Årsstämma 2008

Modern Times Group MTG ABs årstämma 2008 hölls i Stockolm den 14 maj 2008 och röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid årsstämman.

Årsstämman omvalde Asger Aamund, Mia Brunell Livfors, David Chance, David Marcus, Cristina Stenbeck och Pelle Törnberg som styrelseledamöter och valde Simon Duffy och Alexander Izosimov som nya styrelseledamöter. David Chance omvaldes som styrelseordförande. Nick Humby och Lars-Johan Jarnheimer hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för helåret 2007.

Årsstämman godkände också nomineringsförfarandet för styrelsen för årsstämman 2009. Valberedningen kommer att bildas under september 2008, i samråd med de vid den tidpunkten största aktieägarna i koncernen och skall bestå av minst tre ledamöter. Valberedningens sammansättning offentliggörs i samband med koncernens finansiella resultat för det tredje kvartalet och de första nio månaderna 2008.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på fem kronor per aktie och en extraordinär utdelning på tio kronor per aktie, med 19 maj 2008 som avstämningsdag, samt att koncernens återstående balanserade vinstmedel för helåret 2007 överförs till 2008.

Files
Protokoll årsstämman 2008
Visa mer filer