Årsstämma 2010

Modern Times Group MTG ABs årstämma 2010 hölls i Stockolm den 17 maj 2010 och röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid årsstämman.

Årsstämman omvalde Mia Brunell Livfors, David Chance, Simon Duffy, Alexander Izosimov, Michael Lynton, David Marcus och Cristina Stenbeck som styrelseledamöter. David Chance, omvaldes som styrelseordförande. Som tidigare tillkännagetts hade Asger Aamund avböjt omval till styrelsen.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för helåret 2009.

Årsstämman godkände följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2011, skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under oktober 2010 efter samråd med de per den 30 september 2010 största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter vilka kommer att representera bolagets största aktieägare. Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2010 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen kan ersättare utses efter samråd med de största aktieägarna i bolaget. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen skall utse sin ordförande vid sitt första möte. Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att bolaget skall ha två revisorer och att omval sker av KPMG AB, med auktoriserade revisorn George Pettersson som ny huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om fyra år. På årsstämman 2007 valdes Ernst & Young Aktiebolag som revisor, med auktoriserade revisorn Erik Åström som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om fyra år, d.v.s. fram till årsstämman 2011.

Stämman godkände den föreslagna ersättningen till styrelsen och riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens föreslagna utdelning om 5,50 kronor per aktie med torsdagen den 20 maj 2010 som avstämningsdatum. Utdelningen förväntas kunna utsändas av Euroclear Sweden den 25 maj 2010.

Files
Protokoll årsstämman 2010
Visa mer filer