Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio stämmovalda styrelseledamöter.

Styrelsen i MTG består för närvarande av sju ledamöter; Simon Duffy (ordförande), Gerhard Florin, Liia Nõu, Chris Carvalho, Susanne Maas, Simon Leung och Florian Schuhbauer.

MTG:s styrelse ansvarar för den övergripande strategin för koncernen och för att organisera förvaltningen av den i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens arbets- och delegationsordning, instruktion till verkställande direktören och rapporteringsinstruktioner uppdateras och godkänns en gång per år i samband med styrelsens Q4-möte. Precis som tidigare år har ett ersättnings- och revisionsutskott utsetts inom styrelsen. Dessa utskott är för styrelsen beredande organ och inskränker inte styrelsens övergripande ansvar för bolagets styrning och de beslut som fattas.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består av Liia Nõu (ordförande), Chris Carvalho, Simon Leung och Florian Schuhbauer. Revisionsutskottets uppgifter framgår av 8 kap 49b § aktiebolagslagen. I dessa uppgifter ingår att revisionsutskottet ska övervaka MTG:s finansiella rapportering och effektivitet i bolagets interna kontroll, såväl som att upprätthålla löpande kontakt med MTG:s revisorer. Revisionsutskottets arbete inriktas primärt på kvaliteten och riktigheten i koncernens finansiella redovisning och därtill hörande rapportering samt arbetet med den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen inom MTG. Revisionsutskottet utvärderar vidare revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoendeställning. Revisionsutskottet följer hur redovisningsprinciper och krav på redovisning utvecklas, diskuterar andra väsentliga frågor som har samband med MTG:s ekonomiska redovisning och rapporterar sina iakttagelser till styrelsen.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består av Gerhard Florin (ordförande), Simon Duffy och Susanne Maas. Ersättningsutskottets uppgifter framgår av avsnitt 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, och omfattar frågor om löner, pensionsvillkor, incitamentsprogram och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelseledamöter för styrelsearbete och för utskottsarbete föreslås av valberedningen och godkänns av årsstämman. Valberedningens förslag baseras på jämförelse med ersättningen i andra bolag i samma bransch och storlek.

Årsstämman 2024 godkände följande arvode till styrelsen och ledamöter i styrelsens utskott:

  • 1 800 000 kronor till styrelsens ordförande, varav 200 000 kronor är villkorat av att beloppet investeras i MTG-aktier
  • 700 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, varav 150 000 kronor är villkorat av att beloppet investeras i MTG-aktier
  • 235 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet
  • 140 000 kronor till ordföranden och 70 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet