Extra bolagsstämma 2010

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav den 21 oktober 2010 att den extra bolagsstämma i MTG som hölls i Stockholm denna dag, röstade för att godkänna den föreslagna utdelningen av samtliga aktier i MTGs helägda dotterbolag CDON Group AB (”CDON Group”) till MTGs aktieägare.

MTGs aktieägare erhåller en aktie i CDON Group för varje A- och/eller B- aktie i MTG. MTGs C-aktier är ej berättigade till utdelning. Utdelningen motsvarar högst 4,89064 kronor per A- respektive B-aktie och utdelningen minskar fritt eget kapital i MTG med högst 323.637.004 kronor, baserat på det högsta potentiella antalet utestående aktier vid avstämningsdagen.

Den extra bolagsstämman har bemyndigat MTGs styrelse att fastställa utdelningens avstämningsdag.

MTG har totalt 67.110.122 utestående aktier, fördelat på 6.636.813 A-aktier, 59.408.309 B-aktier, samt 1.065.000 C-aktier. Sammanlagt motsvarar aktierna totalt 126.841.439 röster, då varje A-aktie berättigar innehavaren till tio röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en röst. Bolaget innehar för närvarande 1.065.000 egna C-aktier vilka varken företräddes eller röstade vid stämman.

Den 24 september hölls en extra bolagsstämma i CDON Group, och stämman beslöt att genomföra en kvittningsemission, genom vilken MTG har tecknat totalt 65.545.122 aktier i CDON Group till en kurs om 3,646 kronor per aktie (”Emissionen”). Betalningen för aktierna har skett genom kvittning av MTGs fordran på CDON Group om 239.000.000 kronor. Genom Emissionen har CDON Groups aktiekapital ökat till 132.090.244 kr och CDON Group har nu totalt 66.045.122 aktier.

Utdelningen av aktierna i CDON Group är villkorad av att Emissionen i CDON Group registreras vid Bolagsverket, av att Nasdaq OMX Stockholm har godkänt CDON Group för notering och att Finansinspektionen granskat och godkänt noteringsprospektet senast den 28 februari 2011. Avsikten är att CDON Groups aktier skall tas upp till handel på Nasdaq OMX Stockholm efter att utdelningen har genomförts.

Files
Protokoll extrastämma 2010
Visa mer filer