och onlinespel.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Donata Hopfen och Natalie Tydeman utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Natalie Tydeman utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och David Chance och Gerhard Florin utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

 

Protokoll från årsstämman 2019

Handlingar till årsstämman 2019

Kallelse till årsstämman 2019

Fullmaktsformulär till årsstämman 2019

Arkiv

Välj år nedan för mer information och dokument från våra årsstämmor.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×