MTG bekräftar att företrädesemissionen är övertecknad

MTG bekräftar att företrädesemissionen är övertecknad

Stockholm
February 12, 2021
11.50 PM CET
Ej för spridning, offentliggörande eller distribution i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan spridning, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande att sälja värdepapper. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller genom tillämpning av ett undantag från registreringskraven i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act från 1933. MTG avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av teckningsrätterna eller aktierna i USA. Andra restriktioner är tillämpliga. Vänligen se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

STOCKHOLM, 12 februari 2021 – Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) offentliggjorde den 17 december 2020 att bolagets styrelse beslutat om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsens emissionsbeslut godkändes av en extra bolagsstämma som ägde rum den 21 januari 2021. Teckningstiden i Företrädesemissionen slutade den 10 februari 2021. Igår, den 11 februari 2021, offentliggjorde MTG att preliminära beräkningar indikerade att Företrädesemissionen var övertecknad med 101,8 procent. MTG kan nu bekräfta att 27 913 880 B-aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter och att 406 817 B-aktier har tilldelats dem som har anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Följaktligen är Företrädesemissionen fulltecknad. Sammanfattning av utfallet i Företrädesemissionen Genom Företrädesemissionen erbjöds högst 28 320 697 B-aktier till en teckningskurs om 90 SEK per aktie. 27 913 880 B-aktier (motsvarande 98,6 procent av Företrädesemissionen) tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 406 817 B-aktier har tilldelats dem som har anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Intresset har varit stort och Företrädesemissionen blev övertecknad med 101,8 procent.

Den fulltecknade Företrädesemissionen tillför MTG 2 549 MSEK före avdrag för emissions­kostnader. MTG kommer att använda nettolikviden för att återbetala den brygglånefacilitet om 1 800 MSEK som MTG upptog i samband med förvärvet av Hutch Games i december 2020 och för att återbetala den säljarrevers om preliminärt 113,6 MEUR som utfärdades i samband med förvärvet av ytterligare aktier i InnoGames i december 2020 (tillsammans med ytterligare befintliga likvida medel).

Tilldelning och betalning för B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter Tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som styrelsen beslutat om och som beskrivs i prospektet avseende Företrädesemissionen som offentliggjordes den 22 januari 2021. Besked om tilldelning av B‑aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter (i form av en avräkningsnota) kommer att skickas ut den 15 februari 2021. Endast de som har blivit tilldelade B-aktier kommer att bli informerade. Betalning för B-aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan senast den 17 februari 2021.

De som har tecknat sig för B-aktier genom förvaltare erhåller besked om eventuell tilldelning, och ska erlägga betalning för tilldelade B-aktier, i enlighet med respektive förvaltares instruktioner och rutiner.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) och de nya B-aktierna De som tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter erhåller initialt s.k. betalda tecknade aktier (BTA). Handeln med BTA på Nasdaq Stockholm kommer att pågå till den 19 februari 2021. Ombokning av BTA till nya B-aktier förväntas ske den 25 februari 2021 och handeln med de nya B-aktierna på Nasdaq Stockholm förväntas börja samma dag.

Förändringar i MTG:s aktiekapital samt i antalet aktier och röster Genom Företrädesemissionen kommer MTG:s aktiekapital att öka med 141 603 485 SEK (från 341 372 775 SEK till 482 976 260 SEK) och det totala antalet aktier kommer att öka från 68 274 555 aktier (varav 545 662 A-aktier och 67 728 893 B-aktier) till 96 595 252 aktier (varav 545 662 A-aktier och 96 049 590 B-aktier). Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B‑aktie berättigar till en röst på bolagsstämma i MTG. Efter Företrädesemissionen uppgår således det totala antalet röster i MTG till 101 506 210 röster.

Rådgivare ABG Sundal Collier, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Swedbank AB (publ) är joint global coordinators i samband med Företrädesemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton är legala rådgivare till MTG i samband med Företrädesemissionen. Linklaters Advokatbyrå AB är legal rådgivare till joint global coordinators i samband med Företrädesemissionen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 23.50 CET den 12 februari 2021.

För mer information: Lars Torstensson, CFO Direkt: +46 (0) 70 273 48 79, lars.torstensson@mtg.com Följ ossmtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG Modern Times Group MTG AB (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTG A’ och ’MTG B’). Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i MTG. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i MTG kommer endast att ske genom det prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen och offentliggjorts på MTG:s webbplats. Prospektet innehåller bl.a. riskfaktorer och viss utvald finansiell information. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som ingår i MTG:s prospekt.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya B-aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterleva denna anvisning kan innebära brott mot tillämplig lag.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med, eller med tillämpning av något undantag från, vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med kraven i Securities Act och det kommer inte att genomföras något offentligt erbjudande i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) eller (iv) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt relevanta personer). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Inom medlemsstater i EES enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) riktar sig detta pressmeddelande endast till de personer som enligt Prospektförordningen är kvalificerade investerare i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande kan rikta sig till enligt tillämpliga lagar och regler. Personer som inte är en relevant person eller en kvalificerad investerare får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Företrädesemissionen, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom MTG:s kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då informationen lämnades och MTG har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Downlad the press files:
Pressmeddelande (PDF)