Bolagsstämmor

Det är på bolagsstämmor som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt och besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet.

Översikt

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i MTG och det är på stämman som samtliga aktieägare kan utöva sin rätt att besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet.

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret. Vid årsstämman skall beslut fattas avseende antagande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, tillsättning av styrelse och dess ordförande och bolagets revisorer, och vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med förslag skriftligen till (i) styrelsens sekreterare, Modern Times Group MTG AB, Årsstämma, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige eller (ii) agm@mtg.com minst sju veckor före årsstämman.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara registrerad som sådan hos Euroclear Sweden AB och kan delta och rösta vid mötet personligen eller genom ombud.

Årsstämma 2020

Årsstämman som hölls i Stockholm fattade följande beslut med anledning av de förslag som presenterades.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna David Chance, Simon Duffy, Gerhard Florin och Natalie Tydeman, samt val av Marjorie Lao, Chris Carvalho och Dawn Hudson till nya styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman David Chance till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade att MTGs balanserade vinstmedel, överkursfonden och årets resultat ska föras över i ny räkning.

Stämman beslutade om att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019.

Stämman beslutade också att:

  • godkänna förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn,
  • anta nya uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
  • omvälja KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Helena Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor,
  • bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst 10 % av MTGs egna aktier, och
    ändra MTGs bolagsordning för att, bland annat, tillåta styrelsen att samla in fullmakter och besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämmor.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Marjorie Lao, Chris Carvalho och Dawn Hudson utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Natalie Tydeman utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och David Chance och Gerhard Florin utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

MTG – Årsstämmoprotokoll 2020 (exkl bilaga 1-2)

Arkiv

Välj år nedan för mer information och dokument från våra årsstämmor.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×