Revisorer

Revisorer

Revisorer

Enligt bolagsordningen skall MTG ha högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Ett registrerat revisionsbolag kan väljas som revisor. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Vid årsstämman 2024 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer utses till huvudansvarig revisor.

Revisionsuppdraget omfattar granskning av årsredovisningen, bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra och rådgivning eller annat arbete som kan föranledas på grundval av iakttagelser vid granskning eller vid genomförandet av andra sådana uppdrag. Alla andra uppdrag definieras som övriga uppdrag. Revisorn rapporterar resultatet av sin granskning för aktieägarna genom revisionsberättelsen, som presenteras för årsstämman. Dessutom rapporterar revisorn resultatet av sin granskning till revisionsutskottet vid varje ordinarie möte och till styrelsen vid behov.

För mer information om revisorns arbete samt revisionsarvoden, se årsredovisningen för 2021 (avsnittet avseende Ansvar och Bolagsstyrning och Not 26).

Revisionsberättelser
Revisionsberättelse 2021
Visa mer filer