Årsstämma 2015

MTG tillkännagav att årsstämman 2015, som hölls i Stockholm den 19 maj, röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid årsstämman.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2014.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna David Chance, Simon Duffy, Michelle Guthrie och Alexander Izosimov och valde Joakim Andersson och Bart Swanson till nya styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande i MTG till slutet av årsstämman 2016.

Årsstämman beslutade att en ordinarie utdelning om 11 kronor per aktie skall betalas ut till aktieägarna och att torsdagen den 21 maj 2015 skall vara avstämningsdag. Utdelningen beräknas att betalas ut tisdagen den 26 maj 2015.

Årsstämman godkände förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn och förslaget om ordningen för valberedning samt de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade anta ett långsiktigt, prestationsbaserat och aktierelaterat incitamentsprogram (’Planen’) som omfattar sammanlagt cirka 100 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Deltagarna kommer att tilldelas rätter att erhålla B-aktier i MTG, förutsatt att Planens villkor har uppnåtts. Tilldelning av aktier kommer ske efter offentliggörandet av MTGs delårsrapport avseende första kvartalet 2018. Maximalt antal MTG B-aktier som kan överlåtas till deltagarna enligt Planen ska vara begränsat till 495.000 stycken, vilket motsvarar cirka 0,7 procent av samtliga aktier och 0,4 procent av samtliga röster.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Michelle Guthrie, Joakim Andersson och Bart Swanson utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Alexander Izosimov utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och David Chance och Joakim Andersson utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

Files
Handlingar till årsstämman 2015
Visa mer filer