Bolagsstyrning

Översikt

Bolagsstyrningen av MTG och koncernen sker genom flera organ. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt bland annat med avseende på styrelsens sammansättning och genom val av externa revisorer. Styrelsens arbetsuppgifter bereds delvis genom dess Revisionskommitté och Ersättningskommitté och genom MTG:s VD. VD:n ansvarar för och leder koncernens löpande verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2014
 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2012
 Bolagsstyrningsrapport 2011 Bolagsstyrningsrapport 2010
 Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2008
 Bolagsstyrningsrapport 2007 Bolagsstyrningsrapport 2006

 

 

 

 

 

Valberedning

Valberedning

Valberedningen består av representanter för några av MTG:s största aktieägare och i dess uppgifter ingår att:

  • Utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
  • Lämna förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande
  • Tillsammans med revisionsutskottet ta fram förslag avseende val av revisor då detta är aktuellt
  • Lägga fram förslag avseende arvode till styrelse och revisor
  • Lämna förslag avseende ordförande för årsstämman
  • Lämna förslag till årsstämman avseende följande års arbete och tillsättning av valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2021

I enlighet med årsstämmans beslut avseende ordningen för bolagets valberedning har en valberedning sammankallats för att bereda förslag inför bolagets årsstämma 2021.

Valberedningen består av Klaus Roehrig, utsedd av Active Ownership Corporation; Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder; David Marcus, utsedd av Evermore Global Advisors; och David Chance, styrelsens ordförande.  I enlighet med tidigare praxis har valberedningens ledamöter utsett Klaus Roehrig, såsom representant för den största aktieägaren i bolaget per den sista handelsdagen i augusti 2020, till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till MTG:s styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till Bolagssekreteraren, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige.

Valberedningens motiverade yttrande till årsstämman samt en kort redogörelse för dess arbete kommer att offentliggöras i god tid före årsstämman 2021 och kommer att inkluderas i de dokument som finns upplagda under Årsstämman på denna sajt.

Valberedningens motiverade yttrande 2016
Valberedningens motiverade yttrande 2015
Valberedningens motiverade yttrande 2014
Valberedningens motiverade yttrande 2013
Valberedningens motiverade yttrande 2012
Valberedningens motiverade yttrande 2011
Valberedningens motiverade yttrande 2010
Valberedningens motiverade yttrande 2009
Valberedningens rapport 2008

Styrelsen

Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio stämmovalda styrelseledamöter.

Styrelsen i MTG består för närvarande av sju ledamöter; Simon Duffy (ordförande), Natalie Tydeman, Gerhard Florin, Marjorie Lao, Chris Carvalho, Dawn Hudson och Simon Leung.

MTG:s styrelse ansvarar för den övergripande strategin för koncernen och för att organisera förvaltningen av den i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens arbets- och delegationsordning, instruktion till verkställande direktören och rapporteringsinstruktioner uppdateras och godkänns en gång per år i samband med styrelsens Q4-möte. Precis som tidigare år har ett ersättnings- och revisionsutskott utsetts inom styrelsen. Dessa utskott är för styrelsen beredande organ och inskränker inte styrelsens övergripande ansvar för bolagets styrning och de beslut som fattas.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet består av Marjorie Lao (ordförande), Chris Carvalho och Simon Leung. Revisionsutskottets uppgifter framgår av 8 kap 49b § aktiebolagslagen. I dessa uppgifter ingår att revisionsutskottet ska övervaka MTG:s finansiella rapportering och effektivitet i bolagets interna kontroll, såväl som att upprätthålla löpande kontakt med MTG:s revisorer. Revisionsutskottets arbete inriktas primärt på kvaliteten och riktigheten i koncernens finansiella redovisning och därtill hörande rapportering samt arbetet med den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen inom MTG. Revisionsutskottet utvärderar vidare revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoendeställning. Revisionsutskottet följer hur redovisningsprinciper och krav på redovisning utvecklas, diskuterar andra väsentliga frågor som har samband med MTGs ekonomiska redovisning och rapporterar sina iakttagelser till styrelsen.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet består av Gerhard Florin (ordförande), Natalie Tydeman och Dawn Hudson. Ersättningsutskottets uppgifter framgår av avsnitt 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, och omfattar frågor om löner, pensionsvillkor, incitamentsprogram och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelseledamöter för styrelsearbete och för utskottsarbete föreslås av valberedningen och godkänns av årsstämman. Valberedningens förslag baseras på jämförelse med ersättningen i andra bolag i samma bransch och storlek.

Årsstämman 2021 godkände följande arvode till styrelsen och ledamöter i styrelsens utskott:

  • 1 600 000 kronor till styrelsens ordförande
  • 550 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna
  • 235 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet
  • 140 000 kronor till ordföranden och 70 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet

Revisorer

Enligt bolagsordningen skall MTG ha högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Ett registrerat revisionsbolag kan väljas som revisor. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Vid årsstämman 2021 omvaldes KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Auktoriserade revisorn Helena Nilsson utsågs till huvudansvarig revisor. KPMG har varit externa revisorer sedan 1997.

Revisionsuppdraget omfattar granskning av årsredovisningen, bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra och rådgivning eller annat arbete som kan föranledas på grundval av iakttagelser vid granskning eller vid genomförandet av andra sådana uppdrag. Alla andra uppdrag definieras som övriga uppdrag. Revisorn rapporterar resultatet av sin granskning för aktieägarna genom revisionsberättelsen, som presenteras för årsstämman. Dessutom rapporterar revisorn resultatet av sin granskning till revisionsutskottet vid varje ordinarie möte och till styrelsen vid behov.

För mer information om revisorns arbete samt revisionsarvoden, se årsredovisningen för 2020 (avsnittet avseende Ansvar och Bolagsstyrning och Not 27).

Revisionsberättelser
Revisors yttrande 2020
Revisors yttrande 2019
Revisors yttrande 2018
Revisors yttrande 2017
Revisors yttrande 2016
Revisors yttrande 2015
Revisors yttrande 2014
Revisors yttrande 2013
Revisors yttrande 2012
Revisors yttrande 2011
Revisors yttrande 2010

Ersättning till ledande befattningshavare

De vägledande principerna för ersättningar till ledande befattningshavare återfinns i ersättningsriktlinjerna (se nedan). Dessa riktlinjer antogs av årsstämman den 18 maj 2021.

För information avseende MTGs utestående långsiktiga incitamentsprogram, se nedan.

Ytterligare information avseende ersättning återfinns i ersättningsrapporten för 2020 (se nedan) samt i årsredovisningen för 2020 (vilken är tillgänglig här).

Riktlinjer för ersättning

Riktlinjer för att fastställa ersättning till MTGs VD och andra ledande befattningshavare i MTG-koncernen (”Ledande Befattningshavare”), samt till styrelseledamöter om de erhåller ersättning för arbete utöver styrelsearbetet, antagna på MTGs årsstämma den 18 maj 2021.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Avsikten är att riktlinjerna ska gälla i upp till fyra år, styrelsen kommer dock att upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar i riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänns av bolagsstämman såsom långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram och ordinarie styrelsearvode.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. För att undvika intressekonflikter ska ersättningsutskottet enbart bestå av medlemmar som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ersättningen styrs genom väldefinierade processer som säkerställer att ingen individ deltar i beslutsfattandet rörande sin egen ersättning. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till Ledande Befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla fram till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till Ledande Befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

MTG är ett strategiskt operationellt investeringsbolag som kombinerar investeringskompetens med aktivt engagemang i sina verksamheter. MTGs vision är att vara hemvisten för underhållning inom gaming och esport. MTGs mission är att utveckla ekosystemen inom gaming och esport och gagna respektive community genom meningsfulla produkter och storytelling med skicklighet, innovation och hållbarhet i centrum. MTGs strategi är att driva lönsamhet och organisk tillväxt i sina koncernbolag samt investera i gaming- och esportbolag med hög potential som kompletterar MTGs varumärken och produkter.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive bolagets hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Ersättningsstrukturerna ska motivera medarbetare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen och därmed bolagets hållbarhet och långsiktiga värdeskapande.

För ytterligare information om MTGs affärsstrategi, se MTGs hemsida och den senaste årsredovisningen, www.mtg.com.

Ersättningsprinciper
Ersättningsriktlinjerna ger en struktur som sammankopplar ersättningen med ett framgångsrikt genomförande av vår långsiktiga strategi: att driva lönsamhet och organisk tillväxt i våra koncernbolag och investera i esport- och gamingbolag med hög potential som kompletterar MTGs varumärken och produkter. Riktlinjerna anger vägledande principer i valet av prestationsmål och prestationsperioder för långsiktiga incitamentsprogram, för att säkerställa kopplingen till aktieägarvärde, och därigenom bidrar riktlinjerna till långsiktig framgång och värdeskapande i bolaget. Riktlinjerna ger möjligheten att sätta relevanta finansiella och icke-finansiella STI-prestationsmål, relaterat till bland annat bolagsstyrning, sociala förhållanden och miljö, vilket ytterligare bidrar till att sammankoppla riktlinjerna med hållbarhet samt bolagets kärnvärden ”Bold”, ”Smart”, ”Engaging” och ”Fun”. Prestationsmålen för STI bestäms av ersättningsutskottet baserat på prioriteringar inom verksamheten under året. Varje år fastställs maximinivåer i ljuset av bolagets årliga affärsplan och marknadsförhållanden. Riktlinjerna ger incitament för VD och övriga Ledande Befattningshavare att främja en innovativ, prestationsbaserad kultur vilket bidrar till att uppnå MTGs mission. Ersättningen till VD och övriga Ledande Befattningshavare består av grundlön, kort- och långsiktiga incitament, pension och andra förmåner.

Grundlön
Attraherar och behåller VD och övriga Ledande Befattningshavare, med beaktande av deras individuella ansvar och prestationer, betydelsen av deras roller och verksamhetens komplexitet. Grundlönen för VD och Ledande Befattningshavare ska vara konkurrenskraftig. Grundlönen revideras årligen, vanligtvis med effekt från 1 januari. Ersättningsutskottet beaktar lönesättningen i utvalda jämförelsegrupper. Benchmarking görs genom oberoende rådgivare. När beslut tas om lön beaktas också prestation och erfarenhet hos den anställde, förändringar i storlek och omfattning av dennes roll, och den övergripande lönenivån i verksamheten.

Kortsiktig rörlig ersättning (STI)
Driver och belönar uppfyllandet av våra årliga finansiella, strategiska, operativa och hållbarhetsrelaterade mål i enlighet med vår affärsstrategi. STI-ersättningen har ett tak på 125 % av den individuella grundlönen. Prestationsmål och viktningar granskas i början av varje år för att beakta aktuella affärsplaner och säkerställa att dessa fortsatt är i linje med kortsiktiga affärsstrategier. Dessa mål kan variera från år till år för att återspegla affärsprioriteringar, och vanligtvis inkluderar affärsmålen en balans mellan bolagets finansiella prestationsmål (exempelvis kopplade till lönsamhet, intäkter och kassaflöde) och icke-finansiella prestationsmål (exempelvis prioriterade operationella, strategiska, relaterade till bolagsstyrning, sociala förhållanden och miljö eller andra hållbarhetsrelaterade områden), men med majoriteten av viktningen mot de finansiella prestationsmålen under varje givet år. Genom att kombinera finansiella och icke-finansiella mål kommer STI bidra till bolagets långsiktiga och hållbara intressen. Information om de aktuella prestationsmål som tillämpas varje år, och hur dessa främjar affärsstrategin, kommer redovisas i den årliga ersättningsrapporten. Prestationer i förhållande till målen bevakas och fastställs genom en bedömning av nivån på prestationen i förhållande till varje målnivå. Styrelsen utvärderar prestationen och avgör i vilken utsträckning varje mål har uppnåtts, för att fastställa den slutliga nivån på utbetalningen. Beträffande finansiella kriterier ska bedömningen baseras på den av MTG senast offentliggjorda finansiella informationen. Styrelsen har möjlighet att justera utfallet av STI om omständigheter förändras, för att stärka kopplingen mellan utbetalningar och värdeskapande för aktieägarna, och för att säkerställa att utfallet på ett rimligt sätt återspeglar bolagets resultat. Vid fastställandet av ersättningarna ska ersättningsutskottet också beakta relevanta omständigheter avseende miljö, sociala förhållanden samt bolagsstyrning. För att ytterligare förstärka kopplingen mellan aktieägarnas intressen och bolagets långsiktiga värdeskapande kan delar av utbetalningarna under STI skjutas upp och levereras i form av MTG-aktier villkorat av att sådana aktier behålls av mottagaren under en överenskommen tidsperiod. Utbetalningar kan även komma att återkrävas om den slutliga utbetalningen är baserad på en bedömning av uppfyllandet av ett prestationsmål som visar sig vara uppenbart felaktig. Styrelsen har möjlighet att återkräva hela, eller en del av, den slutliga betalningen. Styrelsen har rätt att efter eget gottfinnande minska beloppet som ska återbetalas av den anställde om den anställde inte direkt har bidragit till resultatet av prestationsmålet och/eller har rapporterat den uppenbart felaktiga bedömningen av uppfyllandet av prestationsmålet.

Extraordinära omständigheter
I undantagsfall kan andra överenskommelser av engångskaraktär träffas på individnivå när det bedöms vara nödvändigt, villkorat av att syftet med en sådan extraordinär överenskommelse är att rekrytera eller behålla en Ledande Befattningshavare, under förutsättning av styrelsegodkännande. En sådan överenskommelse ska vara beloppsbegränsad och ska aldrig överstiga 200 % av individens årliga grundlön.

Långsiktiga incitamentsprogram
Styrelsen kan föreslå långsiktiga incitamentsprogram för att attrahera och behålla nyckelindivider och för att låta deltagare ta del av bolagets värdetillväxt. Incitamentsprogrammen som kan föreslås är tre eller fyraåriga aktie- eller aktiekursrelaterade program (exempelvis prestationsaktieprogram och/eller teckningsoptionsprogram), vilka kommer läggas fram för beslut vid bolagsstämman – oberoende av dessa riktlinjer. Aktie- och aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram ska struktureras på ett sätt som säkerställer ett långsiktigt engagemang för MTGs utveckling, och med avsikten att Ledande Befattningshavare ska ha betydande, långsiktiga aktieinnehav i MTG. Utfallet ska sammanlänkas med särskilda förbestämda prestationskriterier, baserade på MTGs aktiekurs och värdeutveckling. Styrelsen kan också erbjuda Ledande Befattningshavare, som har en direkt påverkan på värdeskapandet i MTGs vertikaler och dotterbolag, deltagande i lokala incitamentsprogram (så kallade ”Management Incentive Program”), dvs. kontantbaserade långsiktiga incitamentsprogram kopplade till förutbestämda nivåer för värdeskapandet i en särskild vertikal eller dotterbolag inom MTG. Det maximala utfallet ska ha ett förutbestämt tak.

För ytterligare information om MTGs pågående långsiktiga incitamentsprogram, inklusive de kriterier som utfallet baseras på, se MTGs hemsida och den senaste årsredovisningen, www.mtg.com.

Pension
Erbjuder konkurrenskraftiga och välavvägda pensionsvillkor i ljuset av vad som gäller enligt marknadspraxis i det land där individen är anställd eller bosatt samt totalersättningen. Pension ska tillhandahållas i form av avgiftsbestämd förmån eller som kontant pensionsbidrag och premien ska uppgå till högst 20 % av individens årliga fasta grundlön.

Andra förmåner
Erbjuder konkurrenskraftiga förmåner som stöder rekrytering och retention. Förmånerna kan omfatta bilförmån, tjänstebil och bostad. Det sammanlagda värdet av dessa förmåner ska normalt utgöra en begränsad andel av det totala ersättningspaketet och ska överensstämma med marknadspraxis. Ytterligare förmåner kan tillhandahållas Ledande Befattningshavare i specifika situationer, såsom omlokalisering eller internationella uppdrag, med beaktande av det övergripande syftet med dessa riktlinjer.

Anställningens upphörande och avgångsvederlag
I allmänhet är anställningsavtal för Ledande Befattningshavare tillsvidareanställningar. Uppsägningstid kan uppgå till maximalt ett år för vardera part och kan innehålla konkurrensbegränsning om maximalt ett år. Bolaget kan, men kommer inte nödvändigtvis, kräva att den anställde fortsätter att utföra sina arbetsuppgifter under uppsägningstiden.

Om en Ledande Befattningshavares anställning upphör utvärderas STI och utbetalas pro rata för perioden fram till datumet då anställningen upphörde, när tillämpligt. Det bör noteras att dessa fall hanteras diskretionärt av styrelsen.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid styrelsens beredning av förslaget om antagande av dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för företagets övriga anställda beaktats genom att styrelsen har inkluderat information om anställdas sammanlagda inkomst, komponenterna i deras ersättning och ökning och tillväxt över tid, i den information på vilken styrelsen grundat sin utvärdering av huruvida riktlinjerna och de begränsningar som anges häri är rimliga.

Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Utestående långsiktiga incitamentsprogram

LTIP 2021
Den extra bolagsstämman 21 januari 2021 godkände en långsiktigincitamentsplan med cirka 17 deltagare. Deltagarna är skyldiga att inneha aktier i MTG motsvarande minst 5 procent och upp till 20 procent av varje deltagares bruttobaslön, antingen redan innehavda aktier eller köpta aktier på marknaden i samband med anmälan om deltagande i LTIP 2021.

För varje aktie som deltagaren innehar erhåller denne rätt att erhålla B-aktier utan kostnad (”Aktierätterna”), beroende av om förutbestämda prestationskriterier uppfylls (se nedan) och det maximala antalet Aktierätter som kan beviljas enligt LTIP 2021 är 363 331 (före eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 0,38 procent av de utestående aktierna och 0,36 procent av de utestående rösterna. Aktierättigheterna intjänas utan kostnad efter en treårsperiod som slutar den 31 december 2023 och antalet Aktierättigheter som intjänas bestäms utifrån den årliga totala aktieägaravkastningen (dvs värdeökningen plus (i) eventuell utdelning som betalas under sådan period och (ii) det teoretiska värdet av eventuella teckningsrätter som tilldelats aktieägarna i någon nyemission, inklusive företrädes-emissionen som beslutades av styrelsen den 17 december 2020) på B-aktier vid intjänandeperiodens slut (”TSR”). TSR ska bestämmas utifrån en initial aktiekurs motsvarande VWAP under perioden 1 oktober 2020 till 31 december 2020 och en slutlig aktiekurs motsvarande VWAP under perioden 1 oktober 2023 till 31 december 2023 (plus (i) eventuell utdelning under denna period och (ii) det teoretiska värdet av teckningsrätter som tilldelats aktieägarna i någon nyemission, inklusive den nyemission som styrelsen beslutade om den 17 december 2020). Om TSR är mindre än 8 procent per år (”Tröskel-TSR”) får deltagarna inga aktierätter. Om TSR är lika med tröskelns TSR (dvs. 8 procent per år), ska 25 procent av aktierättigheterna delas ut. Om TSR motsvarar 35 procent per år eller mer (”Maximal TSR”) ska 100 procent av Aktierättigheterna delas ut. Om TSR är mellan tröskelvärden och Maximal TSR ska aktierättigheterna fördelas med en linjär proportion.

LTIP 2019
Det långsiktiga incitamentsprogrammet 2019, som godkändes av årsstämman 2019, omfattade både en plan för prestationsbaserade aktierätter och teckningsoptioner. Målen för den prestationsbaserade planen 2019 uppfylldes inte, så det blev inget utfall från planen för prestationsbaserade aktierätter.
Optionsplanen riktas till VD och ledande befattningshavare. De utställda teckningsoptionerna ger rätt till maximalt 434 667 B-aktier. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att under perioden 15 juni 2022 till 15 juni 2023 teckna nya B aktier till 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 9 maj 2019 till 22 maj 2019. MTG subventionerar deltagarnas köp av teckningsoptioner genom att bevilja dem en kontantersättning som motsvarar mellan 25–75 procent (beroende på i vilken kategori deltagaren befinner sig) netto efter skatt för de optioner som förvärvats av deltagaren. Denna subvention kommer att betalas ut vid tidpunkten för köpet av teckningsoptionerna. Om deltagaren lämnar MTG under den treåriga intjänandeperioden för subventionen kan MTG under vissa omständigheter återkräva subventionen helt eller delvis i förhållande till längden på intjänandeperioden. Deltagarnas maximala vinst har ett tak på fyra gånger aktiekursen på 117,24 kronor, den volymvägda genomsnittskursen under de fem sista handelsdagarna i mars 2019.

Ersättningsrapporter

Ersättningsrapport 2020

VD och verkställande ledning

Koncernens verkställande ledning består av den verkställande direktören (VD) och finanschefen och andra ledande befattningshavare.

VD ansvarar för att den löpande förvaltningen av bolaget sköts enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Verkställande direktören och verkställande ledningen, med stöd av olika stabsfunktioner, ansvarar för koncernens efterlevnad avseende övergripande strategi, ekonomisk kontroll och verksamhetskontroll, koncernens finansiering, kapitalstruktur, riskhantering och M&A. Detta inkluderar bland annat framtagande av finansiella rapporter, information till och kommunikation med aktiemarknaden och andra uppgifter. Bolagets policys inkluderar bland annat uppförandekod, anti-korruption, riskhantering och ekonomisk kontroll.

Bolagsordning

Bolagsordning

Modern Times Group MTG AB

Antagen vid årsstämman den 18 maj 2020

__________

 § 1

Bolagets företagsnamn är Modern Times Group MTG AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3

Bolagets verksamhet skall i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom följande sektorer: digital underhållningsverksamhet, esport och onlinespel. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelser ingångna av annat företag inom samma koncern.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 298.000.000 kronor och högst 1.192.000.000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 59.600.000 och högst 238.400.000.

§ 5

Aktierna skall kunna utges i tre serier, betecknade serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 238.400.000, aktier av serie B till ett antal av högst 238.400.000 och aktier av serie C till ett antal av högst 238.400.000. Aktie av serie A medför rätt till tio röster och aktie av serie B och serie C medför rätt till en röst.

Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 1 procentenhet räknat från dagen för betalning av teckningslikviden. STIBOR 30 dagar fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.

Beslutar bolaget att emittera nya aktier av serie A, serie B och serie C, mot annan betalning än apportegendom, skall ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera aktier endast av serie A, serie B eller serie C, mot annan betalning än apportegendom, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts, skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av aktier av serie C eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av aktie av serie C. Begäran från aktieägare skall framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per aktie av serie C skall vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 1 procentenhet räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR 30 dagar fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen skall vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslutet motta lösen för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

Aktie av serie C som innehas av bolaget skall på beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktie av serie B. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under januari och juli månad varje år (”Omvandlingsperioderna”), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling skall göras skriftligen och ha inkommit till bolagets styrelse senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Därvid skall anges (i) det antal aktier av serie A som önskas omvandlade eller (ii) den andel av det totala antalet röster i bolaget som aktieägaren önskar att inneha efter att omvandling skett av samtliga aktier av serie A som anmälts för omvandling under aktuell Omvandlingsperiod. Vid anmälan enligt (ii) ovan skall aktieägaren även ange sitt totala innehav av aktier av serie A och serie B vid tidpunkten för begäran.

Styrelsen skall efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

§ 7

Bolaget skall ha högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Ett registrerat revisionsbolag kan väljas som revisor. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträde enligt föregående stycke.

§ 11

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen har rätt att inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska ha möjlighet att utnyttja sin rösträtt per post inför bolagsstämman.

§ 12

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behöriga att utföra de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×