MTG beslutar om en företrädesemission om cirka 2 500 miljoner kronor villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma

MTG beslutar om en företrädesemission om cirka 2 500 miljoner kronor villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Vänligen välj det land du bor i:
Nästa

VIKTIG INFORMATION
På grund av tillämpliga legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad och är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning, publicering eller distribuering kan vara olaglig. Klicka här för att återvända till hemsidan.

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot tillämpliga lokala lagar eller bestämmelser. Åtkomst till information och dokumentation på den här delen av webbplatsen är begränsad av legala restriktioner. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen på denna del av Modern Times Group MTG AB:s (publ) (”Bolagets”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig utanför USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Kanada, Japan och som bor eller befinner sig i en jurisdiktion där sådan åtgärd inte kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och (b) utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller hos någon värdepappersmyndighet i någon stat i USA för erbjudande eller försäljning som en del av deras spridning och får inte erbjudas eller säljas i USA utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte värdepappren erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Kanada eller Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen kan vara otillåten i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och dokument. Alla personer som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av webbplatsen, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du inte har tillåtelse att ha åtkomst till informationen och dokumentationen på den här webbplatsen, eller vid tvivel om du har sådan tillåtelse, vänligen lämna denna webbplats.

Jag intygar att:

 1. Jag är bosatt och befinner mig i ett land utanför USA, Australien Kanada och Japan
 2. Jag är behörig att få åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för någon juridisk begränsning och utan att Bolaget måste vidta ytterligare åtgärder
 3. Jag kommer inte att överföra eller på annat sätt skicka någon information på den här webbplatsen till publikationer med allmän cirkulering i USA
 4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan
Ja, jag bekräftar
Nej, jag bekräftar inte
Stockholm
December 17, 2020
09.15 CET
Ej för spridning, offentliggörande eller distribution i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan spridning, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande att sälja värdepapper. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller genom tillämpning av ett undantag från registreringskraven i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act från 1933. MTG avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av teckningsrätterna eller aktierna i USA. Andra restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

STOCKHOLM, 17 december 2020 – Styrelsen för Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") har beslutat om en nyemission av B-aktier om cirka 2 500 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Genomförande av Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 21 januari 2021. Syftet med Företrädesemissionen är att återbetala den brygglånefacilitet som upptogs för att finansiera förvärvet av Hutch Games Ltd. (”Hutch”) och återbetala säljarreversen som ställdes ut i samband med förvärvet av ytterligare 17 procent av aktierna i InnoGames GmbH (”InnoGames”). Företrädesemissionen har starkt stöd från MTG:s större aktieägare. Aktieägare som representerar 46,4 procent av det totala antalet aktier och 43,3 procent av det totala antalet röster har redan informerat MTG att de avser att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och rösta för att godkänna Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.

Företrädesemissionen i korthet

 • Företrädesemissionen kommer att ge MTG en bruttolikvid om cirka 2 500 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer, tillsammans med befintlig kassa, att användas för att betala tillbaka brygglånefaciliteten på 1 800 miljoner kronor (”Brygglånet”) som upptogs i samband med förvärvet av Hutch och återbetala reversen som ställdes ut i samband med förvärvet av ytterligare 17 procent av aktierna i InnoGames
 • Endast B-aktier kommer att emitteras. De slutliga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskursen och antalet B-aktier som ska emitteras, kommer att offentliggöras den 18 januari 2021. Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att börja den 27 januari 2021 och sluta den 10 februari 2021. Avstämningsdagen för fastställande av rätten att erhålla teckningsrätter kommer att vara den 25 januari 2021.
 • Teckningsrätterna kommer att tilldelas i förhållande till det antal MTG-aktier som ägs på avstämningsdagen (oavsett aktieslag, dvs. både innehavare av A-aktier och innehavare av B-aktier kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av nya B-aktier)
 • Genomförande av Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämma i MTG som kommer att hållas den 21 januari 2021. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras separat. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer även att innehålla bl.a. ett förslag om ett sedvanligt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av B-aktier (separat från Företrädesemissionen)
 • Flera större institutionella aktieägare i MTG som Active Ownership Capital, Swedbank Robur, Evermore, Nordea Fonder, Länsförsäkringar Fonder, Lannebo Fonder, Handelsbanken Fonder och sex andra institutioner, som företräder sammanlagt cirka 46,4 procent av det totala antalet aktier och cirka 43,3 procent av det totala antalet röster[1] har informerat MTG om sina avsikter att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och rösta för godkännande av Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman. Dessutom har aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i MTG åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och rösta för godkännande av Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman

Maria Redin, VD och koncernchef för MTG, kommenterar: ”Genom etablerandet av det nya GamingCo tillsammans med InnoGames-minoriteten och genom förvärvet av Hutch är MTG nu väl positionerat för att genomföra sin Buy & Build-strategi. I syfte att låta alla befintliga aktieägare i MTG delta i bolagets nyligen påbörjade tillväxtfas har MTG beslutat om en nyemission med företrädesrätt för sina befintliga aktieägare. Företrädesemissionen kommer användas för att återbetala brygglånefaciliteten som användes för förvärvet av Hutch och säljarreversen som ställdes ut i samband med förvärvet av ytterligare 17 procent av aktierna i InnoGames.”

Bakgrund och motiv Den 8 december 2020 offentliggjorde MTG förvärvet av Hutch. Hutch är en ledande utvecklare och utgivare av free-to-play-spel fokuserat på racinggenren för mobil i det mycket attraktiva midcoresegmentet. Den initiala köpeskillingen uppgick till 275 miljoner USD på kontant- och skuldfri basis och tilläggsköpesskillingar med ett förväntat värde på totalt 100 miljoner USD. Förvärvet finansieras med MTG:s befintliga kassa och Brygglånet om 1 800 miljoner kronor från DNB Bank ASA, filial Sverige och Swedbank AB (publ).

Eftersom InnoGames har fortsatt att leverera starka resultat meddelade MTG den 7 december 2020 beslutet att utnyttja en av sina utestående köpoptioner och därigenom öka sitt aktieägande i InnoGames från 51 procent till 68 procent. De ytterligare 17 procenten av aktierna förvärvades för 106 miljoner euro (på kassa- och skuldfri basis) som initialt betalades med en säljarrevers som ska återbetalas den 31 mars 2021. Som en del av transaktionen kom parterna överens om att annullera MTG:s köpoptioner avseende återstående 32 procent av aktierna i InnoGames. Transaktionen innefattade också bildandet av ett nytt holdingbolag, MTG Gaming AB, som äger 100 procent av aktierna i InnoGames och Kongregate samt kommer att förvärva och inneha aktierna i Hutch.

Syftet med Företrädesemissionen är att återbetala Brygglånet som upptagits för att finansiera förvärvet av Hutch och att återbetala säljarreversen som ställdes ut i samband med förvärvet av ytterligare 17 procent av aktierna i InnoGames.

Företrädesemissionen MTG:s styrelse har idag beslutat om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 2 500 miljoner kronor.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att börja den 27 januari 2021 och sluta den 10 februari 2021. Avstämningsdagen för rätten att erhålla teckningsrätter kommer att vara den 25 januari 2021. Teckningsrätterna kommer att tilldelas i förhållande till det antal MTG-aktier som ägs på avstämningsdagen (oavsett aktieslag, dvs. både innehavare av A-aktier och innehavare av B-aktier kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av nya B-aktier).

Enligt styrelsens beslut har styrelsen bemyndigats att fatta beslut om det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antalet B-aktier som ska ges ut och det belopp som ska betalas för varje ny B-aktie. Dessa slutliga villkor för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras den 18 januari 2021.

Genomförandet av Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma (se avsnittet ”Extra bolagsstämma” nedan).

Starkt stöd från befintliga aktieägare Flera större institutionella aktieägare i MTG som Active Ownership Capital, Swedbank Robur, Evermore, Nordea Fonder, Länsförsäkringar Fonder, Lannebo Fonder, Handelsbanken Fonder och sex andra institutioner, som företräder sammanlagt cirka 46,4 procent av det totala antalet aktier och cirka 43,3 procent av det totala antalet röster[2] har redan informerat MTG om sina avsikter att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och rösta för godkännande av Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman. Dessutom har aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i MTG åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och rösta för godkännande av Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.

Extra bolagsstämma Genomförandet av Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma i MTG som kommer att äga rum den 21 januari 2021.

Utöver Företrädesemissionen kommer kallelsen till den extra bolagsstämman även att innehålla bl.a. ett förslag till beslut om ett sedvanligt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier om sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen utövar bemyndigandet för första gången.

I syfte att motverka spridning av coronaviruset (covid-19) avser styrelsen att besluta att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras separat.

Prospekt MTG kommer att upprätta ett prospekt avseende Företrädesemissionen. MTG kommer att publicera prospektet den 22 januari 2021.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 14 januari 2021: Marknadsuppdatering
 • 18 januari 2021: Offentliggörande av de slutliga villkoren, inklusive teckningskursen och antalet B-aktier som ska emitteras i Företrädesemissionen
 • 21 januari 2021: Extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen
 • 21 januari 2021: Sista handelsdag för B-aktien med rätt att erhålla teckningsrätter
 • 22 januari 2021: Första handelsdag för B-aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter
 • 22 januari 2021: Offentliggörande av prospektet
 • 25 januari 2021: Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter
 • 27 januari–10 februari 2021: Teckningsperiod
 • 12 februari 2021: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare MTG har utsett ABG Sundal Collier, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Swedbank AB (publ) till joint global coordinators samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton som legala rådgivare till MTG i samband med Företrädesemissionen.  Linklaters Advokatbyrå AB har utsetts till legala rådgivare till joint global coordinators i samband med Företrädesemissionen.

För mer information: Oliver Carrà, PR Director Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra@mtg.com Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 09.15 CET den 17 december 2020.

Om MTG Modern Times Group MTG AB (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTG A’ och ’MTG B’).  

[1]Beräknat exklusive de 304 880 egna B-aktier som MTG innehar, vilka inte kommer att ha rätt till några teckningsrätter i Företrädesemissionen eller några rösträtter vid den extra bolagsstämman.

[2]Beräknat exklusive de 304 880 egna B-aktier som MTG innehar, vilka inte kommer att ha rätt till några teckningsrätter i Företrädesemissionen eller några rösträtter vid den extra bolagsstämman.

 

Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i MTG. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i MTG kommer endast att ske genom det prospekt som MTG avser att offentliggöra på MTG:s webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bl.a. att innehålla riskfaktorer och viss utvald finansiell information. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att ingå i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Kanada, Japan eller USA eller något annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya B-aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varesig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan eller USA eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterleva denna anvisning kan innebära brott mot tillämplig lag.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med, eller med tillämpning av något undantag från, vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med kraven i Securities Act och det kommer inte att genomföras något offentligt erbjudande i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) eller (iv) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Inom medlemsstater i EES enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) riktar sig detta pressmeddelande endast till de personer som enligt Prospektförordningen är kvalificerade investerare i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande kan rikta sig till enligt tillämpliga lagar och regler. Andra personer eller personer som inte är kvalificerade investerare får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Företrädesemissionen, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom MTG:s kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då informationen lämnades och MTG har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)
Press Bilder