Årsstämma 2009

Modern Times Group MTG ABs årstämma 2009 hölls i Stockolm den 11 maj 2009 och röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid årsstämman.

Årsstämman omvalde Asger Aamund, Mia Brunell Livfors, David Chance, Simon Duffy, Alexander Izosimov, David Marcus och Cristina Stenbeck som styrelseledamöter och valde Michael Lynton som ny styrelseledamot. David Chance omvaldes som styrelseordförande. Pelle Törnberg hade avböjt omval till styrelsen.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för helåret 2008.

Mötet godkände också ordningen för beredningen av val av styrelse och revisor för årsstämman 2010. Valberedningen kommer att bildas i oktober 2009 i samråd med företagets största aktieägare per den 30 september 2009 och skall bestå av minst tre ledamöter, vilka representerar företagets största aktieägare. Valberedningens mandattid påbörjas från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2009 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om en utdelning om fem kronor per aktie med torsdagen 14 maj som avstämningsdag, samt att koncernens återstående balanserade vinstmedel för helåret 2008 överförs till 2009.

Vid årsstämman den 11 maj 2009 beslutades att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A‑aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie (se punkt 18 i dagordningen i kallelsen). Enligt beslutet skall begäran om omstämpling göras under tiden från och med den 12 maj 2009 till och med den 29 maj 2009 (och inte till och med den 15 maj 2009 som det stod i styrelsens fullständiga förslag). Nytt formulär på vilket begäran om omstämpling skall framställas på kommer inte att sändas ut till direktregistrerade ägare av A-aktier med anledning härav.

Files
Protokoll årsstämman 2009
Visa mer filer