MTG offentliggör villkoren för sin företrädesemission

MTG offentliggör villkoren för sin företrädesemission

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Vänligen välj det land du bor i:
Nästa

VIKTIG INFORMATION
På grund av tillämpliga legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad och är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning, publicering eller distribuering kan vara olaglig. Klicka här för att återvända till hemsidan.

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot tillämpliga lokala lagar eller bestämmelser. Åtkomst till information och dokumentation på den här delen av webbplatsen är begränsad av legala restriktioner. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen på denna del av Modern Times Group MTG AB:s (publ) (”Bolagets”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig utanför USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Kanada, Japan och som bor eller befinner sig i en jurisdiktion där sådan åtgärd inte kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och (b) utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller hos någon värdepappersmyndighet i någon stat i USA för erbjudande eller försäljning som en del av deras spridning och får inte erbjudas eller säljas i USA utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte värdepappren erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Kanada eller Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen kan vara otillåten i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och dokument. Alla personer som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av webbplatsen, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du inte har tillåtelse att ha åtkomst till informationen och dokumentationen på den här webbplatsen, eller vid tvivel om du har sådan tillåtelse, vänligen lämna denna webbplats.

Jag intygar att:

 1. Jag är bosatt och befinner mig i ett land utanför USA, Australien Kanada och Japan
 2. Jag är behörig att få åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för någon juridisk begränsning och utan att Bolaget måste vidta ytterligare åtgärder
 3. Jag kommer inte att överföra eller på annat sätt skicka någon information på den här webbplatsen till publikationer med allmän cirkulering i USA
 4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan
Ja, jag bekräftar
Nej, jag bekräftar inte
Stockholm
January 18, 2021
08.00 CET
Ej för spridning, offentliggörande eller distribution i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan spridning, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande att sälja värdepapper. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller genom tillämpning av ett undantag från registreringskraven i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act från 1933. MTG avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av teckningsrätterna eller aktierna i USA. Andra restriktioner är tillämpliga. Vänligen se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

STOCKHOLM, 18 januari 2021 – Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) offentliggjorde den 17 december 2020 att bolagets styrelse hade beslutat om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Genomförandet av Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 21 januari 2021. Styrelsen har nu beslutat om de slutliga villkoren för Företrädesemissionen. Högst 28 320 697 B-aktier ska ges ut. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 25 januari 2021 ska erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i MTG (oavsett aktieslag, dvs. både innehavare av A-aktier och innehavare av B-aktier kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av nya B-aktier). Tolv (12) teckningsrätter ska berättiga till teckning av fem (5) B‑aktier. Teckningskursen är 90 SEK per aktie.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Endast B-aktier kommer att emitteras. Högst 28 320 697 B-aktier ska ges ut. Teckningskursen är 90 SEK per aktie. Om Företrädesemissionen blir fulltecknad kommer MTG att erhålla en emissionslikvid om cirka 2 549 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
 • Den som är registrerad som aktieägare i MTG:s aktiebok på avstämningsdagen ska erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i MTG (oavsett aktieslag, dvs. både innehavare av A-aktier och innehavare av B-aktier kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av nya B-aktier). Tolv (12) teckningsrätter ska berättiga till teckning av fem (5) B‑aktier. Avstämningsdagen för fastställande av rätten att erhålla teckningsrätter är den 25 januari 2021. Sista dag för handel i MTG:s aktier inklusive rätten att erhålla teckningsrätter är den 21 januari 2021.
 • Teckningstiden börjar den 27 januari 2021 och slutar den 10 februari 2021.
 • Genomförandet av Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman den 21 januari 2021. Den extra bolagsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro och aktieägarna har möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning fram till och med den 20 januari 2021.
 • Ett prospekt avseende Företrädesemissionen kommer att publiceras den 22 januari 2021.
 • I samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen den 17 december 2020 informerade flera av MTG:s största institutionella aktieägare, som företräder sammanlagt cirka 46,4 procent av det totala antalet aktier och cirka 43,3 procent av det totala antalet röster, MTG att de avser att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och rösta för godkännande av Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman. Dessutom har aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i MTG åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och rösta för godkännande av Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.[1]

Bakgrund och motiv Den 7 december 2020 offentliggjorde MTG beslutet att utnyttja en av sina utestående köpoptioner och därigenom öka sitt aktieägande i InnoGames från 51 procent till 68 procent. I samband med detta, den 8 december 2020, offentliggjorde MTG även förvärvet av Hutch som utvecklar och tillhandahåller spel inom racinggenren till mobila plattformar. Transaktionerna innefattade också bildandet av ett nytt holdingbolag, MTG Gaming AB, som äger 100 procent av aktierna i InnoGames, Kongregate och Hutch. MTG innehar 77,35 procent av aktierna och rösterna i MTG Gaming AB.

Efter förvärvet av Hutch bildar MTG en större aktör inom spelutveckling med speltitlar inom strategi, city builder och racing för såväl webbläsare som mobil. Den mer diversifierade spelportföljen ger en bättre möjlighet till jämnare och högre spelartillväxt samt bättre lönsamhet. Förvärvet av Hutch innebär även en ökad tillgång till innovation och nya tillväxtmöjligheter med ett större antal duktiga spelutvecklare. Förhoppningen är att MTG genom förvärvet av Hutch ska attrahera en bredare målgrupp av spelare och ambitionen är att bolagen i MTG:s gamingvertikal ska kunna utnyttja varandras expertis i syfte att realisera synergier inom exempelvis marknadsföring och försäljning. Det nya MTG blir sammantaget således bättre positionerat för att konkurrera på den internationella spelmarknaden.

Förvärvet av Hutch finansierades initialt med MTG:s befintliga kassa och en brygglånefacilitet om 1 800 MSEK från DNB Bank ASA, filial Sverige och Swedbank AB (publ). De ytterligare aktierna i InnoGames finansierades initialt med en säljarrevers om 113,6 MEUR som MTG ska återbetala den 31 mars 2021. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra MTG 2 549 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. MTG ska i första hand använda den förväntade nettolikviden för att återbetala brygglånefaciliteten om 1 800 MSEK och i andra hand till att återbetala säljarreversen om 113,6 MEUR (tillsammans med ytterligare befintliga likvida medel).

Villkoren för Företrädesemissionen Endast B-aktier kommer att emitteras. Högst 28 320 697 B-aktier kommer att ges ut. Teckningskursen kommer att vara 90 SEK per aktie. MTG:s aktiekapital kommer att öka med högst 141 603 485 SEK.

Den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 25 januari 2021 erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i MTG (oavsett aktieslag, dvs. både innehavare av A-aktier och innehavare av B-aktier kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av nya B-aktier). Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) B-aktier. Endast hela B-aktier kan tecknas (dvs. inga fraktioner).

Anmälan om teckning av nya B-aktier kan även göras utan stöd av teckningsrätter. Om inte samtliga nya B-aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter enligt följande: I första hand ska de nya B‑aktierna tilldelas de som har tecknat sig för B-aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen den 25 januari 2021 eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter varje sådan person utnyttjade för teckning av B-aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska de nya B-aktierna tilldelas andra som har tecknat sig för B-aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal B-aktier som varje sådan person ansökt om att få teckna samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska de nya B-aktierna, i förekommande fall, tilldelas de som har ingått teckningsåtaganden enligt särskilda avtal med bolaget, i enlighet med villkoren för sådana eventuella åtaganden. I sista hand ska de nya B-aktierna, i förekommande fall, tilldelas eventuella s.k. underwriters som har ingått underwritingavtal med bolaget, i enlighet med villkoren för sådana eventuella avtal.

Teckning av nya B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 27 januari–10 februari 2021. Teckning av nya B-aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 27 januari–10 februari 2021. Betalning för B-aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast två bankdagar efter utfärdandet av den avräkningsnota som anger tilldelningen av B-aktier. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och att senarelägga tidpunkten för betalning.

Värdepapperslagstiftning som är tillämplig i vissa jurisdiktioner kan påverka möjligheten för vissa utländska aktieägare eller andra investerare att erhålla teckningsrätter och att teckna nya B‑aktier i Företrädesemissionen, se avsnittet "Viktig information" nedan.

För de aktieägare som avstår att teckna B-aktier i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om högst 28 320 697 nya B-aktier, motsvarande cirka 29,4 procent av det totala antalet aktier i MTG efter Företrädesemissionen och 28,0 procent av det totala antalet röster i MTG efter Företrädesemissionen.

Genomförandet av Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman den 21 januari 2021. Den extra bolagsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro och aktieägarna har möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning fram till och med den 20 januari 2021. Kallelsen till den extra bolagsstämman, instruktioner för poströstning och handlingar rörande Företrädesemissionen som upprättats i enlighet med aktiebolagslagen finns tillgängliga på MTG:s webbplats, www.mtg.com.

Stöd från befintliga aktieägare I samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen den 17 december 2020 informerade flera av MTG:s största institutionella aktieägare, som företräder sammanlagt cirka 46,4 procent av det totala antalet aktier och cirka 43,3 procent av det totala antalet röster, MTG att de avser att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och rösta för godkännande av Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman. Dessutom har aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i MTG åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och rösta för godkännande av Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.[2]

Tidsplan för Företrädesemissionen

 • 21 januari 2021: Extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen
 • 21 januari 2021: Sista handelsdag för MTG:s aktier med rätt att erhålla teckningsrätter
 • 22 januari 2021: Offentliggörande av prospektet
 • 25 januari 2021: Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter
 • 27 januari–8 februari 2021: Handel med teckningsrätter
 • 27 januari–10 februari 2021: Teckningstid
 • 27 januari–19 februari 2021: Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
 • 12 februari 2021: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare ABG Sundal Collier, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Swedbank AB (publ) är joint global coordinators i samband med Företrädesemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton är legala rådgivare till MTG i samband med Företrädesemissionen. Linklaters Advokatbyrå AB är legal rådgivare till joint global coordinators i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.00 CET den 18 januari 2021.

Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i MTG. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i MTG kommer endast att ske genom det prospekt som MTG avser att offentliggöra på MTG:s webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bl.a. att innehålla riskfaktorer och viss utvald finansiell information. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att ingå i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Kanada, Japan eller USA eller något annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya B-aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan eller USA eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterleva denna anvisning kan innebära brott mot tillämplig lag.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med, eller med tillämpning av något undantag från, vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med kraven i Securities Act och det kommer inte att genomföras något offentligt erbjudande i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) eller (iv) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt relevanta personer). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Inom medlemsstater i EES enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) riktar sig detta pressmeddelande endast till de personer som enligt Prospektförordningen är kvalificerade investerare i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande kan rikta sig till enligt tillämpliga lagar och regler. Personer som inte är en relevant person eller en kvalificerad investerare får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Företrädesemissionen, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom MTG:s kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då informationen lämnades och MTG har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

[1] Aktie- och röstandelarna är baserade på de institutionella aktieägarnas innehav i december 2020 och är beräknade exklusive de 304 880 egna B-aktier som MTG innehar, vilka inte kommer att berättiga MTG till teckning av B-aktier i Företrädesemissionen eller rösträtt vid den extra bolagsstämman. [2] Aktie- och röstandelarna är baserade på de institutionella aktieägarnas innehav i december 2020 och är beräknade exklusive de 304 880 egna B-aktier som MTG innehar, vilka inte kommer att berättiga MTG till teckning av B-aktier i Företrädesemissionen eller rösträtt vid den extra bolagsstämman.

För mer information: Oliver Carrà, Director, PR & Public Affairs Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra@mtg.com Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG Modern Times Group MTG AB (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTG A’ och ’MTG B’).

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)