Årsstämma 2020

Årsstämman som hölls i Stockholm fattade följande beslut med anledning av de förslag som presenterades.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna David Chance, Simon Duffy, Gerhard Florin och Natalie Tydeman, samt val av Marjorie Lao, Chris Carvalho och Dawn Hudson till nya styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman David Chance till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade att MTGs balanserade vinstmedel, överkursfonden och årets resultat ska föras över i ny räkning.

Stämman beslutade om att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019.

Stämman beslutade också att:

  • godkänna förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn,
  • anta nya uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
  • omvälja KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Helena Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor,
  • bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst 10 % av MTGs egna aktier, och
    ändra MTGs bolagsordning för att, bland annat, tillåta styrelsen att samla in fullmakter och besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämmor.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Marjorie Lao, Chris Carvalho och Dawn Hudson utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Natalie Tydeman utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och David Chance och Gerhard Florin utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

MTGs VD och Koncernschefs presentation till årsstämman

MTG – Årsstämmoprotokoll 2020 (exkl bilaga 1-2)

Kallelse till årsstämman 2020

Handlingar till årsstämman 2020

Länk till anmälningssidan

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

MTG:s Årsredovisning 2019

MTG:s CR-rapport 2019 (Eng)

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×