Årsstämma 2018

MTG tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid årsstämman.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för 2017.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Joakim Andersson, David Chance, Simon Duffy, Donata Hopfen, John Lagerling och Natalie Tydeman samt valde Gerhard Florin till ny styrelseledamot. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att en ordinarie utdelning om 12,50 kronor per aktie ska betalas ut till aktieägarna och att torsdagen den 24 maj 2018 ska vara avstämningsdag. Utdelningen beräknas att betalas ut tisdagen den 29 maj 2018.

Årsstämman godkände förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn och förslaget om ordningen för valberedning (att gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman).

Årsstämman godkände de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman beslutade även att ändra bolagsordningen vad gäller bestämmelsen om revisorns mandattid samt redaktionella ändringar på grund av ändrad lagstiftning samt att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Joakim Andersson, Donata Hopfen och Natalie Tydeman utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Joakim Andersson utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och David Chance, John Lagerling och Gerhard Florin utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

Files
Handlingar till årsstämman 2018
Visa mer filer