Årsstämma 2021

Årsstämman som hölls den 18 maj 2021 fattade följande beslut med anledning av de förslag som presenterades.

Årsstämman som hölls den 18 maj 2021 fattade följande beslut med anledning av de förslag som presenterades.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Chris Carvalho, Simon Duffy, Gerhard Florin, Dawn Hudson, Marjorie Lao och Natalie Tydeman samt om val av Simon Leung till ny styrelseledamot. Vidare valde årsstämman Simon Duffy till ny styrelseordförande.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade att MTGs balanserade vinstmedel, överkursfonden och årets resultat ska föras över i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade även:

  • att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.
  • att godkänna arvoden till styrelsen och revisorn.
  • att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Helena Nilsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
  • att anta nya uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissioner som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska, sammanlagt, motsvara högst 15 % av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången. Minst en tredjedel (1/3) av bemyndigandet är avsett att användas som betalning/vederlag i samband med förvärv (genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning), och resterande del får användas för nyemissioner i syfte att anskaffa kapital för förvärv.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Marjorie Lao utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Chris Carvalho och Simon Leung utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Gerhard Florin utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och Natalie Tydeman och Dawn Hudson utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

MTG Årsstämman 2021 Presentation
This video requires cookies by Vimeo to be played which you can accept by clicking “Play Video”. Find more details here.
Play Video
MTG Årsstämman 2021 Presentation
Filer
Kallelse till årsstämman 2021
Visa mer filer