Årsstämma 2012

Modern Times Groups årsstämma, som hölls i Stockholm idag, röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid årsstämman.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och revisorernas rapport. Stämman godkände att en ordinarie utdelning om 9 kronor per aktie betalas ut till aktieägare, med avstämningsdagen satt till fredagen den 11 maj 2012. Utdelningen beräknas kunna betalas ut onsdagen den 16 maj 2012. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2011. Årsstämman omvalde David Chance, Simon Duffy, Lorenzo Grabau, Alexander Izosimov, Mia Brunell Livfors, Michael Lynton och Cristina Stenbeck som styrelseledamöter, och valde Blake Chandlee som ny styrelseledamot i MTG. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande i MTG. Årsstämman godkände förslaget om ersättning till styrelsens ledamöter, förslaget om ordningen för nomineringskommittén, samt de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman beslutade anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram (”Planen”), vilket omfattar sammanlagt cirka 100 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom MTG. För att delta i Planen krävs att deltagarna äger MTG-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av målbaserade aktierätter samt, i vissa fall, prestationsbaserade aktierätter och personaloptioner. Under förutsättning att vissa mål respektive prestationsbaserade villkor uppfylls, berättigar varje aktierätt deltagaren att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget och varje option berättigar deltagaren att förvärva en B-aktie till ett pris motsvarande 120 procent av aktiepriset vid tiden för tilldelning. Den föreslagna Planen har samma struktur som den plan som antogs på årsstämman 2011.

För att försäkra sig om tilldelning av B-aktier i enlighet med Planen, beslutade årsstämman att ett maxantal av 290 000 C-aktier som ägs av MTG kan omklassificeras till B-aktier och därefter delas ut till deltagarna i Planen.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på Nasdaq OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, och är vid tidpunkten lägsta tillgängliga pris.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy omvaldes som ordförande i revisionsutskottet och Alexander Izosimov, Michael Lynton och Lorenzo Grabau utsågs som utskottets ledamöter. Lorenzo Grabau valdes som ordförande för ersättningsutskottet och David Chance och Mia Brunell Livfors utsågs som utskottets ledamöter.

Files
Protokoll årsstämman 2012
Visa mer filer