Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare

De vägledande principerna för ersättningar till ledande befattningshavare återfinns i ersättningsriktlinjerna (se nedan). Dessa riktlinjer antogs av årsstämman den 16 maj 2024.

För information avseende MTGs utestående långsiktiga incitamentsprogram, se nedan.

Ytterligare information avseende ersättning återfinns i ersättningsrapporten för 2023 (se nedan) samt i årsredovisningen för 2023 (vilken är tillgänglig här).

Riktlinjer för ersättning

Riktlinjer för att fastställa ersättning till MTGs VD och andra ledande befattningshavare i MTG-koncernen (”Ledande Befattningshavare”), samt till styrelseledamöter om de erhåller ersättning för arbete utöver styrelsearbetet, antagna på MTGs årsstämma den 16 maj 2024.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Avsikten är att riktlinjerna ska gälla i upp till fyra år, styrelsen kommer dock att upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar i riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänns av bolagsstämman såsom långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram och ordinarie styrelsearvode.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningen styrs genom väldefinierade processer som säkerställer att ingen individ deltar i beslutsfattandet rörande sin egen ersättning. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla fram till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive bolagets hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Ersättningsstrukturerna ska motivera medarbetare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen och därmed bolagets hållbarhet och långsiktiga värdeskapande.

För ytterligare information om MTGs affärsstrategi, se MTGs hemsida och den senaste årsredovisningen, www.mtg.com.

Övrig ersättning betalad till styrelseledamöterna utöver styrelsearvodet beslutat av årsstämman

Chris Carvalho har varit styrelseledamot i MTG sedan årsstämman 2020. Parallellt med sitt styrelseuppdrag har Chris Carvalho ett uppdrag som konsult och rådgivare på MTGx Gaming Holding AB. Det uppdraget började i februari 2019. Konsultarvodet som betalades av MTGx Gaming Holding AB till Chris Carvalho under 2023 uppgick till 0,89 Mkr. Gerhard Florin har varit styrelseledamot i MTG sedan årsstämman 2018. Han är även utnämnd till styrelseordförande i InnoGames. InnoGames har under 2023 betalat 0,81 Mkr i styrelsearvode till Gerhard Florin. Betalningen från InnoGames ligger utanför MTG:s styrelsearvode som godkändes av årsstämman 2023.

Aktiebaserad ersättning

Bolaget har tre utestående incitamentsprogram, det vill säga 2022, 2023 och 2024 års incitamentsprogram. Dessa har en incitamentsstruktur för rörlig ersättning som täcker både den kortsiktiga rörliga ersättningen och den långsiktiga aktiebaserade ersättningen i MTG.

Incitamentsprogrammen för 2022, 2023 och 2024 godkändes av årsstämman 2022, 2023 respektive 2024.

Planerna ger deltagarna möjlighet att erhålla rörlig ersättning dels i form av kontant ersättning, dels i form av rättigheter att vederlagsfritt erhålla B-aktier (”Aktierätterna”). I korthet innebär detta att om vissa prestationsvillkor uppnås under räkenskapsåren 2022, 2023 respektive 2024 tilldelas deltagarna i respektive incitamentsprogram en rörlig ersättning i början av nästkommande år, varav en del kommer att betalas ut kontant och en del kommer att tilldelas i form av Aktierätter. Varje sådan Aktierätt i Incitamentsprogrammen 2022 och 2023 ger rätt att erhålla en (1) B-aktie i MTG, förutsatt fortsatt anställning vid tidpunkten för intjänandet. 50 procent av Aktierätterna intjänas under det andra året och 50 procent under det tredje året, i båda fallen efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för det relevanta året.

Varje sådan Aktierätt i Incitamentsprogrammet 2024 ger rätt att erhålla en (1) B-aktie i MTG, förutsatt fortsatt anställning vid tidpunkten för intjänandet. 100 procent av Aktierätterna intjänas under det tredje året, efter offentliggörandet av bokslutskommunikén.

Tillämpning av prestationskriterier

Resultatmåtten för verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga strategin för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av resultatmått har hänsyn tagits till de strategiska målen och de kortsiktiga och långsiktiga prioriteringarna i verksamheten för 2024. Måtten bidrar till lönsamheten och den organiska tillväxten i portföljbolagen samt stödjer långsiktiga hållbarhetsintressen för bolaget och dess intressenter.

Ersättningsrapporter
Ersättningsrapport 2023
Visa mer filer

Aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram

MTG har följande utestående aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram:

Incitamentsprogram 2024

Årsstämman som hölls den 16 maj 2024 godkände en incitamentsstruktur för rörlig ersättning för cirka 50 nyckelpersoner i MTG, InnoGames och Hutch som omfattar både kortsiktig rörlig ersättning (STI) och långsiktig aktierelaterad ersättning.

Incitamentsprogrammet 2024 har samma struktur som Incitamentsprogrammen 2022 och 2023 och ger deltagarna möjlighet att erhålla rörlig ersättning delvis i form av kontant ersättning, delvis i form av MTG-aktier. I korthet innebär detta att om vissa prestationsvillkor uppnås under räkenskapsåret 2024 kommer deltagarna i incitamentsprogrammet 2024 att tilldelas en rörlig ersättning i början av 2025, varav en del kommer att betalas ut kontant och en del kommer att tilldelas i form av rättigheter att vederlagsfritt erhålla MTG B-aktier. Varje sådan Aktierätt ger rätt att erhålla en (1) MTG B-aktie, förutsatt fortsatt anställning vid intjänandetidpunkten. 100 procent av Aktierätterna intjänas 2027 efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2026.

Mer information om incitamentsprogrammet 2024 (inklusive prestationsvillkor) finns under punkt 21 i kallelsen till årsstämman 2024.

Incitamentsprogram 2023

Årsstämman som hölls den 17 maj 2023 godkände en incitamentsstruktur för rörlig ersättning för cirka 36 nyckelpersoner i MTG och InnoGames som omfattar både den kortsiktiga rörliga ersättningen (STI) och den långsiktiga aktiebaserade ersättningen i MTG.

Incitamentsprogram 2023 har samma struktur som Incitamentsprogram 2022 och ger deltagarna möjlighet att erhålla rörlig ersättning delvis i form av kontant ersättning, delvis i form av MTG-aktier. I korthet innebär detta att om vissa prestationsvillkor uppnås under räkenskapsåret 2023 kommer deltagarna i incitamentsprogrammet 2024 att tilldelas en rörlig ersättning i början av 2024, varav en del kommer att betalas ut kontant och en del kommer att tilldelas i form av rättigheter att vederlagsfritt erhålla MTG B-aktier. Varje sådan Aktierätt ger rätt att erhålla en (1) MTG B-aktie, förutsatt fortsatt anställning vid intjänandetidpunkten. 50 procent av Aktierätterna intjänas under 2025 och 50 procent under 2026, i båda fallen efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2024 respektive 2025.

Mer information om incitamentsprogrammet för 2023 (inklusive prestationsvillkor) finns i punkt 19 i kallelsen till årsstämman 2023.

Incitamentsprogram 2022

Årsstämman som hölls den 8 juni 2022 godkände en ny förenklad incitamentsstruktur för rörlig ersättning för cirka 20 nyckelpersoner inom MTG som omfattar både den kortsiktiga rörliga ersättningen (STI) och den långsiktiga aktiebaserade ersättningen inom MTG.

Incitamentsprogram 2022 ger möjlighet för deltagarna att erhålla rörlig ersättning dels i form av kontant ersättning, dels i form av aktier i MTG. I den utsträckning vissa prestationskriterier uppnås under räkenskapsåret 2022 kommer deltagarna i programmet tilldelas en rörlig ersättning i början av 2023, varav en del kommer att betalas ut kontant och en del kommer att tilldelas i form av rättigheter att vederlagsfritt erhålla MTG-aktier av serie B. Varje sådan aktierätt medför en rätt att erhålla en (1) MTG-aktie av serie B, villkorat av fortsatt anställning vid tidpunkten för när rätten till tilldelning inträder. 50 procent av aktierätterna kommer ge rätt till tilldelning av MTG-aktier av serie B under 2024 och 50 procent under 2025, i båda fallen efter publiceringen av bokslutskommunikén för 2023 respektive 2024.

Mer information om incitamentsprogram 2022 (inklusive prestationskriterier) finns i punkt 17 i kallelsen till årsstämman för 2022.