VD och verkställande ledning

VD och verkställande ledning

VD och verkställande ledning

Koncernens verkställande ledning består av den verkställande direktören (VD) och finanschefen och andra ledande befattningshavare.

VD ansvarar för att den löpande förvaltningen av bolaget sköts enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Verkställande direktören och verkställande ledningen, med stöd av olika stabsfunktioner, ansvarar för koncernens efterlevnad avseende övergripande strategi, ekonomisk kontroll och verksamhetskontroll, koncernens finansiering, kapitalstruktur, riskhantering och M&A. Detta inkluderar bland annat framtagande av finansiella rapporter, information till och kommunikation med aktiemarknaden och andra uppgifter. Bolagets policys inkluderar bland annat uppförandekod, anti-korruption, riskhantering och ekonomisk kontroll.