MTG REDOVISAR 3,4 MILJARDER KRONOR I ENGÅNGSKOSTNADER

MTG REDOVISAR 3,4 MILJARDER KRONOR I ENGÅNGSKOSTNADER

Stockholm
December 18, 2009
08.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den kommer att redovisa cirka 3.361 miljoner i kostnader av engångskaraktär i resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2009. Dessa kostnader härrör främst till nedskrivningen av koncernens bulgariska TV-tillgångar. Nedskrivningen återspeglar det försämrade ekonomiska och finansiella klimatet samt den utmanande situationen på reklammarknaderna, och är en följd av koncernens nyligen genomförda årliga nedskrivningsprövning.

Engångskostnaderna kommer att inkluderas i koncernens resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2009. Kostnaderna redovisas som en separat rad ovanför rörelseresultatet (EBIT) i koncernens konsoliderade resultaträkning och som en justering av immateriella tillgångar i koncernens balansräkning. 296 miljoner euro (cirka 3.151 miljoner kronor) av engångskostnaderna härrör till nedskrivningen av den goodwill som uppstod genom koncernens förvärv av 100% av Nova Televizia i Bulgarien för 620 miljoner euro under 2008. Koncernen kommer även att redovisa cirka 209 miljoner kronor i engångskostnader hänförliga till en minskning av goodwill för koncernens slovenska fri-TV-verksamhet, kostnader av engångskaraktär för internetcommunityn Playahead.com samt en nedskrivning av programrelaterade tillgångar för koncernens baltiska fri-TV-verksamheter. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: “Vår bulgariska verksamhet har presterat över förväntan vad gäller ökade tittar- och marknadsandelar. Dock har de negativa förändringarna i den operationella miljön förskjutit verksamhetens förväntade utveckling och vi har därför justerat värdet på våra tillgångar i enlighet med denna förändring. Nedskrivningarna återspeglar därmed framförallt den tydliga försämring i det ekonomiska och finansiella klimatet som skett under det senaste året, vilken har haft en negativ påverkan på reklamköp och priser på tillgångar. Nedskrivningarna påverkar inte koncernens finansiella styrka.”

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf