MTG – Integritetspolicy

Välkommen till vår integritetspolicy som innehåller information om hur vi behandlar personuppgifter när du besöker vår webbplats, kommunicerar eller på annat sätt interagerar med oss i de fall som beskrivs nedan. Om du har några frågor om vår användning av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via de kanaler som anges nedan.

När vi hänvisar till ”du” i denna integritetspolicy hänvisar vi till dig som registrerad (se avsnitt II nedan för mer information om vad detta innebär). Om du interagerar med oss för andras räkning ska du se till att alla berörda personer får den information som anges i denna integritetspolicy.

I. Vilka är vi?

Om vi talar om ”MTG”, ”vi” eller ”oss” i denna integritetspolicy hänvisar vi till oss själva som personuppgiftsansvariga enligt definitionen nedan. Våra kontaktuppgifter är:

Modern Times Group MTG AB
Skeppsbron 18, Box 2094,
111 30 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 562 000 50

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, dataskydd eller om du vill utöva dina rättigheter som nämns i avsnitt IV kan du när som helst kontakta vårt dataskyddsombud. Hans kontaktuppgifter är:

Dr. Matthias Walker
c/o Modern Times Group MTG AB
Skeppsbron 18, Box 2094,
111 30 Stockholm, Sweden
E-Mail: privacy@mtg.com

II. Betydelse av termer

Betydelsen av vissa termer som vi använder i denna integritetspolicyn definieras i den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”). När vi hänvisar till GDPR hänvisar vi även till Storbritanniens allmänna dataskyddsförordning, såvida vi inte på annat sätt anger att vi hänvisar till endast en av dem.

Alla definitioner som anges i artikel. 4 GDPR gäller för denna integritetspolicy. Vi vill uttryckligen nämna innebörden av följande termer för att klargöra vad de ofta använda termerna personuppgifter, registrerad, behandling, registeransvarig och registerförare betyder enligt GDPR:

 • ‘personuppgifter’ all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet;
 • ‘behandling’ varje operation eller uppsättning av operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring;
 • ‘personuppgiftsägare’ fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för en sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för att utse den personuppgiftsansvarige fastställas i unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning;
 • ‘personuppgiftsbehandlare’ en fysisk eller juridisk person, myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
III. Rättslig grund

Som personuppgiftsansvarig behöver vi en rättslig grund för att behandla dina uppgifter på ett lagligt sätt, i enlighet med art. 6 para. 1 GDPR. Om

 • Du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål, vilket utgör en rättslig grund enligt artikel. 6 para. 1 let. a) GDPR;
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås, den rättsliga grunden för detta är Art. 6 para. 1 let. b) GDPR;
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som gäller för oss, den rättsliga grunden för detta är Art. 6 para. 1 let. c) GDPR;
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda våra legitima intressen eller en tredje parts legitima intressen och dessa legitima intressen väger inte tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, den rättsliga grunden för detta är art. 6 para. 1 led f) GDPR.
IV. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du vissa rättigheter när det gäller vår behandling av personuppgifter. Enligt GDPR har du följande rättigheter:

 • Rätt till information: Du har rätt att få information om vår behandling av dina personuppgifter, i enlighet med art. 13 och 14 GDPR.
 • Rätt till korrigering: Du har rätt att få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig, i enlighet med art. 16 GDPR.
 • Rätt till radering (“Rätten att bli bortglömd”): Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, i enlighet med art. 17 GDPR.
 • Rätt till begränsning: Under vissa omständigheter har du rätt att få en begränsning av behandlingen, i enlighet med art. 18 GDPR.
 • Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter har du rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, i enlighet med art. 20 GDPR.
 • Rätt till invändning: Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om dig, i enlighet med art. 21 GDPR. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, rätten att invända i fall där vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden i art. 6 para. 1 led f) GDPR.
 • Rätt att lämna in ett klagomål: Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den EU-medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen äger rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot GDPR, enligt artikel. 77 GDPR.
 • Rätt att återkalla samtycke: Om en behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke enligt artikel. 6 para. 1 let. a) GDPR eller art. 9.2 a GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 i GDPR. 7 par. 3 GDPR. Ett sådant tillbakadragande påverkar inte lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycke före tillbakadragandet.
 • Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling: Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har rättsverkningar som rör dig eller på liknande sätt påverkar dig på ett betydande sätt, enligt artikel. 22.1 GDPR.
V. Mottagare/kategorier av mottagare

De personuppgifter som vi behandlar kan också antingen behandlas av andra parter för vår räkning och enligt våra instruktioner av registerförare eller delas med och behandlas av andra registeransvariga. När uppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy görs det huvudsakligen av våra anställda och frilansare som vi har anlitat och som är ansvariga för den specifika fråga som uppgifterna behövs för.

Följande lista ger dig en översikt över de viktigaste leverantörerna av verktyg och tjänster som vi använder och som kan vara mottagare av dina uppgifter:

Leverantörer av kontorsverktyg:

Microsoft Enterprise Service Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

och

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Ireland (båda tillsammans “Microsoft”)

och

Slack Technologies, Inc., 500 Howard Street, San Francisco, CA 94105
USA (“Slack”)

Verktyg för hantering av dataskydd:

OneTrust Technology Limited
82 St. John Street
Farringdon, London EC1M 4JN United Kingdom (“OneTrust”)

Verktyg för pressmeddelande:

Cision Sverige AB
Box 24194, 104 51, Stockholm
Sweden
(“Cision”)

En del av dessa mottagare är etablerade utanför Europeiska unionen. I princip finns det två möjliga skyddsåtgärder som vi förlitar oss på när dessa mottagare tar emot dina personuppgifter, för att säkerställa att dina uppgifter får en adekvat skyddsnivå:

 • Om en mottagare befinner sig i ett land för vilket Europeiska kommissionen har funnit att det erbjuder en adekvat nivå av dataskydd, förlitar vi oss på EU-kommissionens beslut om adekvat nivå av dataskydd.
 • Om en mottagare inte befinner sig i ett land med en adekvat dataskyddsnivå enligt Europeiska kommissionen, har vi antingen ingått ett avtal med mottagaren där vi kommer överens om regler för att se till att mottagaren tar hand om dina personuppgifter på ett adekvat sätt (EU:s standardavtalsklausuler som utarbetats av Europeiska kommissionen) eller så förlitar vi oss på bindande företagsregler för en grupp av företag som har godkänts av en tillsynsmyndighet.

Förutom de huvudsakliga mottagare som nämns ovan kan följande kategorier av mottagare få personuppgifter från oss, endast om det är nödvändigt i det specifika fallet: finansiella tjänster och IT-tjänster, värdleverantörer, leverantörer av datarum för M&A-transaktioner, potentiella köpare eller säljare av en M&A-transaktion, externa finansiella och juridiska rådgivare och revisorer, domstolar eller statliga myndigheter som lagligen och på ett legitimt sätt tvingar oss (t.ex. genom stämningsansökningar, domstolsbeslut, myndighetsförfrågningar eller husrannsakningsorder) att lämna ut uppgifter.

Du hittar information om vilka mottagare och kategorier av mottagare som är involverade i behandlingen av personuppgifter i avsnitt VI.

VI. Hur vi behandlar dina uppgifter

Nedan vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Detta är de allmänna behandlingsaktiviteter som kan tillämpas när du interagerar med oss. Varje behandlingsaktivitet är uppdelad i 5 delar:

(a.) Vad: Vilka uppgifter behandlas?
(b.) Varför: I vilket syfte behandlas uppgifterna?
(c.) Vem: Vem delar vi uppgifterna med?
(d.) Rättslig grund: Vilken lag tillåter oss att behandla uppgifterna?
(e.) Hur länge: Hur länge sparar vi uppgifterna?

 1. Kommunikation med dig
  1. Vad
   Om vi kommunicerar med dig via e-post eller post behandlar vi alla personuppgifter som du lämnar till oss under vår konversation (t.ex. ditt namn, din e-postadress, anledningen till att du kontaktar oss etc.).Utöver detta är det också möjligt att vi använder andra system för meddelanden online för att kommunicera med dig, om du vill kontakta oss via dessa kanaler. Observera att om du vill kontakta oss via sådana meddelandesystem är det möjligt att respektive företag som erbjuder dessa kommunikationstjänster också kan behandla dina personuppgifter och att deras integritetspolicy gäller för detta. Vi har inget inflytande över sådan databehandling av tredje part. För ytterligare information om hur dessa tjänster behandlar dina personuppgifter, se deras integritetspolicyer.
  2. Varför
   eroende på den specifika konversationen med dig kan personuppgifterna antingen behandlas för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal med oss eller för att fullgöra ett avtal som du har ingått med oss. Dessutom kan behandlingen vara nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga dokumentationsskyldigheter. Utöver detta kan behandlingen också vara nödvändig för att tillgodose vårt legitima intresse av att svara på dina mail och samtal när du kontaktar oss och inte är vår avtalspartner samt för att ha bevis för det väsentliga innehållet i vår konversation, inklusive men inte begränsat till fall av potentiella rättsliga anspråk från vår eller din sida.
  3. Vem
   Beroende på det specifika fallet kan mottagarna av de behandlade personuppgifterna vara våra leverantörer av kontorsverktyg.
  4. Rättslig grund
   en rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal med oss eller för att fullgöra ett avtal som du har ingått med oss är Art. 6 par. 1 led b) GDPR.Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter är art. 6 par. 1 led c) GDPR.Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna på grund av vårt legitima intresse är Art. 6 par. 1 led f) GDPR.
  5. Hur länge
   Uppgifterna sparas åtminstone tills vårt avtal med dig är helt uppfyllt. Om uppgifterna har lagrats för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig, lagrar vi uppgifterna så länge som det finns objektiva skäl att tro att respektive konversation kommer att fortsätta inom en överskådlig framtid. Utöver detta kan dina uppgifter lagras i enlighet med lagstadgade lagringstider, om sådana lagar är tillämpliga på respektive uppgifter, samt den tillämpliga preskriptionstiden, så att vi kan försvara oss tillräckligt mot krav.
 1. Besöka vår hemsida
  1. Vad
   När du besöker vår webbplats behandlar vi din IP-adress.
  2. Varför
   Vi behandlar dessa uppgifter för att webbplatsen ska kunna visas korrekt i din webbläsare. Detta är ett legitimt intresse för oss.
  3. Vem
   Mottagare av de behandlade personuppgifterna kan vara våra IT-tjänsteleverantörer och hostingleverantörer.
  4. Rättslig grund
   Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 para. 1 led f) GDPR.
  5. Hur länge
   Uppgifterna behandlas endast under ditt besök på vår webbplats och lagras inte i loggfiler.
 1. Prenumeration på pressmeddelanden
  1. Vad
   Du kan välja att få våra nyheter och företagsinformation via e-post. För att skicka pressmeddelanden och rapporter till dig behandlar vi din e-postadress och ditt val av innehåll som du vill ta emot, samt information om huruvida du har öppnat det e-postmeddelande vi skickat till dig och, om så är fallet, när det öppnades.
  2. Varför
   Syftet med behandlingen av personuppgifter är att hålla dig uppdaterad om vår affärsutveckling, våra produkter och tjänster via e-post i enlighet med dina önskemål om att få information och för att bättre förstå vad som var av intresse för dig eller inte.
  3. Vem
   Mottagaren av de behandlade personuppgifterna är leverantören av vårt verktyg för pressmeddelanden.
  4. Rättslig grund
   Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är din samtyckesförklaring i enlighet med art. 6 para. 1 led a) GDPR.
  5. Hur länge
   Dina personuppgifter lagras så länge du inte återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att använda länken för avregistrering längst ner i det e-postmeddelande du fått från oss eller genom att kontakta communications@mtg.com.
 1. Begäran från den registrerade
  1. Vad
   När du kontaktar oss för att utnyttja dina rättigheter som registrerad person (se ovan) behandlar vi ditt namn, din e-postadress och all ytterligare information som du ger oss i din förfrågan samt personuppgifter för att verifiera din identitet som laglig registrerad person, om det behövs.Vi kan också behandla dina personuppgifter när du kontaktar ett annat företag i MTG-koncernen som är ett dotterbolag till oss (”MTG-företag”) med en sådan begäran om företaget kontaktar oss för att få juridisk rådgivning i ärendet.
  2. Varför
   Personuppgifterna om din begäran behandlas i syfte att besvara din begäran och för att bevisa att vi följer GDPR genom att hjälpa dig som registrerad att utöva dina rättigheter enligt GDPR. Detta är också ett legitimt intresse för oss.Om vi behandlar ytterligare uppgifter om dig för att verifiera din identitet görs detta för att förhindra bedrägerier som begås med hjälp av falska identiteter, vilket är ett legitimt intresse för oss.Om vi får dina personuppgifter från ett MTG-företag behandlar vi dem för att hjälpa företaget att reagera korrekt genom att ge juridisk rådgivning. Som moderbolag har vi ett nära samarbete med alla MTG-bolag och stöder dem för att säkerställa deras efterlevnad samt en koncernövergripande efterlevnad av gällande lagar. Detta är ett legitimt intresse för oss och alla MTG-företag.
  3. Vem
   Beroende på det specifika fallet kan mottagarna av de behandlade personuppgifterna vara leverantören av vårt verktyg för hantering av dataskydd, våra leverantörer av kontorsverktyg och externa juridiska rådgivare.
  4. Rättslig grund
   Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna i din begäran är Art. 6 para. 1 let. c) i samband med art. 12 GDPR samt art. 6 par. f) GDPR.Den rättsliga grunden för att verifiera din identitet är Art. 6 para. 1 led f) GDPR.Om vi får dina personuppgifter från ett MTG-företag är den rättsliga grunden för att ta emot och behandla uppgifterna Art. 6 para. 1 led f) GDPR.
  5. Hur länge
   Uppgifterna lagras i tre år från och med slutet av det år då du gjorde din begäran, så att vi och/eller respektive MTG-bolag kan bevisa att vi uppfyller kraven och försvara oss mot eventuella krav inom ramen för den allmänna preskriptionstiden i Sverige för krav från konsumenter.
 1. Juridiskt arbete
  1. Vad
   Vi samarbetar med MTG-företag och externa rådgivare för att bedöma och hantera juridiska frågor. Om ett ärende eller en tvist mellan dig och oss eller mellan dig och ett MTG-företag (se definitionen i avsnitt VI.4.a) kräver en relevant rättslig prövning, behandlar vi och, vid behov, det berörda MTG-företaget de uppgifter som är relevanta för ärendet eller tvisten. Detta kan särskilt omfatta ditt namn, din e-postadress och dina kontaktuppgifter.Det är möjligt att MTG-bolag söker juridiskt stöd från oss som moderbolag i juridiska frågor. I sådana fall kan det hända att vi tar emot dina personuppgifter från respektive MTG-företag och behandlar de personuppgifter som krävs för att ge det rättsliga stöd.Om vi från auktoriserade domstolar eller statliga myndigheter skulle få en juridiskt legitim och bindande skyldighet att lämna ut uppgifter (t.ex. genom stämningar, domstolsbeslut, myndighetsförfrågningar eller husrannsakningsorder), skulle vi uppfylla sådana krav.
  2. Varför
   Syftet med att vi och – i förekommande fall – det berörda MTG-företaget behandlar uppgifterna är en effektiv och enhetlig hantering av rättsliga frågor. Detta är ett legitimt intresse för oss och det berörda MTG-företaget. Dessutom kan databehandlingen tjäna till att ingå och genomföra avtal med dig.Som moderbolag har vi också ett legitimt intresse av att stödja MTG-bolagen i juridiska frågor för att skydda våra affärsintressen för oss, respektive MTG-bolag och hela MTG-koncernen.I händelse av juridiskt legitima och bindande skyldigheter från auktoriserade domstolar eller statliga myndigheter skulle vi ha en rättslig skyldighet att uppfylla.
  3. Vem
   Mottagare av de behandlade personuppgifterna kan vara våra leverantörer av kontorsverktyg samt externa juridiska rådgivare och revisorer. Vi kan ta emot dina personuppgifter från ett MTG-företag om det söker vårt stöd, i vilket fall samma mottagare kan gälla.Vid rättsligt legitima och bindande förpliktelser från auktoriserade domstolar eller statliga myndigheter skulle sådana domstolar eller myndigheter vara mottagare av uppgifterna.
  4. Rättslig grund
   Om personuppgiftsbehandlingen gäller ingående eller genomförande av ett avtal med dig är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling Art. 6 par. 1 led b) GDPR.Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ett legitimt intresse är den rättsliga grunden Art. 6 para. 1 led f) GDPR.Vid lagligt legitima och bindande skyldigheter från auktoriserade domstolar eller statliga myndigheter är den rättsliga grunden för att lämna ut uppgifter Art. 6 par. 1 led c GDPR i samband med respektive lagar som anger förpliktelsens rättsligt bindande verkan.
  5. Hur länge
   Lagringsperioden för uppgifter som behandlas i syfte att hantera rättsliga frågor, tvister eller uppfylla rättsliga skyldigheter styrs av den relevanta preskriptionstiden, så att vi kan försvara oss tillräckligt mot anspråk, eller av de relevanta rättsliga skyldigheterna att bevara handlingar.
 1. Sammanslagningar och förvärv
  1. Vad
   Vi arbetar tillsammans med MTG-bolag (se definitionen i avsnitt VI.4.a) och externa konsulter för att bedöma och hantera fusioner och förvärv som är relevanta för MTG-koncernen. I sådana fall behandlar vi personuppgifter som delas med oss av ett tredjepartsföretag som vi eller ett MTG-bolag kan komma att förvärva, eller vi kan komma att dela sådana personuppgifter med ett tredjepartsföretag som är intresserat av att förvärva ett företag i MTG-koncernen och med varje MTG-bolag som är involverat i sådana transaktioner. I princip anonymiseras personuppgifter innan de lämnas ut, och om det skulle bli nödvändigt att lämna ut personuppgifter, skulle ett sådant utlämnande av personuppgifter (t.ex. namn) hållas till ett minimum.
  2. Varför
   Syftet med att vi och – i förekommande fall – det berörda MTG-bolaget behandlar uppgifterna är att granska relevant material som en potentiell säljare har delat med oss under en fusionsprocess, så att vi kan fatta bra affärsbeslut, eller för att göra det möjligt för en potentiell köpare att göra det när han eller hon delar med sig av sådana uppgifter. Detta är ett legitimt intresse för oss, de berörda MTG-företagen, MTG-koncernen och de potentiella säljarna eller köparna.
  3. Vem
   Mottagare av de behandlade personuppgifterna kan vara våra leverantörer av kontorsverktyg, leverantörer av datarum samt externa finansiella och juridiska rådgivare. Vi kan ta emot dina personuppgifter från ett MTG-företag eller en potentiell säljare eller köpare som är involverad i den relevanta fusionsprocessen, i vilket fall samma mottagare kan gälla.
  4. Rättslig grund
   Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Art. 6 para. 1 led f) GDPR.
  5. Hur länge
   Lagringsperioden för uppgifter som behandlas i syfte att hantera rättsliga frågor eller tvister styrs av den relevanta preskriptionstiden, så att vi kan försvara oss tillräckligt mot anspråk, och av relevanta rättsliga skyldigheter att bevara dokument. Om en transaktion har varit framgångsrik kan vi vara skyldiga att lagra respektive personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagstadgade bestämmelser, i vilket fall vi kommer att lagra dokumenten i enlighet med de lagringsperioder som anges i sådana bestämmelser. Personuppgifter som inte längre är relevanta om en transaktion inte har genomförts med framgång kommer att raderas.
 1. Jobbansökningar
  1. Vad
   Vi behandlar personuppgifter som du lämnar när du ansöker om ett jobb eller när du vill samarbeta med oss som frilansare (t.ex. ditt namn, ditt födelsedatum, din adress, uppgifter i ditt följebrev eller CV etc.).
  2. Varför
   Uppgifterna behandlas för att avgöra om ett avtal ska ingås med dig eller, om du redan har ett avtal med oss, för att fullgöra våra skyldigheter eller för att säga upp avtalet.Dina uppgifter kommer att lagras om vi har beslutat att inte anställa dig eller om din anställning hos oss har upphört så att vi kan försvara oss mot eventuella krav enligt § 64 Diskrimineringslag i samband med § 10 Lag om medbestämmande i arbetslivet. Detta är ett legitimt intresse för oss.
  3. Vem
   Mottagare av de behandlade personuppgifterna kan vara våra leverantörer av kontorsverktyg och externa HR-konsulter.
  4. Rättslig grund
   Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter när du ansöker och under din anställning är Art. 6 para. 1 led b) GDPR.Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter om vi har beslutat att inte anställa dig eller om din anställning hos oss har upphört är Art. 6 par. 1 led f) GDPR.
  5. Hur länge
   Om vi samarbetar med dig lagras dina uppgifter under de tillämpliga lagstadgade lagringsperioderna, i allmänhet är detta tio år med början i slutet av det år då ditt avtal upphörde (kriterier som härrör från Sveriges allmänna preskriptionstid). Om vi inte beslutar oss för att anställa dig kommer vi att radera din ansökan efter två år från och med beslutet om icke-anställning, så att vi kan försvara oss mot eventuella krav baserade på § 64 Diskrimineringslag i samband med § 10 Lag om medbestämmande i arbetslivet.
 1. Kakor, webbplatsanalyser och hantering av samtycke
  Vi använder cookies på vår webbplats. För att göra det enkelt för dig att informera dig om dessa och att ge eller återkalla ett eventuellt nödvändigt samtycke från dig eller invända mot en behandling som grundar sig på ett legitimt intresse från oss har vi infört en plattform för samtyckeshantering. Du kan när som helst öppna plattformen för hantering av samtycke genom att klicka på länken ”ANPASSA COOKIES” längst ner på vår webbplats. I plattformen för hantering av samtycke och i vår Cookie policy hittar du all information om vilka uppgifter som behandlas, vem mottagaren är, syftet, den rättsliga grunden och lagringsperioden.Du kan naturligtvis också när som helst kontakta oss via privacy@mtg.com om du vill förklara att du drar tillbaka eller motsätter dig att vi behandlar dina personuppgifter.
 1. Inget automatiserat beslutsfattande
  Vi behandlar inte dina uppgifter med hjälp av automatiserat beslutsfattande (t.ex. profilering).
  Last Updated: January 2, 2023