MTG – Integritetspolicy

Modern Times Group MTG AB, 556309-9158, Skeppsbron 18, Box 2094, 111 30 Stockholm, Sverige (”MTG”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig avseende dina personuppgifter och värnar om att skydda och respektera din personliga integritet när du använder mtg.com (våra ”Tjänster”). I denna integritetspolicy redogör vi för vilka personuppgifter vi samlar in, varför de samlas in och hur vi använder dem. Den klargör också hur du kan utöva dina rättigheter när du anförtror oss att hantera dina personuppgifter.

Vi ber dig att ta dig tid att läsa igenom denna integritetspolicy noggrant och bekanta dig med innehållet. Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som lämnas i slutet av denna integritetspolicy.

Vänligen notera att våra Tjänster kan innehålla länkar till och från webbplatser som kontrolleras av våra partners. Om du använder en länk till någon av dessa webbplatser bör du vara medveten om att dessa har egna integritetspolicys och att vi inte tar något ansvar för deras behandling av personuppgifter. Vänligen läs därför igenom deras integritetspolicyer innan du lämnar dina personuppgifter till dem.

Vilka kan de lagliga grunderna vara för behandlingen av dina personuppgifter?

Som personuppgiftsansvarig måste vi ha en laglig grund för att behandla dina personuppgifter enligt artikel 6(1) dataskyddsförordningen (”GDPR”). Behandlingen är laglig om ett av följande villkor är uppfyllt:

 • du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål (artikel 6(1)(a) GDPR),
 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett sådant avtal (artikel 6(1)(b) GDPR),
 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger oss (artikel 6(1)(c) GDPR), eller
 • behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intresse, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter (artikel 6(1)(f) GDPR).
Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

När du besöker vår webbplats samlar vi in vissa av dina uppgifter som krävs för att visa webbplatsen i din webbläsare, särskilt din IP-adress. Vi behandlar dessa uppgifter utifrån vårt berättigade intresse att erbjuda dig en fungerande webbplats (laglig grund enligt artikel 6(1)(f) GDPR).

När du genom våra Tjänster väljer att prenumerera på MTGs pressmeddelanden och rapporter samlar vi in personuppgifter om dig baserat på ditt samtycke att skicka sådana meddelanden till din e-postadress när de publiceras på våra Tjänster (laglig grund enligt artikel 6(1)(a) GDPR). Den personuppgift som du aktivt lämnar till oss är din e-postadress. Du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att använda länken för avregistrering längst ner i e-postmeddelandet du fick av oss när du påbörjande prenumerationen eller genom att kontakta communication@mtg.com.

Om vi kommunicerar med dig via e-post eller brev behandlar vi alla personuppgifter som du lämnar till oss under kommunikationen (t.ex. ditt namn, din e-postadress, anledningen till att du tar kontakt etc.). Beroende på den specifika kommunikationen kan personuppgifterna behandlas för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal med oss eller för att fullgöra ett avtal med dig (laglig grund enligt artikel 6(1)(b) GDPR). Behandlingen kan även vara nödvändig för att vi ska kunna fullgöra de rättsliga dokumentationsförpliktelser som åvilar oss (laglig grund enligt artikel 6(1)(c)). Vidare kan en behandling grundas på vårt berättigade intresse att besvara brev när du kontaktar oss utan att vara en tidigare avtalspartner. Innehållet i vår kommunikation kan likaså användas som bevis inför, inklusive men inte begränsat till, potentiella rättsliga anspråk från vår eller din sida (laglig grund enligt artikel 6(1)(f) GDPR).

När du kontaktar oss för att utöva dina rättigheter som registrerad (se nedan), behandlar vi vissa av dina personuppgifter (t.ex. ditt namn, din e-postadress och all ytterligare information som du tillhandahåller i din begäran). Personuppgifterna i din förfrågan behandlas i syfte att svara på din begäran samt att bevisa vår efterlevnad av GDPR genom att hjälpa dig som registrerad att utöva dina rättigheter som anges i GDPR (laglig grund enligt artikel 6(1)(c) GDPR tillsammans med artikel 12 GDPR). Detta utgör även ett legitimt intresse för oss (laglig grund enligt artikel 6(1)(f) GDPR).

Vi kan även samla in andra uppgifter om din användning av våra Tjänster genom cookies eller liknande teknologi. Du kan läsa mer om detta i vår Cookiepolicy.

Vi behandlar inte dina uppgifter med hjälp av automatiserat beslutfattande (t.ex. profilering).

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Tredje part för säkerhetsskäl eller andra legitima skäl

Vi kan dessutom komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det bedöms att utlämnandet av sådana personuppgifter är nödvändigt:

 • för att fullgöra rättsliga förpliktelser såsom domar och beslut från domstolar, förelägganden eller ålägganden från myndigheter, samt andra förpliktelser enligt lag (laglig grund enligt artikel 6(1)(c) GDPR),
 • för att skydda våra rättigheter eller egendom eller säkerheten för våra kunder eller anställda (laglig grund enligt artikel 6(1)(f) GDPR),
 • för att skydda mot bedräglig, skadlig, kränkande, obehörig eller olaglig användning eller prenumeration av våra Tjänster och för att skydda vårt nätverk, Tjänster, enheter och användare från sådan användning (laglig grund enligt artikel (6)(1)(f) GDPR),
 • för att hantera eller försvara oss mot klagomål eller rättsliga krav vid domstolsförhandlingar, administrativa förfaranden och i andra sammanhang (laglig grund enligt artikel (6)(1)(f) GDPR),
 • vid fusioner och förvärv, förutsatt att den potentiella köparen eller säljaren åtar sig att respektera dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med denna integritetspolicy (laglig grund enligt artikel (6)(1)(f) GDPR), eller
 • för revisorer och tillsynsmyndigheter (laglig grund enligt artikel (6)(1)(f) GDPR).

Tredjepartsleverantörer

Vi kan komma att använda tredjepartsleverantörer för utförandet av tjänster åt oss, såsom tillhandahållande av IT-tjänster och infrastruktur (inklusive men inte begränsat till datalagring), kundtjänst, hantering av kundförfrågningar och utförandet av statistiska analyser. Vid utförandet av dessa tjänster kan tredjepartsleverantören komma att ha tillgång till dina personuppgifter, men är endast behöriga att behandla dem för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till och lagras i ett land utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), vilket även inbegriper länder som saknar beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Personuppgifterna kan komma att behandlas av personal som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer utanför EES. Sådan personal kan till exempel vara involverad i hanteringen avseende dina önskemål om prenumeration samt utförandet av vår kundtjänst. Vi kommer att vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dem. Om du vill ha ytterligare information vänligen kontakta oss genom att använda kontaktinformationen som lämnas i slutet av denna integritetspolicy.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter som vi har fått via din prenumeration tills du återkallar ditt samtycke, varefter vi kommer att radera eller i vissa fall anonymisera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Uppgifter som krävs för att tillhandahålla en fungerande webbplats lagras så länge som det är nödvändigt för att framgångsrikt tillhandahålla webbplatsen och för att på ett effektivt sätt identifiera fel på densamma.

De uppgifter som vi har fått från dig genom kommunikation via e-post eller brev kommer lagras åtminstone fram till vårt avtal med dig är fullgjort. Om uppgifterna har lagrats för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal med oss, kommer vi att lagra uppgifterna så länge vi anser att det föreligger sakliga skäl för att tro att kommunikationen kommer att fortlöpa under en överskådlig framtid. Utöver detta kan dina uppgifter komma att lagras under lagstadgade lagringsperioder, ifall sådan lag skulle vara tillämplig på respektive uppgift samt den tillämpliga lagringsperioden, så att vi i tillräcklig mån kan försvara oss mot eventuella krav.

Uppgifter om din uppgiftsbegäran lagras under den lagstadgande lagringsperioden med tillägg av en månad, från och med slutet av det år du gjort din begäran.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Att skydda dina personuppgifter är av högsta prioritet för oss. Varje personuppgift som du lämnar till oss lagras på lämpligt sätt på säkra servrar och vi vidtar rigorösa åtgärder för att motverka förlust, missbruk, obehörig åtkomst, förändring, obehörigt röjande och/eller förstörelse av dina personuppgifter.

Trots att vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att våra skyddsåtgärder hindrar varje obehörigt försök att komma åt, använda eller röja personuppgifter. Vi upprätthåller emellertid säkerhets- och incidentplaner i händelse av en fysisk eller teknisk incident för att hantera den i rimlig tid samt begränsa eventuella negativa effekter av en sådan händelse.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

I enlighet med GDPR har du, som registrerad, vissa rättigheter angående vår behandling av dina personuppgifter. Enligt GDPR har du följande rättigheter:

 • Rätt till information: du har rätt att erhålla information om behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 13 och 14 GDPR.
 • Rätt till tillgång: du har rätt att få bekräftat från oss huruvida personuppgifter avseende dig behandlas, och om så är fallet, få åtkomst till personuppgifterna och information i enlighet med artikel 15 GDPR.
 • Rätt till rättelse: du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade i enlighet med artikel 16 GDPR.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): under vissa omständigheter har du rätt att begära att och få dina personuppgifter raderade av oss i enlighet med artikel 17 GDPR.
 • Rätt till begränsning av behandling: under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 18 GDPR.
 • Rätt till dataportabilitet: under vissa omständigheter har du rätt att få ut personuppgifter som rör dig som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat och maskinläsbart format för överföring till annan personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 20 GDPR.
 • Rätt att invända mot behandling: under vissa omständigheter har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 21 GDPR. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, rätten att göra invändningar i de fall vi behandlar dina uppgifter med artikel 6(1)(f) GDPR som laglig grund.
 • Rätt lämna klagomål till tillsynsmyndighet: du har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den EU-medlemsstat där du har din hemvist, arbetsplats eller där det påstådda intrånget ägt rum, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter utgör en överträdelse av GDPR enligt artikel 77 GDPR.
 • Rätt att återkalla samtycke: om behandlingen av dina personuppgifter har skett med ditt samtycke enligt vad som anges i artikel 6(1)(a) GDPR eller artikel 9(2)(a) GDPR har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst i enlighet med artikel 7(3) GDPR. Sådant återkallande ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke innan detta återkallas.
 • Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling: du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som har rättsliga följder för dig eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt i enlighet med artikel 22(1) GDPR.

Vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan för förfrågningar om dina rättigheter. Vi kommer att, med vidtagande av kommersiellt rimliga ansträngningar, svara på din begäran inom 30 dagar från mottagandet av en sådan begäran. Om vi inte kan svara på din begäran inom 30-dagarsperioden kommer vi att informera dig om skälen till detta och när vi förväntar oss att kunna tillmötesgå din förfrågan.

Kontaktuppgifter

Som en prenumerant på pressmeddelanden och rapporter från MTG kan du när som helt avsluta din prenumeration genom att använda länken för avregistrering längst ned i e-postmeddelandet du fick av oss när du påbörjade prenumerationen eller genom att kontakta communication@mtg.com.

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, dataskydd eller om du vill utöva dina rättigheter som nämns ovan kan du när som helst kontakta oss på privacy@mtg.com.