Extra bolagsstämma 2021

Den extra bolagsstämma i Modern Times Group MTG AB (publ) som hölls den 21 januari 2021 beslutade bland annat att godkänna styrelsens beslut att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 17 december 2020 om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). För mer information om Företrädesemissionen, se MTG.com.

Bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om:

  • Ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier som sammanlagt motsvarar högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången. Ingen enskild investerare ska ha rätt att teckna aktier som motsvarar mer än fem procent av det totala antalet aktier i MTG. Syftet med bemyndigandet är, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara, att möjliggöra för bolaget att fullfölja potentiella förvärvsmöjligheter när de uppstår och i linje med bolagets strategi, inklusive genom att snabbt anskaffa kapital för sådana syften.
  • En emission av högst 627 431 B-aktier till vissa säljare av Hutch Games med betalning genom kvittning mot en säljarrevers om 81 442 288 SEK. Teckningskursen, som fastställdes i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet rörande förvärvet av Hutch Games, uppgår till 129,80 SEK per B‑aktie. Kvittningsemissionen medför att bolagets aktiekapital ökar med högst 3 137 155 SEK.
  • Godkännande av en apportemission av aktier i ett dotterbolag i syfte att möjliggöra en konsolidering av MTG:s innehav av vissa esporttillgångar.
  • Implementering av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2021) och vissa arrangemang för säkring av aktieleverans till deltagarna i programmet. LTIP 2021 omfattar omkring 17 anställda inom den verkställande ledningen och andra nyckelpersoner. Deltagande i LTIP 2021 förutsätter ett eget aktieinnehav i MTG uppgående till en viss andel av deltagarens årliga bruttolön. Högst 363 331 B-aktier (före omräkning till följd av Företrädesemissionen och eventuella andra bolagshändelser) kan komma att vederlagsfritt tilldelas deltagarna under förutsättning att vissa prestationskrav uppfylls under en treårig intjänandeperiod. I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2021 beslutade bolagsstämman även om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om en riktad nyemission, och ett efterföljande återköp av, högst 130 000 C-aktier (vilka kan omvandlas till B-aktier) och att högst 434 880 egna B-aktier ska kunna överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i enlighet med villkoren för LTIP 2021.

Kallelse till den extra bolagsstämman
Villkor för företrädesemissionen

Filer
Protokoll från extra bolagsstämma
Visa mer filer