Extra bolagsstämma 2019

Den extra bolagsstämman i Modern Times Group MTG AB (MTG), som hölls idag i Stockholm, beslutade om utdelning av samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB (NENT Group) till aktieägarna i MTG.

Den extra bolagsstämman biföll styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget NENT Group som består av MTG:s verksamhetssegment Nordic Entertainment och MTG Studios. Innehavare av en (1) A-aktie i MTG erhåller en (1) A-aktie i NENT Group och innehavare av en (1) B-aktie i MTG erhåller en (1) B-aktie i NENT Group. C-aktierna i MTG, vilka innehas av MTG, berättigar inte till utdelning och MTG kommer därför inte att erhålla några aktier i utdelningen.

Styrelsen i MTG bemyndigades även att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning av aktierna i NENT Group. Avstämningsdagen förväntas infalla under den senare delen av mars 2019 och MTG avser att ansöka om notering av aktierna i NENT Group på Nasdaq Stockholm i slutet av mars 2019. Ett prospekt avseende utdelningen och noteringen kommer att publiceras i mars och NENT Group och MTG anordnar kapitalmarknadsdagar den 11 mars respektive den 12

Files
Protokoll från extra bolagsstämma
Visa mer filer