Årsstämma 2022

Årsstämman som hölls den 8 juni 2022 fattade följande beslut med anledning av de förslag som presenterades

Extra kontant värdeöverföring genom ett aktieinlösenprogram

Årsstämman beslutade om en extra kontant värdeöverföring till MTGs aktieägare genom ett aktieinlösenprogram. Varje aktie i MTG (oberoende av aktieslag) ger rätt till en (1) inlösenaktie, och varje inlösenaktie ger rätt till en inlösenlikvid om 25,00 kr per aktie.

Avstämningsdag för aktiesplit och rätten att motta inlösenaktier är den 15 juni 2022 (d.v.s. samma dag som anges i kallelsen och informationsbroschyren avseende aktieinlösenprogrammet). Handel i inlösenaktierna kommer ske på Nasdaq Stockholm från och med torsdagen den 16 juni 2022 till och med torsdagen den 30 juni 2022. Inlösenlikviden, 25,00 kr per aktie i MTG, kommer utbetalas till ägare av inlösenaktier den 4 juli 2022 och erhålls på VP-konto/aktiedepå eller motsvarande omkring den 7 juli 2022.

Aktieinlösenprogrammet ingår i koncernens löfte om att distribuera minst 40 procent av nettolikviden från avyttringen av ESL till MTGs aktieägare, och motsvarar totalt 2 767 miljoner kronor.

Riktad nyemission av aktier av serie B till minoritetsägaren i MTG Gaming

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om en riktad nyemission av aktier av serie B till minoritetsägaren i MTG Gaming mot betalning genom tillskjutande av apportegendom. Antalet aktier av serie B som ska emitteras till EHM har i enlighet med den beräkningsmodell som framgår av styrelsens beslutsförslag fastställts till 18 074 753 aktier.

Styrelse

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Chris Carvalho, Simon Duffy, Gerhard Florin, Dawn Hudson, Marjorie Lao, Simon Leung och Natalie Tydeman samt nyval av Florian Schuhbauer till styrelseledamot. Vidare beslutade årsstämman om omval av Simon Duffy till styrelseordförande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar och beslut om MTGs vinstdisposition

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade att MTG:s balanserade vinstmedel, överkursfonden och årets resultat ska föras över i ny räkning.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även:

 • att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.
 • att godkänna arvoden till styrelsen och revisorn. En del av arvodet för arbetet i styrelsen villkorades av att ledamöterna investerade beloppet i MTG-aktier.
 • att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Helena Nilsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
 • att anta Incitamentsprogram 2022, innefattande beslut om
  • bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie C,
  • bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie C, och
  • överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagarna i programmet.
 • att godkänna styrelsens förslag om att lämna ett erbjudande att återköpa teckningsoptioner från deltagarna i MTG:s teckningsoptionsprogram för 2019.
 • att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier.
 • att godkänna styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet med 5 269 340 kr genom indragning av de 1 053 868 aktier av serie B som MTG återköpt under perioden 2 maj – 7 juni 2022.
 • att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B.
Skatteinformation avseende automatiskt aktieinlösenprogram 2022

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Modern Times Group MTG AB mot kontantlikvid. Enligt det allmänna rådet ska anskaffningsutgiften fördelas som följer:

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A i Modern Times Group MTG AB bör 76 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 24 procent till inlösenaktien.

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie B i Modern Times Group MTG AB bör 76 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 24 procent till inlösenaktien.

Ytterligare information finns nedan under rubriken ”Files”.

Files
MTG - Kallelse till årsstämman 2022
Visa mer filer