Tillfälligt ökat antal aktier och röster i Modern Times Group MTG AB (publ)

Tillfälligt ökat antal aktier och röster i Modern Times Group MTG AB (publ)

Stockholm
June 30, 2022
22.03 CEST
STOCKHOLM – Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) har idag meddelat att per den 30 juni 2022 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 234 030 110, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 243 852 026.

Den 8 juni 2022 beslutade årsstämman i MTG om en extra kontant värdeöverföring om 25,00 kr per aktie till sina aktieägare genom ett aktieinlösenprogram. Aktieinlösenprogrammet innefattar en aktiesplit varigenom varje existerande aktie i bolaget har delats upp i två nya aktier (aktiesplit 2:1).

Till följd av aktiespliten har antalet aktier i MTG ökat med 117 015 055 aktier under juni 2022. De 117 015 055 nya aktierna är inlösenaktier som kommer att lösas in som en del av aktieinlösenprogrammet. Därefter kommer antalet aktier i MTG uppgå till 117 015 055, samma antal som före aktiespliten. För mer information om aktieinlösenprogrammet, se MTGs webbplats www.mtg.com under rubriken ”Bolagsstämmor” (som finns under avsnittet ”Investerare”).

Per den 30 juni 2022 uppgår antalet aktier och röster i MTG till 234 030 110 aktier och 243 852 026 röster. Det totala antalet aktier består av 1 091 324 A-aktier, 220 290 100 B-aktier och 12 648 686 C-aktier.

MTG innehar per 30 juni 2022 3 171 378 B-aktier (1 812 630 efter aktieinlösen)1 och 12 648 686 C-aktier (6 324 343 efter aktieinlösen)2 och kan inte företräda dessa aktier vid bolagsstämma i bolaget.

Vidare slutförde MTG den 17 juni 2022 aktieutbytet av EHM Holding GmbHs minoritetsinnehav i MTG Gaming AB för en köpeskilling bestående av 18 074 753 nyemitterade aktier av serie B i MTG. Dessa aktier har per 30 juni 2022 inte registrerats hos Bolagsverket.

1Aktierna i MTG kommer vara föremål för en aktieinlösen som ett sista steg i aktieinlösenprogrammet som årsstämman 2022 beslutade om.

2 Aktierna i MTG kommer vara föremål för en aktieinlösen som ett sista steg i aktieinlösenprogrammet som årsstämman 2022 beslutade om.

Informationen är sådan som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-30 22:03 CET.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release