Extra bolagsstämma mars 2022

Den extra bolagsstämman i Modern Times Group MTG AB (MTG) (“EGM”) som hölls den 22 mars 2022 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

Stämmans beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av MTGs egna aktier gäller fram till årsstämman 2022, och är bland annat villkorat av att MTGs innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i MTG.

Files
Kallelse
Visa mer filer
Tillbaka