Årsstämma 2011

Modern Times Group MTG ABs årstämma 2011 hölls i Stockholm den 18 maj 2011 och röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid årsstämman.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, samt beslutade om utdelning om 7,50 kronor per aktie. Det beslutades att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 23 maj 2011 och utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden den 26 maj 2011. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2010. Årsstämman omvalde David Chance, Simon Duffy, Alexander Izosimov, Mia Brunell Livfors, Michael Lynton, David Marcus och Cristina Stenbeck som styrelseledamöter, och valde Lorenzo Grabau som ny styrelseledamot i MTG. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande i MTG. Årsstämman beslutade om en höjning av det sammanlagda styrelsearvodet, från 3.950.000 kronor till 4.875.000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutet innebär ett arvode om 1.200.000 kronor till styrelsens ordförande, 450.000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter och sammanlagt 525.000 kronor i arvode för arbetet i styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet beslutades om att arvode skall utgå med 200.000 kronor till ordföranden och 75.000 kronor till vardera av de tre övriga ledamöterna och för arbete i ersättningsutskottet arvode om 50.000 kronor till ordföranden och 25.000 kronor till vardera av de två övriga ledamöterna. Det beslutades vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt godkända fakturor.

Årsstämman godkände följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2012 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under oktober 2011 efter samråd med de per den 30 september 2011 största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter, vilka kommer att representera bolagets största aktieägare. Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2011 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen kan ersättare utses efter samråd med de största aktieägarna i bolaget. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen skall utse sin ordförande vid sitt första möte. Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen, samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor och nästa revisorsval är planerat till 2014.

Årsstämman godkände de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Files
Protokoll årsstämman 2011
Visa mer filer