MTG delas upp i två bolag

MTG Split

Pressreleaser

Prospekt

Nordic Entertainment Group AB (NENT Group) har publicerat ett prospekt avseende upptagande till handel av bolagets A-aktier och B-aktier på Nasdaq Stockholm. MTG:s styrelse har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen av NENT Groups aktier ska vara den 26 mars 2019. Första dag för handel i aktierna förväntas infalla den 28 mars 2019. Aktierna kommer att handlas under kortnamnen NENT A och NENT B med ISIN-koderna SE0012324226 respektive SE0012116390. Aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i MTG är berättigade att erhålla en A-aktie eller B-aktie i NENT Group för varje innehavd MTG-aktie av samma klass.

Information Brochure

Som tidigare meddelats har styrelsen för Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) initierat en process för att dela upp MTG i två bolag genom att dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB (”NENT Group”) (bestående av Nordic Entertainment och MTG Studios) till MTG:s aktieägare och notera aktierna på Nasdaq Stockholm.

MTG:s styrelse föreslår att en extra bolagsstämma, som kommer hållas den 7 februari 2019 i Stockholm, fattar beslut om att dela ut samtliga aktier i NENT Group till MTG:s aktieägare. Information angående den föreslagna utdelningen av aktierna i NENT Group har publicerats idag och finns tillgänglig i form av en informationsbroschyr.

MTG:s och NENT Groups styrelser har idag dessutom beslutat om nya finansiella mål och utdelningspolicys, vilka framgår av informationsbroschyren.

Slutligen föreslår styrelsen i MTG att den extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om en nyemission av B-aktier motsvarande högst 20,0% av det totala antalet utestående B-aktier i MTG i syfte att finansiera potentiella förvärvsmöjligheter i enlighet med bolagets strategi. Sådana B-aktier kommer inte att emitteras före utdelningen och börsnoteringen av aktierna i NENT Group och kommer därför inte att berättiga innehavaren att erhålla någon aktie i NENT Group.

Investor Presentation

Uppdelningen av MTG kommer att skapa två separata bolag med tydliga investeringsprofiler som kommer att vara väl positionerade för att kapitalisera på konsumenttrender, tillvarata tillväxtmöjligheter och skapa bestående värde för aktieägare, kunder och anställda. Se investerarpresentationen för mer information om uppdelningen samt beskrivningar av båda bolagen.

Webcast

MTG höll den 23 mars klockan 09:00 CET ett konferenssamtal för att presentera den föreslagna delningen av koncernen och utdelningen av aktier.

Konferenssamtalet finns tillgängligt som webcast via denna länk.

Filer
Nordic Entertainment Group AB Prospekt
Visa mer filer

Vanliga frågor

Vad har meddelats?

MTGs styrelse har beslutat att initiera en process för att dela upp MTG i två bolag – Modern Times Group MTG AB och Nordic Entertainment Group – genom att dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group till MTGs aktieägare och notera aktierna på Nasdaq Stockholm.

Styrelsen avser att föreslå utdelningen och noteringen av aktierna vid en extra bolagsstämma för MTGs aktieägare.

Uppdelningen kommer att skapa två separata bolag med tydliga investeringsprofiler som kommer att vara väl positionerade för att kapitalisera på konsumenttrender, tillvarata tillväxtmöjligheter och skapa bestående värde för aktieägare, kunder och anställda.

Varför genomförs detta nu?

Detta är ett naturligt nästa steg i MTGs strategiska transformation. Nu är tiden inne för att initiera en uppdelning av MTG i två separata och publika bolag, för att optimera deras respektive fokus och möjligheter att skapa värde för aktieägare, kunder och anställda. Uppdelningen följer samma struktur som den tidigare föreslagna sammanslagningen med TDC, och med allt det strategiarbete som gjordes under den processen, är vi väl positionerade att göra denna uppdelning nu.

Vad kommer ingå i de respektive bolagen efter uppdelningen?

Modern Times Group MTG AB kommer att bestå av MTGs nuvarande verksamheter inom esport (ESL, DreamHack och ESEA), online-spel (InnoGames och Kongregate) och digitalt videoinnehåll (Zoomin.TV, Engage Digital Partners), samt ytterligare minoritetsinnehav (Comosa AG och BITKRAFT). MTG kommer att vara väl finansierat och fokusera på att utveckla och expandera dess portfölj av snabbväxande globala digitala bolag genom en flexibel förvärvs- och tillväxtstrategi, vilken kommer att centreras kring viktiga digitala underhållningsvertikaler.

Nordic Entertainment Group kommer att bestå av MTGs nuvarande verksamhetssegment Nordic Entertainment och MTG Studios samt Splay. Nordic Entertainment Group kommer att utveckla och investera i sin position som ett fullt integrerat bolag inom TV, digitalt kommunikation och innehållsproduktion.

Varför är transaktionen bra för MTGs aktieägare?

Uppdelningen kommer att skapa två separata bolag med tydliga investeringsprofiler vilket kommer underlätta skäliga värderingar av båda bolagen och erbjuder aktieägarna möjligheten att välja mellan två tydligt skiljda investeringsmöjligheter. Separationen kommer också att skapa ett tydligare fokus, möjliggöra skiljda incitamentplaner för att attrahera och kvarhålla nyckeltalanger, förenkla beslutsprocesser och öka bolagens flexibilitet att kapitalisera på tillväxtmöjligheter. Detta kommer i slutändan förbättra båda bolagens möjligheter att skapa aktieägarvärde.

Vilka godkännanden krävs för att dela upp MTG och dela ut aktierna i Nordic Entertainment Group?

Uppdelningen är villkorad av godkännande från MTGs aktieägare vid en extra bolagsstämma, varefter MTG har för avsikt att ansöka om att notera Nordic Entertainment Group vid Nasdaq Stockholm. Detta kräver i sin tur att ett noteringsprospekt registreras och godkänns av Finansinspektionen.

Kinnevik avser att dela ut samtliga av dess aktier i MTG till Kinneviks aktieägare under det tredje kvartalet 2018, hur påverkar det processen för uppdelningen?

MTG kommer att avvakta fullgörandet av arbetet med att dela ut Nordic Entertainment Group (NENT Group) till sina aktieägare som tidigare offentliggjorts. MTG håller fast vid sin intention att dela upp MTG och dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group (bestående av affärssegmenten MTG Nordic Entertainment och MTG Studios samt Splay Networks) till MTG:s aktieägare och notera aktierna på Nasdaq Stockholm. Processen är bland annat villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma för MTG:s aktieägare och kommer nu inte att vara genomförd under 2018.

Kontaktpersoner

Lars Torstensson, CFO, EVP Communications & Investor Relations
Direct: +46 (0) 70-273 48 79
E-mail: LARS.TORSTENSSON@MTG.COM

Oliver Carrà, Director of Public Relations
Direct: +46 (0) 70 464 44 44
E-mail: OLIVER.CARRA@MTG.COM

Utdelning av NENT

Fördelning av anskaffningskostnad för MTG-aktier med anledning av utdelning av aktier i Nordic Entertainment Group AB

Skatteverket har beslutat att av anskaffningskostnaden för aktier i MTG AB, serie A, bör 38 procent hänföras till dessa aktier och 62 procent till erhållna aktier i Nordic Entertainment Group AB, serie A. Av anskaffningskostnaden för aktier i MTG AB, serie B, bör 35 procent hänföras till dessa aktier och 65 procent till erhållna aktier i Nordic Entertainment Group AB, serie B.

För mer information se filer:

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift, SKV A 2019:9
Visa mer filer

Form 8937 disclosure

Modern times group AB MTG has – as a reporting issuer – published Form 8937 due to the distribution of Nordic Entertainment shares to its shareholders on 28 March 2019. Please find form 8937 below.

Form 8937 – Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities