Aktien

Aktiekurs

Utdelning

MTG kommer att investera sina vinster och sitt kassaflöde i den vidare utveckling av sin portfölj av innehav och förväntar sig därför inga utdelningar eller återköp av aktier under en överskådlig framtid.

2017
Årsstämman beslutade att en ordinarie utdelning om 12,00 kronor per aktie ska betalas ut till aktieägarna och att torsdagen den 11 maj 2017 ska vara avstämningsdag. Utdelningen betalades ut tisdagen den 16 maj 2017.

2016
Årsstämman beslutade att en ordinarie utdelning om 11,50 kronor per aktie ska betalas ut till aktieägarna och att torsdagen den 26 maj 2016 ska vara avstämningsdag. Utdelningen betalades ut tisdagen den 31 maj 2016.

2015
Årsstämman 2015 godkände att en ordinarie utdelning om 11,00 kronor per aktie betalas ut till aktieägare, med avstämningsdagen satt till torsdagen den 21 maj 2015. Utdelningen betalades ut tisdagen den 26 maj 2015.

2014
Årsstämman 2014 godkände att en ordinarie utdelning om 10,50 kronor per aktie betalas ut till aktieägare, med avstämningsdagen satt till fredagen den 16 maj 2014. Utdelningen betalades ut onsdagen den 21 maj 2014.

2013
Årsstämman 2013 beslutade att en ordinarie utdelning på 10 kronor per aktie betalas till aktieägare på avstämningsdagen. Avstämningsdag är den 17 maj 2013 med betalning den 22 maj 2013. 

2012
Årsstämman 2012 godkände att en ordinarie utdelning om 9 kronor per aktie betalas ut till aktieägare, med avstämningsdagen satt till fredagen den 11 maj 2012. Utdelningen betalades ut onsdagen den 16 maj 2012.

2011
Årsstämman 2011 beslutade att en ordinarie utdelning på 7,50 kronor per aktie betalas till aktieägare på avstämningsdagen. Avstämningsdag är den 23 maj 2011 med betalning den 26 maj 2011. 

2010
2010 delade MTG ut aktierna i CDON Group AB till sina aktieägare.
Årsstämman 2010 godkände styrelsens förslag om en utdelning om 5,50 kronor per aktie, totalt 366 miljoner kronor, att betalas ut till aktieägarna med 20 maj 2010 som avstämningsdag. Det var den fjärde årliga kontantutdelningen till MTG:s aktieägare.

2009
Årsstämman 2009 godkände styrelsens förslag om en utdelning om fem kronor per aktie, totalt 329 miljoner kronor, att betalas ut till aktieägarna med 14 maj 2009 som avstämningsdag. Det var den tredje årliga kontantutdelningen till MTG:s aktieägare. 

2008
Årsstämman 2008 godkände styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på fem kronor per aktie och en extraordinär utdelning på tio kronor per aktie, totalt 983 miljoner kronor, att betalas ut till aktieägarna med 19 maj 2008 som avstämningsdag. 

2007
2007 godkände årsstämman den första kontantdelningen, på 7,50 kronor, totalt 503 miljoner. 

2006
2006 skiftade MTG ut aktier i Metro International S.A. till sina aktieägare. 

Aktieägare och ägarstruktur

 

Analytiker

Pareto Stefan Wård

E-mail: stefan.ward@paretosec.com

Kepler Cheuvreux Stefan Billing

Email:  sbilling@keplercheuvreux.com

Information om behandling av aktieägares personuppgifter

 

Som aktieägare i Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) behandlar MTG personuppgifter om dig. Vi vill därför informera dig om vår behandling av dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen.
Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) ansvarar för att föra aktieboken i MTG och är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i anslutning till det uppdraget. Om du vill veta mer om hur Euroclear behandlar dina personuppgifter ber vi dig att kontakta Euroclear.

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

De personuppgifter som behandlas om dig som aktieägare inkluderar:
• Namn, personnummer och kontaktuppgifter.
• Information om ditt aktieinnehav (antal aktier och eventuella noteringar/information som enligt lag kopplas till varje aktiepost, t ex aktieslag).
• Uppgifter från eventuell kommunikation mellan dig och MTG, inklusive uppgifter i styrelse- och stämmoprotokoll.

I samband med bolagsstämma behandlas personuppgifterna för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas för att MTG ska fullgöra sina rättsliga förpliktelser som följer av lag, däribland bolags-, aktie-, värdepappers- och skatterättslig lagstiftning samt MTGs berättigade intresse av att hålla bolagsstämma samt administrera andra frågor som rör aktieägarna i bolaget.

Vi behandlar endast dina personuppgifter för det ändamål som uppgifterna samlats in för. Om vi skulle behöva behandla dina personuppgifter för något annat ändamål eller något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att informera dig om detta ändamål respektive inhämta ditt samtycke i förväg.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som MTG måste lagra dem enligt lag. När du upphör att vara aktieägare i MTG raderar vi dina uppgifter. Som nämnts, måste dock vissa uppgifter sparas under en längre tid enligt lag, däribland bolags-, aktie-, värdepappers- och skatterättslig lagstiftning.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom MTG-koncernen eller till tredje part om det krävs enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Vissa personuppgifter, som namn och information i styrelse- och stämmoprotokoll, kan komma att publiceras på MTGs webbplats.

Dina rättigheter

MTG är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter gentemot oss:
• Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om behandlingen av dina personuppgifter.
• Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
• Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
• Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är vår tillgång till uppgifterna begränsad.
• Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du rätt att klaga till Datainspektionen, som är svensk tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:
Personuppgiftsansvarig MTG
Modern Times Group MTG AB
Box 2094
103 13 Stockholm, Sweden
E-post: dataprivacy@mtggdpr.com

(1) Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och sådan nationell lagstiftning som införs med stöd av förordningen.

Utdelning av NENT

Fördelning av anskaffningskostnad för MTG-aktier med anledning av utdelning av aktier i Nordic Entertainment Group AB

Skatteverket har beslutat att av anskaffningskostnaden för aktier i MTG AB, serie A, bör 38 procent hänföras till dessa aktier och 62 procent till erhållna aktier i Nordic Entertainment Group AB, serie A. Av anskaffningskostnaden för aktier i MTG AB, serie B, bör 35 procent hänföras till dessa aktier och 65 procent till erhållna aktier i Nordic Entertainment Group AB, serie B.

 

För mer information se:
Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift, SKV A 2019:9
Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift, SKV M 2019:12

Omstämpling

MTG Omstämpling

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×