Årsstämma 2017

Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’) tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid årsstämman.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för 2016.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Joakim Andersson, David Chance, Simon Duffy, Donata Hopfen och John Lagerling samt valde Natalie Tydeman till ny styrelseledamot. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att en ordinarie utdelning om 12,00 kronor per aktie ska betalas ut till aktieägarna och att torsdagen den 11 maj 2017 ska vara avstämningsdag. Utdelningen beräknas att betalas ut tisdagen den 16 maj 2017.

Årsstämman godkände förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn och förslaget om ordningen för valberedning samt de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att anta ett långsiktigt, prestationsbaserat och aktierelaterat incitamentsprogram (’Planen’) som omfattar cirka 85 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom MTG-koncernen. Deltagarna kommer att tilldelas rätter att erhålla B-aktier i MTG, förutsatt att Planens villkor har uppnåtts. Tilldelning av aktier kommer ske efter offentliggörandet av MTG:s delårsrapport för det första kvartalet 2020. Maximalt antal MTG B-aktier som kan överlåtas till deltagarna enligt Planen ska vara begränsat till 500.000 stycken, vilket motsvarar cirka 0,8 procent av samtliga aktier och 0,5 procent av samtliga röster.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Joakim Andersson, Donata Hopfen och Natalie Tydeman utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Joakim Andersson utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och David Chance och John Lagerling utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

Files
Handlingar till årsstämman 2017
Visa mer filer