MTG:s årsstämma 2020

MTG:s årsstämma 2020

Stockholm
May 18, 2020
14.16 CEST
STOCKHOLM, 18 maj 2020 — Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) har i dag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna David Chance, Simon Duffy, Gerhard Florin och Natalie Tydeman, samt val av Marjorie Lao, Chris Carvalho och Dawn Hudson till nya styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman David Chance till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade att MTGs balanserade vinstmedel, överkursfonden och årets resultat ska föras över i ny räkning.

Stämman beslutade om att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019.

Stämman beslutade också att:

  • godkänna förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn,
  • anta nya uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
  • omvälja KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Helena Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor,
  • bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst 10 % av MTGs egna aktier, och
  • ändra MTGs bolagsordning för att, bland annat, tillåta styrelsen att samla in fullmakter och besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämmor

För mer information: Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations Direkt: +46 (0) 70-273 48 79, lars.torstensson (at) mtg.com Oliver Carrà, Public Relations Director Direkt: +46 (0) 70-464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com

Nå oss:  communications@mtg.com Högupplösta pressbilder för medier: Flickr Följ oss:  mtg.com / Twitter / LinkedIn  

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’och ‘MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)