Bolagsstämmor

Det är på bolagsstämmor som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt och besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet.

Översikt

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i MTG och ett forum för aktieägare att utöva inflytande.

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret. Vid årsstämman skall beslut fattas avseende antagande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, tillsättning av styrelse och dess ordförande och bolagets revisorer, och vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med förslag skriftligen antingen via post till Bolagssekreteraren, Modern Times Group MTG AB, Årsstämma, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige eller via epost till agm@mtg.com minst sju veckor före årsstämman för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman.

Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

Extra bolagsstämma 2021

Modern Times Group MTG AB (publ) håller extra bolagsstämma torsdagen den 21 januari 2021. I syfte att motverka spridning av coronaviruset (covid-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 januari 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd fredagen den 15 januari 2021, och
  • dels anmäla sin avsikt att delta genom att avge en poströst i enlighet med anvisningarna i avsnittet “Poströstning” nedan i sådan tid att poströsten är Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 20 januari 2021.

Aktieägarna får utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna ska använda det formulär och följa de anvisningar för poströstning som finns tillgängliga nedan. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas antingen:

  • med post till Computershare AB, “MTG:s extrastämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm, eller
  • med e-post till info@computershare.se, eller
  • elektroniskt med BankID via genom att klicka här

Ifyllda poströstningsformulär måste vara Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 20 januari 2021.Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt och eventuella övriga behörighetshandlingar biläggas poströstningsformuläret. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan.

Kallelse till den extra bolagsstämman
Villkor för företrädesemissionen
Poströstningsformulär
Fullmaktsformulär
Styrelsens fullständiga beslutsförslag (punkterna 7-12)
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (punkten 7)
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (punkten 7)
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 19 kap. 24 § aktiebolagslagen (punkterna 9, 10 och 12)
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (punkterna 9, 10 och 12)
Revisorns yttrande enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen (punkten 12)
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (punkten 9)
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (punkten 9)
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (punkten 10)
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (punkten 10)

MTGs årsstämma 2021

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 18 maj 2021. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med förslag skriftligen antingen via post till Bolagssekreteraren, Modern Times Group MTG AB, Årsstämma, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige eller via epost till agm@mtg.com minst sju veckor före årsstämman för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

I enlighet med årsstämmans beslut avseende ordningen för bolagets valberedning har en valberedning sammankallats för att bereda förslagen inför bolagets årsstämma 2021. Valberedningen består av Klaus Roehrig utsedd av Active Ownership Corporation, Joachim Spetz utsedd av Swedbank Robur Fonder, David Marcus utsedd av Evermore Global Advisors, LLC och David Chance, styrelsens ordförande. I enlighet med tidigare praxis har valberedningens ledamöter utsett Klaus Roehrig, såsom representant för den största aktieägaren i bolaget per den sista handelsdagen i augusti 2020, till valberedningens ordförande.

Information om valberedningens arbete återfinns på MTG.com/bolagsstyrning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det i skrift antingen via post till Bolagssekreteraren, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige eller via epost till agm@mtg.com.

Arkiv

Välj år nedan för mer information och dokument från våra årsstämmor.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×