MTGs årsstämma 2021

MTGs årsstämma 2021

Stockholm
May 18, 2021
10.00 CEST
STOCKHOLM, 18 maj 2021 – Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") höll idag årsstämma. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes årsstämman endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Chris Carvalho, Simon Duffy, Gerhard Florin, Dawn Hudson, Marjorie Lao och Natalie Tydeman samt om val av Simon Leung till ny styrelseledamot. Vidare valde årsstämman Simon Duffy till ny styrelseordförande.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade att MTGs balanserade vinstmedel, överkursfonden och årets resultat ska föras över i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade även:

  • att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.
  • att godkänna arvoden till styrelsen och revisorn.
  • att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Helena Nilsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
  • att anta nya uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissioner som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska, sammanlagt, motsvara högst 15 % av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången. Minst en tredjedel (1/3) av bemyndigandet är avsett att användas som betalning/vederlag i samband med förvärv (genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning), och resterande del får användas för nyemissioner i syfte att anskaffa kapital för förvärv.

Fullständig dokumentation avseende årsstämmans beslut finns på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken ”MTGs årsstämma 2021” (som finns under avsnittet ”Investerare” under rubriken ”Bolagsstämmor”).

För mer information: Lars Torstensson, CFO Direkt: +46 (0) 70-273 48 79, lars.torstensson (at) mtg.com Oliver Carrà, Public Relations Director Direkt: +46 (0) 70-464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG Modern Times Group MTG AB (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTG A’ och ’MTG B’).

Ladda ned press filerna:
MTGs årsstämma 2021