MTG publicerar kvartalsrapport Kv3 juli-september 2020

MTG publicerar kvartalsrapport Kv3 juli-september 2020

Stockholm
November 4, 2020
14.00 CET
STOCKHOLM, 4 november 2020 — Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) offentliggör i dag sitt resultat för det tredje kvartalet 2020. MTG:s gaming-vertikal fortsätter att leverera rekordstarkt resultat och bolagets esportvertikal visar fortsatt motståndskraft och har delvis framgångsrikt balanserat intäktsbortfall till följd av pandemin genom besparings- och effektiviseringsåtgärder under kvartalet.

”Vi är mycket glada att kunna konstatera ett fortsatt starkt resultat från vår gaming-vertikal under det tredje kvartalet, samt ett fortsatt högt engagemang från spelarbasen. InnoGames sticker ut med sitt resultat, och levererade en rekordhög justerad EBITDA-marginal som främst drevs av Forge of Empires. Trots att nedstängningar av samhällen hävdes i flera länder under tredje kvartalet har spelarbasens in game-köp legat kvar på förhöjda nivåer, vilket lett till en bättre tillväxt än förväntat,” skriver MTG:s Koncernchef och VD Maria Redin i sitt första VD-ord för bolaget.

“Jag är stolt över hur vi och våra portföljbolag har anpassat oss till de nya förhållandena som har skapats av coronapandemin. Vi har förändrat våra verksamheter, fortsatt att framgångsrikt ställa om våra evenemang med fysisk publik till att genomföras endast digitalt samtidigt som vi har lyckats bibehålla ett högt engagemang hos fansen,” skriver Maria Redin, Koncernchef och VD MTG.

 Rekordhögt resultat för koncernen och gaming-vertikalen

  • Gaming-vertikalen levererade ännu ett starkt kvartal med ett rekordhögt resultat, tack vare fortsatt starkt engagemang från användare och mer normala marknadsföringskostnader. Den positiva utvecklingen tog uttryck i form av högre genomsnittlig nettoomsättning per daglig aktiv användare (ARPDAU) ett resultat av framgångsrika kampanjer i spel i InnoGames portfölj
  • Coronapandemin fortsätter att påverka esport-vertikalen och flera properties ställdes antingen in eller sköts upp under tredje kvartalet 2020. Genom god kostnadskontroll och en mer gynnsam intäktsmix med en större mediekomponent blev emellertid resultaten bättre än förväntat

Höjdpunkter tredje kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen minskade med 13% till 912 Mkr (1 044) medan den underliggande nettoomsättningen minskade med 9 procent
  • Justerad EBITDA uppgick till 196 Mkr (31) justerad för jämförelsestörande poster på 13 Mkr (-), nedskrivning av egenupparbetade tillgångar på 9 Mkr (–), långsiktiga incitamentsprogram på 50 Mkr (17) och transaktionskostnader för rörelseförvärv på 1 Mkr (19)
  • EBITDA uppgick till 124 Mkr (-5)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 54 Mkr (-82)
  • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till -11 Mkr (-80)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,00 kronor (-1,47)
  • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 93 Mkr (-33)
 

Finansiellt sammandrag

(Mkr) Kv3 2020 Kv3 2019 Nio månader 2020 Nio månader 2019 Helår 2019
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 912 1 044 2 932 3 079 4 242
varav esport 234 415 885 1 196 1 712
varav gaming 679 629 2 047 1 881 2 531
varav centrala verksamheter och elimineringar 0 -1 0 3 0
Kostnader före avskrivningar -788 -1 049 -2 774 -3 066 -4 352
Justerad EBITDA 1) 196 31 342 155 239
Justerad EBITDA marginal 22% 3% 12% 5% 6%
Justeringar -72 -36 -183 -142 -349
EBITDA 124 -5 159 13 -109
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -47 -53 -147 -143 -202
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -23 -23 -68 -72 -96
varav avskrivningar på övervärden -27 -30 -88 -90 -120
EBIT 54 -82 -56 -201 -407
EBIT marginal 6% -8% -2% -7% -10%
Periodens resultat -11 -80 -162 -251 -458
Resultat per aktie före utspädning (kr) -1,00 -1,47 -4,37 -5,11 -8,19
Avvecklade verksamheter 2)
Periodens resultat - -43 - 15 012 14 852
Totalt verksamheter
Periodens resultat -11 -123 -162 14 761 14 394
Resultat per aktie före utspädning (kr) -1,00 -2,08 -4,37 217,81 212,44
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 93 -33 175 -205 -188
Investeringar 80 69 166 174 239
Försäljningstillväxt/år
Organisk tillväxt -9% 2% -5% 7% 7%
Förvärvade/avvecklade enheter - 0% - -1% -1%
Valutakurseffekter -4% 4% 0% 5% 4%
Rapporterad tillväxt -13% 6% -5% 10% 10%
1) Se sidan 24 för detaljer av Justerad EBITDA. Förklaring av alternativa resultatmått i denna rapport återfinns på sidan 25
2) Består av resultat för Nordic Entertainment Group, Zoomin och Nova 2019
SCROLL FOR MORE

Guidning för andra halvåret 2020

Som ett resultat av den pågående coronapandemin och dess påverkan på genomförandet av fysiska event med publik, spelare och partners på plats förväntas intäkterna i esport-vertikalen minska med omkring 27–32 % (tidigare 30–40 %) under andra halvåret 2020 jämfört med samma period 2019. Nedgången beror framförallt på att de flesta event inom Own & Operated (O&O) och Esport Services (ESS) antingen har blivit flyttade online under andra halvåret 2020, uppskjutna till 2021 eller i några fall inställda. MTG förväntar sig en återgång till mer normal operativ aktivitet när landsgränser är fullt öppna och det är tillåtet och möjligt att genomföra fysiska evenemang under säkra förhållanden.

ESL och DreamHack kommer att fortsätta att vidta åtgärder för att sänka både rörliga och fasta kostnader. Besparingarna bedöms bli åtminstone 325 Mkr (ingen förändring) för andra halvåret 2020 jämfört med andra halvåret 2019, och vidtas för att säkra verksamhetens operativa effektivitet och framtida potential när den nuvarande krisen är över.

Koncernens justerade EBITDA för andra halvåret 2020 förväntas uppgå till 375–400 Mkr (tidigare SEK 250-300 Mkr). Förbättringen är ett resultat av fortsatt starkt engagemang från användare och framgångsrika events i spelen inom gamingvertikalen, där vi fortsätter att uppleva ett starkt momentum även efter nedstängning av samhällen

Aktieägarinformation

Finansiell kalender

Kvartalsrapport Kv3 2020  4 november 2020
Kvartalsrapport Kv4 2020  4 februari 2021
Kvartalsrapport Kv1 2021  29 april 2021
Årsstämma 2021  18 maj 2021
Kvartalsrapport Kv2 2021  20 juli 2021
Kvartalsrapport Kv3 2021  28 oktober 2021
SCROLL FOR MORE

Konferenssamtal Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 15.00 CET lokal tid i Stockholm. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:                        +46 (0) 856 618 467 Storbritannien:  +44 (0) 844 481 9752 USA:                            +1 646 741 3167

Pinkoden för konferensen är: 747 68 15. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska.

För att lyssna på konferenssamtalet online via webcast besök: https://edge.media-server.com/mmc/p/s269wzsw 

För mer information besök: www.mtg.com.

Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl. 14.00 CET.

För mer information: Oliver Carrà, Public Relations Director Direct: +46 70 464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com Nå oss: communications@mtg.com Högupplösta pressbilder för medier: Flickr Följ oss: mtg.com / Twitter / 

***

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Kvartalsrapport Kv3 2020 MTG
Visa mer filer
Press Bilder