Beslut vid extra bolagsstämma i MTG

Beslut vid extra bolagsstämma i MTG

Stockholm
January 21, 2021
09.20 CET
STOCKHOLM, 21 januari 2021 – Den extra bolagsstämma i Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") som hölls i dag beslutade bland annat att godkänna styrelsens beslut att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Godkännande av företrädesemissionen Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 17 december 2020 om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Högst 28 320 697 B-aktier ska emitteras genom Företrädesemissionen. Teckningskursen är 90 SEK per aktie. Om Företrädesemissionen blir fulltecknad kommer MTG att erhålla en emissionslikvid om cirka 2 549 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. MTG:s aktiekapital kommer att öka med högst 141 603 485 SEK.

Den som är registrerad som aktieägare i MTG:s aktiebok på avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i MTG (oavsett aktieslag, dvs. både innehavare av A-aktier och innehavare av B-aktier kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av nya B-aktier). Tolv (12) teckningsrätter ska berättiga till teckning av fem (5) B‑aktier. Avstämningsdagen för fastställande av rätten att erhålla teckningsrätter är den 25 januari 2021. Sista dag för handel i MTG:s aktier inklusive rätten att erhålla teckningsrätter är idag den 21 januari 2021. Teckningstiden börjar den 27 januari 2021 och slutar den 10 februari 2021.

För mer information om Företrädesemissionen, se det prospekt som MTG kommer att offentliggöra den 22 januari 2021.

Beslut om nyemission till vissa säljare av Hutch Games, emissionsbemyndigande, godkännande av apportemission i dotterbolag och implementering av långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om:

  • Ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier som sammanlagt motsvarar högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången. Ingen enskild investerare ska ha rätt att teckna aktier som motsvarar mer än fem procent av det totala antalet aktier i MTG. Syftet med bemyndigandet är, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara, att möjliggöra för bolaget att fullfölja potentiella förvärvsmöjligheter när de uppstår och i linje med bolagets strategi, inklusive genom att snabbt anskaffa kapital för sådana syften.
  • En emission av högst 627 431 B-aktier till vissa säljare av Hutch Games med betalning genom kvittning mot en säljarrevers om 81 442 288 SEK. Teckningskursen, som fastställdes i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet rörande förvärvet av Hutch Games, uppgår till 129,80 SEK per B‑aktie. Kvittningsemissionen medför att bolagets aktiekapital ökar med högst 3 137 155 SEK.
  • Godkännande av en apportemission av aktier i ett dotterbolag i syfte att möjliggöra en konsolidering av MTG:s innehav av vissa esporttillgångar.
  • Implementering av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2021) och vissa arrangemang för säkring av aktieleverans till deltagarna i programmet. LTIP 2021 omfattar omkring 17 anställda inom den verkställande ledningen och andra nyckelpersoner. Deltagande i LTIP 2021 förutsätter ett eget aktieinnehav i MTG uppgående till en viss andel av deltagarens årliga bruttolön. Högst 363 331 B-aktier (före omräkning till följd av Företrädesemissionen och eventuella andra bolagshändelser) kan komma att vederlagsfritt tilldelas deltagarna under förutsättning att vissa prestationskrav uppfylls under en treårig intjänandeperiod. I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2021 beslutade bolagsstämman även om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om en riktad nyemission, och ett efterföljande återköp av, högst 130 000 C-aktier (vilka kan omvandlas till B-aktier) och att högst 434 880 egna B-aktier ska kunna överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i enlighet med villkoren för LTIP 2021.

Stämmoprotokoll med fullständiga beslut och sammanställning av poströster I syfte att motverka spridning av coronaviruset (covid-19) genomfördes den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro och aktieägarna hade möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning före stämman. Protokollet från den extra bolagsstämman, inklusive en sammanställning av inkomna poströster, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.mtg.com.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09.20 den 21 januari 2021.

För mer information: Oliver Carrà, Director, PR & Public Affairs Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra@mtg.com Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG MTG (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTG A’ och ‘MTG B’).

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)