Företrädesemission 2021

Företrädesemission 2021

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Vänligen välj det land du bor i:

Nästa

VIKTIG INFORMATION
På grund av tillämpliga legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad och är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning, publicering eller distribuering kan vara olaglig. Klicka här för att återvända till hemsidan.

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot tillämpliga lokala lagar eller bestämmelser. Åtkomst till information och dokumentation på den här delen av webbplatsen är begränsad av legala restriktioner. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen på denna del av Modern Times Group MTG AB:s (publ) (”Bolagets”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig utanför USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Kanada, Japan och som bor eller befinner sig i en jurisdiktion där sådan åtgärd inte kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och (b) utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller hos någon värdepappersmyndighet i någon stat i USA för erbjudande eller försäljning som en del av deras spridning och får inte erbjudas eller säljas i USA utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte värdepappren erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Kanada eller Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen kan vara otillåten i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och dokument. Alla personer som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av webbplatsen, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du inte har tillåtelse att ha åtkomst till informationen och dokumentationen på den här webbplatsen, eller vid tvivel om du har sådan tillåtelse, vänligen lämna denna webbplats.

Jag intygar att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig i ett land utanför USA, Australien Kanada och Japan
  2. Jag är behörig att få åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för någon juridisk begränsning och utan att Bolaget måste vidta ytterligare åtgärder
  3. Jag kommer inte att överföra eller på annat sätt skicka någon information på den här webbplatsen till publikationer med allmän cirkulering i USA
  4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan
Ja, jag bekräftar
Nej, jag bekräftar inte

Företrädesemission för MTG 2021

En företrädesemission för att möjliggöra fortsatt tillväxt och tillåta en ambitiös och aktiv M&A-agenda

Press releases

2020-12-17
”MTG beslutar om en företrädesemission om cirka 2 500 miljoner kronor villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma”

2020-12-23
”Kallelse till extra bolagsstämma”

2021-01-14
”MTG offentliggör finansiell information för Q4 2020”

2021 -01-18
”MTG offentliggör villkoren för sin företrädesemission”

2021-01-21
”Beslut vid extra bolagsstämma i MTG”

2021-01-22
”MTG offentliggör prospekt avseende företrädesemission”

2021-02-11
”MTG:s preliminära bedömning är att företrädesmissionen är övertecknad” 

2021-02-12
”MTG bekräftar att företrädesmissionen är övertecknad”

Prospectus
MTG – Prospekt 22 januari 2021
Visa mer filer
Frågor & Svar

Aktieägare som har en depå, dvs. har innehav som är förvaltarregistrerat, hänvisas till sina respektive förvaltare för specifik information och instruktioner.

Frågor relaterade till transaktionens natur

Fråga: Vad är en företrädesemission?

Svar: En företrädesemission är ett erbjudande till alla aktieägare om att, under en utsatt tidsperiod, teckna nya aktier i bolaget till ett förutbestämt pris. Den som ägde aktier i MTG på avstämningsdagen den 25 januari har företrädesrätt att delta i företrädesemissionen.

Fråga: Varför har MTG valt att göra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare?

Svar: I syfte att låta samtliga befintliga aktieägare i MTG delta i bolagets nyligen påbörjade tillväxtresa har MTG beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Fråga:Hur mycket pengar får bolaget in genom emissionen och vad ska pengarna användas till?

Svar: Om företrädesemissionen blir fulltecknad kommer MTG att erhålla en emissionslikvid om cirka 2 549 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. MTG ska i första hand använda den förväntade nettolikviden till att återbetala den brygglånefacilitet om 1 800 MSEK som togs upp i samband med förvärvet av Hutch – och i andra hand till att återbetala säljarreversen om 113,6 MEUR som togs upp i samband med förvärvet av ytterligare aktier i InnoGames.

Fråga: Vad är en teckningsrätt?

Svar: En teckningsrätt är ett värdepapper som ger rätten att, under en utsatt tidsperiod, teckna nya aktier i ett bolag till ett förutbestämt pris. Teckningsrätten har ett ekonomiskt värde om teckningskursen är lägre än aktiekursen.

Teckningsrelaterade frågor

Fråga: Hur många aktier har jag rätt att teckna i företrädesemissionen?

Svar: Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 25 januari 2021 har erhållit en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i MTG (oavsett aktieslag, dvs. både innehavare av A-aktier och innehavare av B-aktier har erhållit teckningsrätter för teckning av nya B-aktier). Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) B‑aktier. Teckningskursen är 90 SEK per B-aktie.

Fråga: Hur gör jag om jag vill köpa eller sälja teckningsrätter?

Svar: Du kan köpa och sälja teckningsrätter över börsen eller genom att kontakta din bank eller förvaltare från och med den 27 januari till och med den 8 februari 2021. Teckningsrätterna handlas under denna period på Nasdaq Stockholm.

Fråga: När ska jag använda anmälningssedeln?

Svar: Om du är direktregistrerad aktieägare och vill delta i företrädesemissionen men vill använda ett annat antal teckningsrätter än vad som anges på emissionsredovisningen, till exempel om du har köpt eller sålt teckningsrätter, ska du använda anmälningssedeln för teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter. Anmälningssedeln finns tillgänglig på bolagets hemsida http://digitalfans.se/mtgbeta/key-events-se#anmalningssedel och via Swedbanks hemsida, www.swedbank.se/prospekt.

Fråga: Vad är teckningskursen företrädesemissionen?

Svar: Teckningskursen är SEK 90 per B-aktie.

Fråga: När pågår teckningsperioden?

Svar: Teckningsperioden pågår mellan den 27 januari och den 10 februari 2021. Om du har dina aktier hos en bank eller förvaltare ska du vända dig dit för att få information om hur du tecknar nya aktier med företrädesrätt.

Fråga: Hur gör jag för att delta i företrädesemissionen?

Svar: Som direktregistrerad aktieägare tecknar du aktier genom att erlägga betalning enligt den bankgiroavi som skickades ut per post 27 januari tillsammans med VD-brev, ”Frågor och svar” och ”Så här gör du” (alternativt, om betalning görs från utlandet, enligt särskild betalningsinstruktion, läs mer på MTGs respektive Swedbank hemsida). Om du vill teckna ett lägre antal nya aktier än du har rätt till, använd dig av den anmälningssedel som heter ”Anmälningssedel för teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter”. Om du vill anmäla dig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, använd dig av den anmälningssedel som heter ”Anmälningssedel för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter”. Båda anmälningssedlarna finns tillgängliga på MTG:s respektive Swedbanks hemsida, http://digitalfans.se/mtgbeta/key-events-se#anmalningssedel alternativt www.swedbank.se/prospekt.

Om du har dina aktier hos en bank eller förvaltare ska du vända dig dit för att få information om hur du tecknar nya aktier med företrädesrätt.

Fråga: Behöver jag som aktieägare göra något för att få teckningsrätter i MTG:s företrädesemission?

Svar: Nej, utgångspunkten är att alla som är registrerade som aktieägare i MTG på avstämningsdagen den 25 januari 2021 erhåller automatiskt teckningsrätter. Om du har dina aktier hos en bank eller förvaltare ska du vända dig dit för att få information om hur du tecknar nya aktier med företrädesrätt.

Fråga: Vad händer om jag, som befintlig aktieägare, inte deltar i företrädesemissionen?

Svar: Om du väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieägande att spädas ut med högst cirka 29.4% procent av kapitalet. Du har dock möjlighet att sälja dina teckningsrätter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Handel med teckningsrätter pågår mellan 27 januari och 8 februari 2021. Observera att outnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga och förlorar sitt värde efter teckningsperiodens utgång 10 februari 2021.

Fråga: Kan jag teckna fler aktier än jag har företrädesrätt till?

Svar: Ja det går att göra på följande sätt:

  • Du kan köpa teckningsrätter på börsen och utnyttja dessa för att teckna nya aktier. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya aktier och tecknar då enligt instruktion i anmälningssedel som heter ” Anmälningssedel för teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter”.
  • Du kan även ansöka om att få teckna aktier utan företrädesrätt. Du ska i detta fall använda dig av den anmälningssedel som heter ”Anmälningssedel för teckning av B-aktier utan substöd av teckningsrätter”.

Anmälningssedlarna kan laddas ner från MTG:s hemsida, http://digitalfans.se/mtgbeta/key-events-se#anmalningssedel och via Swedbanks hemsida, www.swedbank.se/prospekt. Om du har dina aktier hos en bank eller förvaltare ska du kontakta denne för mer information om hur du tecknar aktier utan företrädesrätt.

Hur vet jag om jag får tilldelning av aktier?

Svar: Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skickas en avräkningsnota ut. Detta beräknas ske omkring den 15 februari 2021.

Fråga: Vad kan jag, som befintlig aktieägare, göra om jag inte har råd att delta i företrädesemissionen?

Svar: Om du som blir tilldelad teckningsrätter inte har råd att teckna aktier i företrädesemissionen har du möjlighet att ta vara på värdet av de teckningsrätter som du erhåller genom att sälja dem i marknaden. På så vis kompenseras du ekonomiskt för transaktionens utspädningseffekt.

Fråga: Kan teckningsrätterna handlas på Avanza eller Nordnet?

Svar: Teckningsrätterna handlas på Nasdaq Stockholm från den 27 januari till den 8 februari 2021. Det är bolagets avsikt att man ska kunna handla dessa bland annat via nätmäklare likt Avanza och Nordnet.

Fråga: Var finns det mer information om företrädesemissionen?

Svar: För mer information, se prospektet som finns tillgängligt på MTG:s hemsida http://digitalfans.se/mtgbeta/key-events-se#prospekt, Prospektet finns även tillgängligt via www.swedbank.se samt på www.fi.se.

Kontaktpersoner

Lars Torstensson, CFO, EVP Communications & Investor Relations
Direct: +46 (0) 70-273 48 79
E-mail: LARS.TORSTENSSON@MTG.COM

Oliver Carrà, Director of Public Relations
Direct: +46 (0) 70 464 44 44
E-mail: OLIVER.CARRA@MTG.COM

Press images and visual assets
Maria Redin, Group President & CEO
Visa mer filer
Attendance form
Anmälningssedel TMF – Anmälningssedel för teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter
Visa mer filer