Bolagsstämmor

Översikt

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i MTG och ett forum för aktieägare att utöva inflytande.

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret. Vid årsstämman skall beslut fattas avseende antagande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, tillsättning av styrelse och dess ordförande och bolagets revisorer, och vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Årsstämma 2023

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 17 maj 2023.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med förslag skriftligen antingen via post till ”Bolagssekreteraren”, Modern Times Group MTG AB, Årsstämma, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige eller via epost till agm@mtg.com minst sju veckor före årsstämman för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman.

Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

Arkiv