MTG offentliggör finansiell information för Q4 2020

MTG offentliggör finansiell information för Q4 2020

Stockholm
January 14, 2021
14.11 CET
ALL FINANSIELL INFORMATION AVSEENDE DET FJÄRDE KVARTALET 2020 RESPEKTIVE HELÅRET 2020 I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR PRELIMINÄR INFORMATION. INFORMATIONEN HAR INTE REVIDERATS ELLER ÖVERSIKTLIGT GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR. BOLAGETS DELÅRSRAPPORT FÖR DET FJÄRDE KVARTALET 2020 PLANERAS ATT PUBLICERAS DEN 25 FEBRUARI 2021.

STOCKHOLM, 14 januari 2021 – Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”), offentliggör idag en finansiell uppdatering med preliminära räkenskaper och annan relevant information om koncernens verksamhet för det fjärde kvartalet 2020. Syftet med offentliggörandet är att tillhandahålla marknaden och aktieägarna uppdaterad information inför fastställandet av de slutliga villkoren för den tidigare offentliggjorda företrädesemissionen den 18 januari 2021 samt inför den extra bolagsstämma som ska fatta beslut om att godkänna företrädesemissionen den 21 januari 2021. Under det fjärde kvartalet 2020 uppgick den preliminära nettoomsättningen till 1 064 Mkr och justerad EBITDA till 193 Mkr. Esportvertikalens organiska omsättningsutvecklingen överträffar den guidning (-25 procent mot guidning på -27 till -32 procent) som kommunicerades i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet 2020 och koncernens justerade EBITDA är i linje med guidningen (390 Mkr mot guidning på 375 till 400 Mkr).

Finansiella höjdpunkter i det fjärde kvartalet 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 9 procent till 1 064 Mkr (1 163), med negativ påverkan från valutakurseffekter med 6 procent. Den organiska nettoomsättningen minskade med 3 procent
 • Koncernens justerade EBITDA uppgick till 193 Mkr (84), vilket motsvarar en marginal om 18 procent (7)
 • Justeringar av EBITDA om 22 Mkr (207) innehöll jämförelsestörande poster om -7 Mkr (98), nedskrivning av egenupparbetade tillgångar om 11 Mkr (93), långsiktiga incitamentsprogram (LTI) om -10 Mkr (11), samt förvärvsrelaterade transaktionskostnader om 28 Mkr (5)
 • Koncernens EBITDA uppgick till 171 Mkr (-123)
Preliminär finansiell sammanfattning för koncernen
(Mkr) Kv4 2020 Kv4 2019 Helår 2020 Helår  2019
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 1 064 1 163 3 997 4 242
varav Esport 429 516 1 315 1 712
varav Gaming 635 650 2 682 2 531
Justerad EBITDA 193 84 535 239
Justerad EBITDA-marginal 18% 7% 13% 6%
Justeringar -22 -207 -205 -349
EBITDA 171 -123 330 -109
Nettoomsättningstillväxt, årstakt
Organisk tillväxt -3% 12% -4% 7%
Förvärv/Avyttringar - 0% - -1%
Valutakurseffekter -6% 3% -2% 4%
Rapporterad tillväxt -9% 15% -6% 10%
SCROLL FOR MORE

Potentiella förvärv och Joint Venture

 • I linje med MTG:s Buy & Build-strategi fortsätter koncernen sitt fokus på möjliga ytterligare förvärv. Som en del därav befinner sig MTG i pågående förhandlingar om ett nytt förvärv av 100 procent av aktierna i en mobilspelutvecklare. MTG har ingått en icke bindande avsiktsförklaring med de potentiella säljarna, enligt vilken den initiala köpeskillingen (vid ett förvärv) skulle uppgå till omkring 130–150 miljoner USD. Värderingen motsvarar en ungefärlig EBITDA-multipel mellan 7,1 och 8,2 för målbolagets senaste räkenskapsår, och köpeskillingen skulle betalas i form av en kombination av kontanter och aktier. Därutöver innefattar den övervägda köpeskillingen en meningsfull tilläggsköpeskilling baserad på bolagets EBITDA-resultat över tid (som dock inte i något scenario kan överstiga den initiala köpeskillingen). Det har inte ingåtts några bindande avtal och det är inte säkert att MTG kommer att förvärva det aktuella målbolaget på dessa villkor, eller överhuvudtaget
 • I linje med den operativa strategin för MTG:s esportvertikal strävar dotterbolaget ESL Gaming kontinuerligt efter att utveckla och utöka sitt erbjudande av esporttjänster (ESS) och evenemang samt turneringar som bolaget självt kontrollerar och driver (O&O). Detta i såväl befintliga som nya regioner (antingen helt i egen regi eller genom olika typer av partnerskap, till exempel joint ventures). I linje med detta är ESL Gaming, och förväntar sig ESL Gaming också att komma, i diskussioner med samarbetspartners angående esport-projekt. Om någon av dessa diskussioner, varav en är någorlunda långt framskriden, skulle resultera i ett bindande avtal skulle det potentiellt kunna leda till en positiv effekt på ESL Gamings finansiella prestation (vad gäller intäkter och EBITDA). Något bindande avtal av något slag har dock inte ingåtts och det är inte säkert att ESL Gaming skulle kunna nå de finansiella eller andra målen för projekten eller överhuvudtaget. Dessutom skulle sådana projekt och ett framgångsrikt resultat relaterat till dessa vara beroende av utvecklingen i pågående covid 19-pandemin samt en närmast full normalisering av förutsättningarna att hålla fysiska evenemang  

Esport

I det fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen för esportsvertikalen med 17 procent till 429 Mkr (516), där valutakurseffekter påverkade negativt med 4 procent. Den organiska nettoomsättningen minskade med 13 procent.

Justerad EBITDA uppgick till 15 Mkr (-54) i kvartalet, vilket motsvarar en marginal om 3 procent (-10).

EBITDA-justeringar om 11 Mkr (96) innefattar kostnader för företagsledningens långsiktiga incitamentsprogram om 10 Mkr,jämförelsestörande poster om -4 Mkr samt förvärvsrelaterade transaktionskostnader om 5 Mkr.

EBITDA uppgick till 3 Mkr (-150) i kvartalet.

Esport, preliminär finansiell översikt
(Mkr) Kv4 2020 Kv4 2019 Helår 2020 Helår  2019
Nettoomsättning 429 516 1 315 1 712
Justerad EBITDA 15 -54 -163 -213
Justerad EBITDA-marginal 3% -10% -12% -12%
Justeringar -11 -96 -56 -138
EBITDA 3 -150 -220 -351
Nettoomsättningstillväxt, årstakt
Organisk tillväxt -13% 11% -22% 8%
Valutakurseffekter -4% 4% -1% 5%
Rapporterad tillväxt -17% 15% -23% 13%
SCROLL FOR MORE

Gaming

I det fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen för gamingvertikalen med 2 procent till 635 Mkr (650), där valutakurseffekter påverkade negativt med 6 procent. Den organiska nettoomsättningen ökade med 4 procent.

Justerad EBITDA uppgick till 202 Mkr (174) i kvartalet, vilket motsvarar en marginal om 32 (27) procent.

EBITDA-justeringar om 15 Mkr (90) innefattar minskningar av kostnader för företagsledningens långsiktiga incitamentsprogram om -20 Mkr och jämförelsestörande poster om 5 Mkr, förvärvsrelaterade transaktionskostnader om 20 Mkr samt nedskrivningar av utvecklingskostnader om 10 Mkr.

EBITDA uppgick till 187 Mkr (84) i kvartalet.

Utvecklings- och lanseringsplaneringen för nya spel fortgår enligt plan.

Gaming, preliminär finansiell översikt
(Mkr) Kv4 2020 Kv4 2019 Helår 2020 Helår  2019
Nettoomsättning 635 650 2 682 2 531
Justerad EBITDA 202 174 800 605
Justerad EBITDA-marginal 32% 27% 30% 24%
Justeringar -15 -90 -141 -120
EBITDA 187 84 659 485
Nettoomsättningsökning, årstakt
Organisk tillväxt 4% 13% 7% 6%
Valutakurseffekter -6% 4% -1% 4%
Rapporterad tillväxt -2% 17% 6% 10%
SCROLL FOR MORE

Finansiell översikt

Viktiga poster i balansräkningen

Den totala räntebärande skulden uppgick till 3 067 Mkr, inklusive en brygglånefacilitet om 1 800 Mkr som använts för finansiering av förvärvet av Hutch, samt en revers om 1 141 Mkr knuten till förvärvet av 17 procent av InnoGames i december 2020. Resterande del utgjordes av leasingskulder. Koncernen hade likvida medel om 1 153 Mkr vid periodens slut, vilket gav en nettoskuld om 1 914 Mkr. Villkorad tilläggsköpeskilling uppgick till 565 Mkr, varav huvuddelen är relaterad till den beräknade potentiella tilläggsköpeskillingen som ska betalas till aktieägarna i Hutch.  

Redovisningsprinciper

Den finansiella informationen i detta pressmeddelande har sammanställts och utarbetats på en grundval som är jämförbar med MTG:s historiska finansiella information och i allt väsentligt förenlig med de redovisningsprinciper som MTG tillämpade vid upprättandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. Den finansiella informationen avseende fjärde kvartalet 2020 och helår 2020 är preliminär information. Informationen har inte reviderats eller översiktligt granskats av bolagets revisor. Bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2020 planeras att publiceras den 25 februari 2021.

Företrädesemissionen

Den 17 december 2020 offentliggjorde bolaget att styrelsen beslutat om en nyemission av B‑aktier med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 2 500 Mkr, under förutsättning av en bolagsstämmas efterföljande godkännande. Tidplanen för företrädesemissionen följer nedan.

 • 18 januari 2021: Offentliggörande av de slutliga villkoren, inklusive teckningskursen och antalet B-aktier som ska emitteras i företrädesemissionen
 • 21 januari 2021: Extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om företrädesemissionen
 • 22 januari 2021: Offentliggörande av prospektet
 • 25 januari 2021: Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter
 • 27 januari–10 februari 2021: Teckningstid
 • 12 februari 2021: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

För mer information om företrädesemissionen, se pressmeddelandena om företrädesemissionen på bolagets webbplats, www.mtg.com och det prospekt som kommer att publiceras den 22 januari 2021.

Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 januari 2021 kl. 14.11 CET.

***

För mer information: Oliver Carrà, Director, PR & Public Affairs Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra@mtg.com Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG MTG (www.mtg.com) är ett strategiskt och operativt investmentholdingbolag med fokus på underhållning inom esport och gaming. Grundat i Sverige, med aktierna noterade på Nasdaq Stockholm (MTG A och MTG B).

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)