MTG:s årsstämma 2019

MTG:s årsstämma 2019

Stockholm
May 21, 2019
15.00 CEST
MTG tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm fattade bland annat följande beslut. 

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna David Chance, Simon Duffy, Gerhard Florin, Donata Hopfen och Natalie Tydeman till slutet av nästa årsstämma. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för 2018.

Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel, överkursfond samt årets resultat, totalt ca 3 002 miljoner kronor, förs över i ny räkning.

Årsstämman godkände förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn och förslaget om ordning för valberedning samt de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att anta långsiktiga incitamentsprogram LTI 2019, innefattade ett långsiktigt prestationsaktieprogram för i nyckelanställda i MTG samt ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelanställda i MTG omfattande högst 450 104 teckningsoptioner som ger rätt till lika många MTG B-aktier. Årsstämman beslutade inte om överlåtelse av egna MTG B-aktier till deltagarna i prestationsaktieprogrammet. För att säkerställa leverans av aktier i prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman att MTG ska ingå ett avtal med en tredje part som i eget namn ska kunna förvärva och överlåta MTG B-aktier till deltagarna i programmet.

Årsstämman beslutade även att en ändring av bolagsordningens verksamhetsföremål för att bättre avspegla MTG:s verksamhet efter uppdelningen, det vill säga att göra investeringar i företag verksamma inom sektorerna digital underhållningsverksamhet, esport och onlinespel.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Donata Hopfen och Natalie Tydeman utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Natalie Tydeman utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och David Chance och Gerhard Florin utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt operationellt och investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).  

Kontakta oss: press@mtg.com (eller Jørgen Madsen Lindemann, MTG President & CEO, +46 8 562 000 50) investors@mtg.com (eller David Boyd, Interim Head of Investor Relations; +46 73 699 29 99) Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube 

För att läsa MTG:s integritetspolicy, klicka här

Ladda ned press filerna:
Release