MTG – Integritetspolicy

Välkommen till vår integritetspolicy som innehåller information om hur vi behandlar personuppgifter när du besöker vår webbplats, kommunicerar eller på annat sätt interagerar med oss i de fall som beskrivs nedan. Om du har några frågor om vår användning av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via de kanaler som anges nedan.

När vi hänvisar till ”du” i denna integritetspolicy hänvisar vi till dig som registrerad (se avsnitt II nedan för mer information om vad detta innebär). Om du interagerar med oss för andras räkning ska du se till att alla berörda personer får den information som anges i denna integritetspolicy.

I. Vilka Är Vi?

Om vi talar om ”MTG”, ”vi” eller ”oss” i denna integritetspolicy hänvisar vi till oss själva som personuppgiftsansvariga enligt definitionen nedan. Våra kontaktuppgifter är:

Modern Times Group MTG AB
Skeppsbron 18, Box 2094,
111 30 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 562 000 50

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, dataskydd eller om du vill utöva dina rättigheter som nämns i avsnitt IV kan du när som helst kontakta vårt dataskyddsombud. Hans kontaktuppgifter är:

Colette Yates
c/o Modern Times Group MTG AB
Skeppsbron 18, Box 2094,
111 30 Stockholm, Sweden
E-Mail: privacy@mtg.com

II. Betydelse av termer

Betydelsen av vissa termer som vi använder i denna integritetspolicyn definieras i den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”). När vi hänvisar till GDPR hänvisar vi även till Storbritanniens allmänna dataskyddsförordning, såvida vi inte på annat sätt anger att vi hänvisar till endast en av dem.

Alla definitioner som anges i artikel. 4 GDPR gäller för denna integritetspolicy. Vi vill uttryckligen nämna innebörden av följande termer för att klargöra vad de ofta använda termerna personuppgifter, registrerad, behandling, registeransvarig och registerförare betyder enligt GDPR:

 • ‘personuppgifter’ all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet;
 • ‘behandling’ varje operation eller uppsättning av operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring;
 • ‘personuppgiftsägare’ fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för en sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för att utse den personuppgiftsansvarige fastställas i unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning;
 • ‘personuppgiftsbehandlare’ en fysisk eller juridisk person, myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
III. Rättslig grund

Som personuppgiftsansvarig behöver vi en rättslig grund för att behandla dina uppgifter på ett lagligt sätt, i enlighet med art. 6 para. 1 GDPR. Om

 • Du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål, vilket utgör en rättslig grund enligt artikel. 6 para. 1 led a) GDPR;
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås, den rättsliga grunden för detta är Art. 6 para. 1 led b) GDPR;
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som gäller för oss, den rättsliga grunden för detta är Art. 6 para. 1 led c) GDPR;
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda våra legitima intressen eller en tredje parts legitima intressen och dessa legitima intressen väger inte tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, den rättsliga grunden för detta är Art. 6 para. 1 led f) GDPR.
IV. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du vissa rättigheter när det gäller vår behandling av personuppgifter. Enligt GDPR har du följande rättigheter:

 • Rätt till information: Du har rätt att få information om vår behandling av dina personuppgifter, i enlighet med art. 13 och 14 GDPR.
 • Rätt till korrigering: Du har rätt att få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig, i enlighet med art. 16 GDPR.
 • Rätt till radering (“Rätten att bli bortglömd”): Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, i enlighet med art. 17 GDPR.
 • Rätt till begränsning: Under vissa omständigheter har du rätt att få en begränsning av behandlingen, i enlighet med art. 18 GDPR.
 • Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter har du rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, i enlighet med art. 20 GDPR.
 • Rätt till invändning: Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om dig, i enlighet med art. 21 GDPR. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, rätten att invända i fall där vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden i art. 6 para. 1 led f) GDPR.
 • Rätt att lämna in ett klagomål: Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den EU-medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen äger rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot GDPR, enligt artikel. 77 GDPR.Den tillsynsmyndighet som i första hand ansvarar för hanteringen av klagomål avseende den databehandling som utförs av oss är Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige, imy@imy.se
 • Rätt att återkalla samtycke: Om en behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke enligt artikel. 6 para. 1 led a) GDPR eller art. 9.2 a GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 i GDPR. 7 par. 3 GDPR. Ett sådant tillbakadragande påverkar inte lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycke före tillbakadragandet.
 • Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling: Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har rättsverkningar som rör dig eller på liknande sätt påverkar dig på ett betydande sätt, enligt artikel. 22.1 GDPR.
V. Mottagare/Kategorier Av Mottagare

De personuppgifter som vi behandlar kan också antingen behandlas av andra parter för vår räkning och enligt våra instruktioner av registerförare eller delas med och behandlas av andra registeransvariga. När uppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy görs det huvudsakligen av våra anställda och frilansare som vi har anlitat och som är ansvariga för den specifika fråga som uppgifterna behövs för.

Följande lista ger dig en översikt över de viktigaste leverantörerna av verktyg och tjänster som vi använder och som kan vara mottagare av dina uppgifter

Leverantörer av kontorsverktyg

Microsoft Enterprise Service Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA

och

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Ireland
(båda tillsammans “Microsoft”)

och

Slack Technologies, Inc.,
500 Howard Street,
San Francisco, CA 94105
USA (“Slack”)

Verktyg för hantering av dataskydd

OneTrust Technology Limited
82 St. John Street
Farringdon, London EC1M 4JN
United Kingdom
(“OneTrust”)

Verktyg för pressmeddelande

Cision Sverige AB
Box 24194, 104 51, Stockholm
Sverige
(“Cision”)

Leverantör av datahanteringssystem och IT-tjänster

EVRY Sweden AB
Ekensbergsvägen 113
171 41 Solna,
Sverige
(„Tietoevry“)

Leverantör av streamingtjänster

Svenska Financial Hearings AB
Brunnsgatan 21b, 111 56 Stockholm,
Sverige
> Integritetspolicy
(„Financial Hearings“)

och

Vimeo.com, Inc.
Att: Data Protection Officer
330 West 34th Street, 5th Floor
New York, New York 10001
> Integritetspolicy
(„Vimeo“)

En del av dessa mottagare är etablerade utanför Europeiska unionen. I princip finns det två möjliga skyddsåtgärder som vi förlitar oss på när dessa mottagare tar emot dina personuppgifter, för att säkerställa att dina uppgifter får en adekvat skyddsnivå:

 • Om en mottagare befinner sig i ett land för vilket Europeiska kommissionen har funnit att det erbjuder en adekvat nivå av dataskydd, förlitar vi oss på EU-kommissionens beslut om adekvat nivå av dataskydd.
 • Om en mottagare inte befinner sig i ett land med en adekvat dataskyddsnivå enligt Europeiska kommissionen, har vi antingen ingått ett avtal med mottagaren där vi kommer överens om regler för att se till att mottagaren tar hand om dina personuppgifter på ett adekvat sätt (EU:s standardavtalsklausuler som utarbetats av Europeiska kommissionen) eller så förlitar vi oss på bindande företagsregler för en grupp av företag som har godkänts av en tillsynsmyndighet.

Förutom de huvudsakliga mottagare som nämns ovan kan följande kategorier av mottagare få personuppgifter från oss, endast om det är nödvändigt i det specifika fallet: finansiella tjänster och IT-tjänster, värdleverantörer, leverantörer av datarum för M&A-transaktioner, potentiella köpare eller säljare av en M&A-transaktion, externa finansiella och juridiska rådgivare och revisorer, domstolar eller statliga myndigheter som lagligen och på ett legitimt sätt tvingar oss (t.ex. genom stämningsansökningar, domstolsbeslut, myndighetsförfrågningar eller husrannsakningsorder) att lämna ut uppgifter, leverantörer för streaming av liveevenemang.

Du hittar information om vilka mottagare och kategorier av mottagare som är involverade i behandlingen av personuppgifter i avsnitt VI.

VI. Allmän Databehandling

Nedan vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Detta är de allmänna behandlingsaktiviteter som kan tillämpas när du interagerar med oss. Varje behandlingsaktivitet är uppdelad i 5 delar:

(a.) Vad: Vilka uppgifter behandlas?
(b.) Varför: I vilket syfte behandlas uppgifterna?
(c.) Vem: Vem delar vi uppgifterna med?
(d.) Rättslig grund: Vilken lag tillåter oss att behandla uppgifterna?
(e.) Hur länge: Hur länge sparar vi uppgifterna?

1. Kommunikation med dig
 1. Vad
  Om vi kommunicerar med dig via e-post eller post behandlar vi alla personuppgifter som du lämnar till oss under vår konversation (t.ex. ditt namn, din e-postadress, anledningen till att du kontaktar oss etc.).Utöver detta är det också möjligt att vi använder andra system för meddelanden online för att kommunicera med dig, om du vill kontakta oss via dessa kanaler. Observera att om du vill kontakta oss via sådana meddelandesystem är det möjligt att respektive företag som erbjuder dessa kommunikationstjänster också kan behandla dina personuppgifter och att deras integritetspolicy gäller för detta. Vi har inget inflytande över sådan databehandling av tredje part. För ytterligare information om hur dessa tjänster behandlar dina personuppgifter, se deras integritetspolicyer.
 2. Varför
  Beroende på den specifika konversationen med dig kan personuppgifterna antingen behandlas för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal med oss eller för att fullgöra ett avtal som du har ingått med oss. Dessutom kan behandlingen vara nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga dokumentationsskyldigheter. Utöver detta kan behandlingen också vara nödvändig för att tillgodose vårt legitima intresse av att svara på dina mail och samtal när du kontaktar oss och inte är vår avtalspartner samt för att ha bevis för det väsentliga innehållet i vår konversation, inklusive men inte begränsat till fall av potentiella rättsliga anspråk från vår eller din sida.
 3. Vem
  Beroende på det specifika fallet kan mottagarna av de behandlade personuppgifterna vara våra leverantörer av kontorsverktyg.
 4. Rättslig grund
  en rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal med oss eller för att fullgöra ett avtal som du har ingått med oss är Art. 6 par. 1 led b) GDPR.Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter är art. 6 par. 1 led c) GDPR.Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna på grund av vårt legitima intresse är Art. 6 par. 1 led f) GDPR.
 5. Hur länge
  Uppgifterna sparas åtminstone tills vårt avtal med dig är helt uppfyllt. Om uppgifterna har lagrats för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig, lagrar vi uppgifterna så länge som det finns objektiva skäl att tro att respektive konversation kommer att fortsätta inom en överskådlig framtid. Utöver detta kan dina uppgifter lagras i enlighet med lagstadgade lagringstider, om sådana lagar är tillämpliga på respektive uppgifter, samt den tillämpliga preskriptionstiden, så att vi kan försvara oss tillräckligt mot krav.
2. Besöka vår hemsida
 1. Vad
  När du besöker vår webbplats behandlar vi din IP-adress.
 2. Varför
  Vi behandlar dessa uppgifter för att webbplatsen ska kunna visas korrekt i din webbläsare. Detta är ett legitimt intresse för oss.
 3. Vem
  Mottagare av de behandlade personuppgifterna kan vara våra IT-tjänsteleverantörer och hostingleverantörer.
 4. Rättslig grund
  Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 para. 1 led f) GDPR.
 5. Hur länge
  Uppgifterna behandlas endast under ditt besök på vår webbplats och lagras inte i loggfiler.
3. Prenumeration på pressmeddelanden
 1. Vad
  Du kan välja att få våra nyheter och företagsinformation via e-post. För att skicka pressmeddelanden och rapporter till dig behandlar vi din e-postadress och ditt val av innehåll som du vill ta emot, samt information om huruvida du har öppnat det e-postmeddelande vi skickat till dig och, om så är fallet, när det öppnades.
 2. Varför
  Syftet med behandlingen av personuppgifter är att hålla dig uppdaterad om vår affärsutveckling, våra produkter och tjänster via e-post i enlighet med dina önskemål om att få information och för att bättre förstå vad som var av intresse för dig eller inte.
 3. Vem
  Mottagaren av de behandlade personuppgifterna är leverantören av vårt verktyg för pressmeddelanden.
 4. Rättslig grund
  Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är din samtyckesförklaring i enlighet med art. 6 para. 1 led a) GDPR.
 5. Hur länge
  Dina personuppgifter lagras så länge du inte återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att använda länken för avregistrering längst ner i det e-postmeddelande du fått från oss eller genom att kontakta communications@mtg.com.
4. Begäran från den registrerade
 1. Vad
  När du kontaktar oss för att utnyttja dina rättigheter som registrerad person (se ovan) behandlar vi ditt namn, din e-postadress och all ytterligare information som du ger oss i din förfrågan samt personuppgifter för att verifiera din identitet som laglig registrerad person, om det behövs.Vi kan också behandla dina personuppgifter när du kontaktar ett annat företag i MTG-koncernen som är ett dotterbolag till oss (”MTG-företag”) med en sådan begäran om företaget kontaktar oss för att få juridisk rådgivning i ärendet.
 2. Varför
  Personuppgifterna om din begäran behandlas i syfte att besvara din begäran och för att bevisa att vi följer GDPR genom att hjälpa dig som registrerad att utöva dina rättigheter enligt GDPR. Detta är också ett legitimt intresse för oss.Om vi behandlar ytterligare uppgifter om dig för att verifiera din identitet görs detta för att förhindra bedrägerier som begås med hjälp av falska identiteter, vilket är ett legitimt intresse för oss.Om vi får dina personuppgifter från ett MTG-företag behandlar vi dem för att hjälpa företaget att reagera korrekt genom att ge juridisk rådgivning. Som moderbolag har vi ett nära samarbete med alla MTG-bolag och stöder dem för att säkerställa deras efterlevnad samt en koncernövergripande efterlevnad av gällande lagar. Detta är ett legitimt intresse för oss och alla MTG-företag.
 3. Vem
  Beroende på det specifika fallet kan mottagarna av de behandlade personuppgifterna vara leverantören av vårt verktyg för hantering av dataskydd, våra leverantörer av kontorsverktyg och externa juridiska rådgivare.
 4. Rättslig grund
  Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna i din begäran är Art. 6 para. 1 led c) i samband med art. 12 GDPR samt art. 6 par. f) GDPR.Den rättsliga grunden för att verifiera din identitet är Art. 6 para. 1 led f) GDPR.Om vi får dina personuppgifter från ett MTG-företag är den rättsliga grunden för att ta emot och behandla uppgifterna Art. 6 para. 1 led f) GDPR.
 5. Hur länge
  Uppgifterna lagras i tre år från och med slutet av det år då du gjorde din begäran, så att vi och/eller respektive MTG-bolag kan bevisa att vi uppfyller kraven och försvara oss mot eventuella krav inom ramen för den allmänna preskriptionstiden i Sverige för krav från konsumenter.
5. Juridiskt arbete
 1. Vad
  Vi samarbetar med MTG-företag och externa rådgivare för att bedöma och hantera juridiska frågor. Om ett ärende eller en tvist mellan dig och oss eller mellan dig och ett MTG-företag (se definitionen i avsnitt VI.4.a) kräver en relevant rättslig prövning, behandlar vi och, vid behov, det berörda MTG-företaget de uppgifter som är relevanta för ärendet eller tvisten. Detta kan särskilt omfatta ditt namn, din e-postadress och dina kontaktuppgifter.
  Det är möjligt att MTG-bolag söker juridiskt stöd från oss som moderbolag i juridiska frågor. I sådana fall kan det hända att vi tar emot dina personuppgifter från respektive MTG-företag och behandlar de personuppgifter som krävs för att ge det rättsliga stödet.
  Om vi från auktoriserade domstolar eller statliga myndigheter skulle få en juridiskt legitim och bindande skyldighet att lämna ut uppgifter (t.ex. genom stämningar, domstolsbeslut, myndighetsförfrågningar eller husrannsakningsorder), skulle vi uppfylla sådana krav.
 2. Varför
  Syftet med att vi och – i förekommande fall – det berörda MTG-företaget behandlar uppgifterna är en effektiv och enhetlig hantering av rättsliga frågor. Detta är ett legitimt intresse för oss och det berörda MTG-företaget. Dessutom kan databehandlingen tjäna till att ingå och genomföra avtal med dig.Som moderbolag har vi också ett legitimt intresse av att stödja MTG-bolagen i juridiska frågor för att skydda våra affärsintressen för oss, respektive MTG-bolag och hela MTG-koncernen.I händelse av juridiskt legitima och bindande skyldigheter från auktoriserade domstolar eller statliga myndigheter skulle vi ha en rättslig skyldighet att uppfylla
  .
 3. Vem
  Mottagare av de behandlade personuppgifterna kan vara våra leverantörer av kontorsverktyg samt externa juridiska rådgivare och revisorer. Vi kan ta emot dina personuppgifter från ett MTG-företag om det söker vårt stöd, i vilket fall samma mottagare kan gälla.Vid rättsligt legitima och bindande förpliktelser från auktoriserade domstolar eller statliga myndigheter skulle sådana domstolar eller myndigheter vara mottagare av uppgifterna.
 4. Rättslig grund
  Om personuppgiftsbehandlingen gäller ingående eller genomförande av ett avtal med dig är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling Art. 6 par. 1 led b) GDPR.Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ett legitimt intresse är den rättsliga grunden Art. 6 para. 1 led f) GDPR.Vid lagligt legitima och bindande skyldigheter från auktoriserade domstolar eller statliga myndigheter är den rättsliga grunden för att lämna ut uppgifter Art. 6 par. 1 led c GDPR i samband med respektive lagar som anger förpliktelsens rättsligt bindande verkan.
 5. Hur länge
  Lagringsperioden för uppgifter som behandlas i syfte att hantera rättsliga frågor, tvister eller uppfylla rättsliga skyldigheter styrs av den relevanta preskriptionstiden, så att vi kan försvara oss tillräckligt mot anspråk, eller av de relevanta rättsliga skyldigheterna att bevara handlingar.
6. Jobbansökningar
 1. Vad
  Vi behandlar personuppgifter som du lämnar när du ansöker om ett jobb eller när du vill samarbeta med oss som frilansare (t.ex. ditt namn, ditt födelsedatum, din adress, uppgifter i ditt följebrev eller CV etc.).
 2. Varför
  Uppgifterna behandlas för att avgöra om ett avtal ska ingås med dig eller, om du redan har ett avtal med oss, för att fullgöra våra skyldigheter eller för att säga upp avtalet.Dina uppgifter kommer att lagras om vi har beslutat att inte anställa dig eller om din anställning hos oss har upphört så att vi kan försvara oss mot eventuella krav enligt § 64 Diskrimineringslag i samband med § 10 Lag om medbestämmande i arbetslivet. Detta är ett legitimt intresse för oss.
 3. Vem
  Mottagare av de behandlade personuppgifterna kan vara våra leverantörer av kontorsverktyg och externa HR-konsulter.
 4. Rättslig grund
  Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter när du ansöker och under din anställning är Art. 6 para. 1 led b) GDPR.Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter om vi har beslutat att inte anställa dig eller om din anställning hos oss har upphört är Art. 6 par. 1 led f) GDPR.
 5. Hur länge
  Om vi samarbetar med dig lagras dina uppgifter under de tillämpliga lagstadgade lagringsperioderna, i allmänhet är detta tio år med början i slutet av det år då ditt avtal upphörde (kriterier som härrör från Sveriges allmänna preskriptionstid). Om vi inte beslutar oss för att anställa dig kommer vi att radera din ansökan efter två år från och med beslutet om icke-anställning, så att vi kan försvara oss mot eventuella krav baserade på § 64 Diskrimineringslag i samband med § 10 Lag om medbestämmande i arbetslivet.
7. Kakor, webbplatsanalyser och hantering av samtycke

Vi använder cookies på vår webbplats. För att göra det enkelt för dig att informera dig om dessa och att ge eller återkalla ett eventuellt nödvändigt samtycke från dig eller invända mot en behandling som grundar sig på ett legitimt intresse från oss har vi infört en plattform för samtyckeshantering. Du kan när som helst öppna plattformen för hantering av samtycke genom att klicka på länken ”ANPASSA COOKIES” längst ner på vår webbplats. I plattformen för hantering av samtycke och i vår Cookie policy hittar du all information om vilka uppgifter som behandlas, vem mottagaren är, syftet, den rättsliga grunden och lagringsperioden.

Du kan naturligtvis också när som helst kontakta oss via privacy@mtg.com om du vill förklara att du drar tillbaka eller motsätter dig att vi behandlar dina personuppgifter.

8. Inget automatiserat beslutsfattande

Vi behandlar inte dina uppgifter med hjälp av automatiserat beslutsfattande (t.ex. profilering).

9. Cybersäkerhet och oönskad kommunikation
 1. Vad
  I vissa fall behandlar vi din e-postadress av cybersäkerhetsskäl och/eller för att blockera oönskad kommunikation.
 2. Varför
  Uppgifterna behandlas för att blockera potentiellt skadlig kommunikation och säkra våra IT-system om vi har anledning att tro att kommunikation som du skickar till oss utgör ett potentiellt hot mot våra IT-system, och/eller för att blockera oönskad kommunikation som du skickar till oss för att skydda våra anställda från innehåll som negativt påverkar deras arbete och/eller välbefinnande.
 3. Vem
  Mottagare av de behandlade personuppgifterna kan vara våra leverantörer av kontorsverktygoffice tools och vår leverantör av datahanteringssystem och IT-tjänster.
 4. Rättslig grund
  Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter för cybersäkerhetsändamål och för att blockera oönskad kommunikation är Art. 6 para. 1 let.d f) GDPR.
 5. Hur länge
  Vi lagrar dina personuppgifter så länge som vi objektivt sett har anledning att tro att dina meddelanden utgör ett potentiellt hot mot våra IT-system och/eller att du kommer att skicka ytterligare oönskade meddelanden till oss.
10. Direktsändningar
 1. Vad
  Publika direktsändningar: Du kan registrera dig för att få en inbjudan till de direktsändningar som vi erbjuder, såsom presentation av MTGs kvartalsresultat eller våra årliga kapitalmarknadsevenemang, genom att anmäla dig till vårt utskick för pressmeddelanden. Genom att registrera dig behandlar vi obligatoriska uppgifter, såsom din e-postadress, namn och namnet på det företag du arbetar för, och eventuellt valfria uppgifter, såsom ditt telefonnummer.

  Interna direktsändningar: Om du är anställd eller frilansare som arbetar för MTG eller ett koncernbolag kan du delta i interna direktsändningar som vi erbjuder, till exempel ”All-Hands”-evenemang eller andra globala företagsevenemang. För att skicka till dig och bjuda in  och låta dig delta i direktsändingen behandlar vi ditt namn och den e-postadress som du använder i arbetet.

  När du deltar i en offentlig eller intern direktsändning kan användarnamnet du valt visas för andra deltagare, liksom din bild och det du säger, beroende på dina inställningar. Om du väljer att ställa en  fråga  eller lämna en kommentar under direktsändningen eller i chatten för en direktsändning, behandlar vi alla personuppgifter som du kan komma att lämna ut genom att göra detta.

  Offentliga och interna direktsändningar kan spelas in och laddas upp till en videoströmningsplattform för att göra videon tillgänglig för personer som inte kunde delta vid direktsändningen.

 2. Varför
  När du anmäler dig för att delta i en av våra direktsändningar måste vi behandla personuppgifterna   för att skicka information till dig om hur du deltar i direktsändningen, för att förbereda dig för direktsändningen på ett adekvat sätt och för att, om det behövs, internt förstå hur framgångsrik direktsändningen är, t.ex. vilka ämnen som var av intresse för vilka tittare och hur vi kan förbättra våra direktsändningar i framtiden.

  Uppgifter som är synliga för andra deltagare (användarnamn) eller som du lämnar under en direktsändning behandlas av oss för att kunna erbjuda en fungerande direktsändning och fungerande deltagarfunktioner.

  Som deltagare i en direktsändning kan du välja om du vill att din bild och det du säger ska visas i direktsändningen. Observera att direktsändningar kan spelas in och laddas upp till videoströmningplattformar för personer som inte kan delta vid direktsändningen. Om du inte vill bli inspelad, vänligen meddela oss i förväg. I sådana fall kommer du tyvärr inte att kunna delta i direktsändningen eftersom vi inte har någon teknisk lösning för att utesluta enskilda deltagare från inspelning.

 3. Vem
  Mottagarna  av de behandlade personuppgifterna varierar från fall till fall. Även om vi vanligtvis använder vår leverantör av office tools för gruppinterna direktsändningar (Microsoft), kan detta också vara fallet för offentliga direktsändningar. Beroende på typ av direktsändning kan vi välja att använda ett annat företag för att sända evenemanget.

  Interna direktsändningar som spelas in kan lagras på Microsoft Teams eller Vimeo.

  Offentliga direktsändningar som spelas in kan lagras på Vimeo eller Financial Hearings.

 4. Rättslig grund
  Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1 led f) GDPR.
 5. Hur länge
  Deltagarlistor för våra kapitalmarknadsevenemang lagras i högst ett år.

  Om en direktsändning visas och spelas in via Financial Hearings lagras och är videon tillgänglig i tre år.

  Direktsändningar som spelats in via Microsoft Teams raderas inom en vecka efter att direktsändningen har ägt rum.

  Interna direktsändningar som spelats in och gjorts tillgängliga via Vimeo kommer att raderas tre månader efter att de har gjorts tillgängliga.

  Om vi använder ett annat företag för att sända ett evenemang kommer vi att anse att de uppgifter som används för att delta i direktsändingen inte lagras av leverantören  längre än nödvändigt.

VII. Koncernsamarbeten – Allmän information

Tillsammans med våra spelstudior bildar vi en koncern. Vi har ett nära samarbete med koncernens spelstudior (var och en ett ”koncernbolag”) för att lära av varandra, hjälpa varandra och förbättra hur koncernen utvecklar spel. Vi villse oss själva som en liten spelby där vi tillsammans strävar för att utveckla bra spel.

Följande koncernbolag är en del av vår spelby:

Hutch Games Ltd

2nd Floor Scrutton Street,
London, England, EC2A 4HH
UK

Privacy Policy

InnoGames GmbH

Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Germany

Privacy Policy

Ninja Kiwi Limited

17 Shamrock Drive,
Kumeu, 0810
New Zealand

Privacy Policy

Ninja Kiwi Europe Limited

Unit 13, Vision Building, 20 Greenmarket, Dundee
DD1 4QB
United Kingdom

Privacy Policy

PlaySimple Games Private Limited India

Second Floor, Anjaneya Techno Park No. 147,
Kodihalli, HAL Old Airport Rd,
Bangalore – 560008
India

Privacy Policy

Playsimple Games Pte Ltd

30 Cecile Street
#19-08, Prudential Tower
Singapore, 049712

Privacy Policy

VIII. Gruppsamarbeten – Gemensamt personuppgiftansvar

Vad innebär gemensamt personuppgiftsansvar?

I vissa fall när vi samarbetar med ett koncernbolag bestämmer vi gemensamt om och hur vissa av dina personuppgifter behandlas. I ett sådant fall är de båda inblandade koncernbolagen var och en personuppgiftsansvarig för dina uppgifter när de gör det och arbetsrelationen kallas gemensamt personuppgiftsansvar. Vi har ingått ett avtal med alla koncernföretag där reglerna för vårt gemensamma personuppgiftsansvar anges och som även innehåller så kallade standardavtalsklausuler som säkerställer att personuppgifter för personer som befinner sig i Europeiska unionen (eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) skyddas på ett adekvat sätt när personuppgifter överförs mellan oss och ett koncernföretag som inte är etablerat i Europeiska unionen eller ett land som anses ha samma datanivå skydd som Europeiska unionen.

I följande fall är vi och koncernbolagen gemensamt personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter:

1. Fusioner & förvärv
 1. Vad
  Koncernbolagen och vi kan komma att stötta varandra när vi köper eller säljer ett bolag. I sådana fall kan ett strikt begränsat antal anställda som är involverade i en sådan transaktion få tillgång till personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, unika identifierare) som ingår i relevant dokumentation som delas av en potentiell säljare eller bestämma vilka personuppgifter som delas med en potentiell köpare och hur detta ska göras. I princip anonymiseras personuppgifter innan de lämnas ut och om det är nödvändigt att lämna ut personuppgifter kommer sådant utlämnande av personuppgifter att hållas till ett minimum.
 2. Varför
  Syftet med ett sådant samarbete är att granska relevant material som delas med oss av en potentiell säljare, så att vi och/eller de berörda koncernbolagen kan fatta bra affärsbeslut, eller att göra det möjligt för en potentiell köpare att kan fatta bra affärsbeslut när personuppgifter delas med en potentiell köpare. Detta är ett legitimt intresse för oss, de berörda koncernbolagen och de potentiella säljarna eller köparna.
 3. Vem
  Mottagare av de behandlade personuppgifterna kan vara våra leverantörer av office tools, leverantörer av datarum samt externa finansiella och legala rådgivare, involverade koncernbolag och den potentiella köparen. Vi kan få dina personuppgifter från ett koncernbolag eller en potentiell säljare i vilket fall mottagare kan vara desamma.
 4. Rättslig grund
  Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är art. 6 paragraf 1 led f) GDPR.
 5. Hur länge
  Lagringsperioden för personuppgifter som behandlas i syfte att hantera rättsliga frågor eller tvister regleras av den relevanta preskriptionstiden, så att vi kan försvara oss tillräckligt mot anspråk, och av relevanta rättsliga skyldigheter för oss att lagra dokument. Om en transaktion har genomförts kan vi vara skyldiga att lagra personuppgifter enligt gällande lagbestämmelser, i vilket fall vi kommer att lagra dokument enligt de lagringsperioder som anges i sådana lagbestämmelser. Personuppgifter som inte längre är relevanta om en transaktion inte har genomförts kommer att raderas om personuppgifterna inte är relevanta för något annat ändamål enligt denna sekretesspolicy.
2. Business Intelligence
 1. Vad
  Vi behandlar en begränsad mängd pseudonymiserade uppgifter som koncernbolag delar med oss för att få en bättre förståelse för hur du spelar våra spel och vad du tycker om dem, så att vi kan hjälpa våra koncernbolag att förbättra dem. Detta inkluderar en koncernintern unik identifierare, speltitel, installationstid, plattform, landskod per installation, marknadsföringskanal/kategori och marknadsföringskampanj, webbläsarinformation, engagemang i spelet (inloggningssessioner), hur mycket pengar som spenderas i spelet och hur effektiv en marknadsföringskampanj var.
 2. Varför
  En bättre förståelse för hur du spelar spel hos koncernbolag och vad du gillar med spelen hjälper oss och koncernbolagen att göra spelen bättre och förbättra hur dessa marknadsförs. Som moderbolag är det viktigt för oss att vi kan förstå hur spel i koncernbolagen spelas och hur effektiva marknadsföringsinsatserna är för att säkerställa att tillräckligt många spelare njuter av vår koncerns spel så att vi alla kan fortsätta göra dem. Detta intresse delas av det koncernbolag vars spel du spelar samt de andra koncernbolagen eftersom de är en del av vår spelby.
 3. Vem
  Mottagare av uppgifterna är Tietoevry och Microsoft som hjälper oss att administrera och hantera uppgifterna. Vi får uppgifterna från det koncernbolag vars spel du spelar och delar inte uppgifterna med andra koncernbolag.
 4. Rättslig grund
  Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är art. 6 paragraf 1 led f) GDPR.
 5. Hur länge
  Uppgifterna lagras så länge du är en aktiv spelare i spelet som vårt koncernbolag äger. Dina uppgifter kommer att raderas eller anonymiseras när du antingen har raderat dina uppgifter (t.ex. ditt konto) genom att begära detta från koncernbolaget (t.ex. i spelet) eller efter en viss tid av inaktivitet från att spela spelet, vilket beror på datumet för den senaste gången du spelade spelet. Vänligen se sekretesspolicyn för det koncernbolag vars spel du spelar för mer information om lagringsperioden för data om inaktiva spelare.
3. Arbete med regelefterlevnad avseende dataskydd
 1. Vad
  Vi stödjer koncernbolagen i deras arbete med regelefterlevnad av dataskyddslagstiftning. Tillsammans med koncernbolagen kan vi gemensamt behandla de personuppgifter som krävs för att säkerställa efterlevnad av dataskyddslagar, t.ex. namn, e-postadresser, användarnamn, unika identifierare (t.ex. game-ID-players). Detta kan t.ex. vara fallet när du kontaktar ett koncernbolag med en dataskyddförfrågan och koncernbolaget söker vårt stöd för att svara adekvat samt i tid.
 2. Varför
  Vi vill kunna erbjuda dig en hög nivå av dataskydd när du spelar vår koncerns spel. För att säkerställa att koncernbolagen följer relevanta dataskyddslagar erbjuder vi dem vår support. Detta är ett legitimt intresse för oss, dig och alla koncernbolag.
 3. Vem
  Mottagare av de behandlade personuppgifterna kan vara våra leverantörer av office tools och OneTrust.
 4. Rättslig grund
  Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är art. 6 paragraf 1 led c) GDPR relation till Art. 12, 30, 35 GDPR och art. 6 paragraf 1 led f) GDPR.
 5. Hur länge
  Uppgifterna kommer att lagras under den tid som koncernbolaget du kontaktar behöver kunna bevisa att det följer dataskyddslagar. Under denna tid kommer vi endast att få tillgång till din begäran om vi behöver stödja koncernbolaget i relation till din begäran eller om vi behöver tillhandahålla bevis på vårt regelefterlevnadsarbete (t.ex. till en dataskyddsmyndighet). Vänligen se sekretesspolicyn för det koncernbolag vars spel du spelar för mer information om lagringsperioden för dataskyddsförfrågningar.

Vem kan du kontakta?

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt GDPR, som du hittar i avsnitt IV i denna sekretesspolicy. Om du har frågor om gemensamt personuppgiftsansvar eller vill utnyttja dina dataskyddsrättigheter kan du när som helst kontakta oss genom att använda kontaktadressen som nämns i avsnittet I i denna sekretesspolicy.

Hur skyddas dina data?

Vi har genomfört tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för den risk som behandlingen utgör i enlighet med Art. 24 och 32 GDPR.

Vad händer vid en personuppgiftsincident?

I händelse av en personuppgiftsincident enligt GDPR och om denna personuppgiftsincident sannolikt kommer att leda till en risk för dina rättigheter och friheter, kommer vi, utan onödigt dröjsmål och, om möjligt, senast 72 timmar efter att ha blivit medvetna om personuppgiftsincidenten, att anmäla personuppgiftsincidenten till den behörig tillsynsmyndighet.

Om en sådan personuppgiftsincident sannolikt skulle leda till en hög risk för dina rättigheter och friheter, kommer vi, eller – där det krävs enligt artikel 34 GDPR – att informera dig om personuppgiftsincidenten utan onödigt dröjsmål.

IX. Koncernsamarbeten – självständigt personuppgiftsansvar

Förutom i de fall där vi gemensamt behandlar personuppgifter samarbetar vi med andra koncernbolag som självständigt personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter i följande fall:

1. Utveckla eller distribuera spel
 1. Vad
  Vi kan stödja koncernbolag när de utvecklar eller distribuerar sina spel (t.ex. rådgivning om spelinnehåll eller funktioner). I processen med detta är det möjligt att vissa personuppgifter om spelare av spelen kan tillgängliggöras för oss, såsom namn, e-postadresser, användarnamn eller unika identifierare. Sådana personuppgifter kommer inte att lagras aktivt eller användas av oss för sådant stöd.
 2. Varför
  Eftersom vi och koncernbolagen ingår i samma koncern och vi är deras moderbolag, delar vi alla det legitima intresset av att utveckla och distribuera fantastiska spel. För att kunna göra detta har vi ett nära samarbete.
 3. Vem
  Mottagare av de behandlade personuppgifterna kan vara våra leverantörer av office tools.
 4. Rättslig grund
  Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är art. 6 paragraf 1 led f) GDPR.
 5. Hur länge
  Personuppgifterna lagras av det koncernbolag vars spel du spelar enligt dess tillämpliga lagringsperioder (t.ex. lagringsperioden för dina kontouppgifter). Vänligen se sekretesspolicyn för det koncernföretag vars spel du spelar för mer information.
2. Juridiskt stöd
 1. Vad
  Vi kan stödja koncernbolag med juridisk vägledning om klagomål, fordringar, domstolsförfaranden eller andra juridiska frågor som de kan ställas inför. I sådana fall kan vi få personuppgifter från det koncernbolag vi stöder (t.ex. namn och kontaktuppgifter för käranden eller klagande) för personer som är involverade i sådana juridiska frågor.
 2. Varför
  Eftersom vi och koncernbolagen ingår i samma koncern och vi är deras moderbolag, delar vi alla det legitima intresset av att effektivt hantera klagomål, fordringar, domstolsförfaranden eller andra juridiska frågor som vi kan stå inför. För att kunna göra detta har vi ett nära samarbete.
 3. Vem
  Mottagare av de behandlade personuppgifterna kan vara våra leverantörer av office tools.
 4. Rättslig grund
  Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är art. 6 paragraf 1 led f) GDPR.
 5. Hur länge
  Uppgifterna kommer att behållas i enlighet med rättsliga förpliktelser (t.ex. anställningslagstiftning) eller vårt berättigade intresse av att försvara oss själva eller respektive koncernbolag mot rättsliga anspråk.
3. Frilansare & Outsourcing
 1. Vad
  Om du är frilansare och tillhandahåller tjänster till ett koncernbolag kan det dela vissa av dina personuppgifter med oss, t.ex. namn och kontaktuppgifter.
 2. Varför
  Eftersom vi och koncernbolagen ingår i samma koncern och vi är deras moderbolag, delar vi alla det legitima intresset av att effektivt hantera budgetar och säkerställa en effektiv projektledning som kan göra det nödvändigt för koncernbolagen att dela med sig av information om de frilansare som de arbetar med.
 3. Vem
  Mottagare av de behandlade personuppgifterna kan vara våra leverantörer av office tools.
 4. Rättslig grund
  Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är art. 6 paragraf 1 led f) GDPR.
 5. Hur länge
  Personuppgifterna kommer att lagras åtminstone under den avtalstid du har med koncernbolaget och, om det krävs enligt bokföringslagstiftningen, så länge det är nödvändigt att behålla dokumentation om ekonomiska transaktioner kopplade till ditt arbete.

Senast uppdaterad: 26 mars 2024