Bolagsstämmor

Översikt

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i MTG och ett forum för aktieägare att utöva inflytande.

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret. Vid årsstämman skall beslut fattas avseende antagande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, tillsättning av styrelse och dess ordförande och bolagets revisorer, och vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Årsstämma 2024

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB, kallas härmed till årsstämman torsdagen den 16 maj 2024 klockan 09.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, i Stockholm.

Arkiv