Årsstämma 2013

Modern Times Groups årsstämma, som hölls i Stockholm den 14 maj, röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid årsstämman.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och revisorernas rapport.

Stämman godkände att en ordinarie utdelning om 10 kronor per aktie betalas ut till aktieägare, med avstämningsdagen satt till fredagen den 17 maj 2013. Utdelningen beräknas kunna betalas ut onsdagen den 22 maj 2013.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2012.

Årsstämman omvalde David Chance, Blake Chandlee, Simon Duffy, Lorenzo Grabau, Alexander Izosimov och Mia Brunell Livfors som styrelseledamöter, och valde Michelle Guthrie som ny styrelseledamot i MTG. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande i MTG.

Årsstämman godkände förslaget om ersättning till styrelsens ledamöter, förslaget om ordningen för nomineringskommittén, samt de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram (”Planen”), vilket omfattar sammanlagt cirka 100 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom MTG. För att delta i Planen krävs att VD och ledande befattningshavare gör en egen investering i MTG-aktier. Andra nyckelpersoner behöver inte göra en egen investering. Deltagarna tilldelas rätter (Aktierätter) att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget. Aktierätten baserat dels på deltagarens bruttoårslön och dels på aktiepriset vid tidpunkten för tilldelningen samt för VD och ledande befattningshavare även antalet investerade aktier. Intjäning är beroende av i vilken utsträckning ett prestationsbaserat villkor uppnås.

För att försäkra sig om tilldelning av B-aktier i enlighet med Planen, beslutade årsstämman att ett maxantal av 240 000 C-aktier som ägs av MTG kan omklassificeras till B-aktier och därefter delas ut till deltagarna i Planen.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på Nasdaq OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, och är vid tidpunkten lägsta tillgängliga pris.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy omvaldes som ordförande i revisionsutskottet och Michelle Guthrie, Alexander Izosimov och Lorenzo Grabau utsågs till utskottets ledamöter. Lorenzo Grabau omvaldes som ordförande för ersättningsutskottet och David Chance och Mia Brunell Livfors utsågs till utskottets ledamöter.

Files
Protokoll årsstämman 2013
Visa mer filer