MTG publicerar kvartalsrapport Kv2 april-juni 2020

MTG publicerar kvartalsrapport Kv2 april-juni 2020

Stockholm
July 23, 2020
14.00 CEST
STOCKHOLM, 23 juli 2020 — Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) offentliggör i dag sitt resultat för det andra kvartalet 2020. Bolagets gamingvertikal levererar sitt starkaste resultat någonsin, och esport visar ett relativt starkt resultat jämfört med finansiella guidningen som lämnats för första halvåret 2020, trots påverkan från pandemin.

InnoGames levererade ett starkt resultat i det andra kvartalet, och fortsatte att göra betydande investeringar i marknadsföring för att driva framtida tillväxt. Den positiva utvecklingen grundar sig delvis i effekter från den pågående coronaviruspandemin som lett fram till att fler spelar spel. Detta resulterade i att dagliga aktiva användare (DAU) och genomsnittliga intäkten per daglig aktiv användare (ARPDAU) ökade med 10 respektive 17 procent jämfört med samma period 2019,” skriver Koncernchef och VD Jørgen Madsen Lindemann i rapporten

Vertikalen levererade bättre resultat än förväntat sett till den finansiella guidningen för första halvåret 2020. Utvecklingen är driven främst av ingåendet i nya avtal med mediepartners så som Twitch, högre intäkter från affärsområdet Esport Services (ESS) och starkare resultat än förväntat från våra B2C-tjänster. Minst lika viktigt för utvecklingen i kvartalet var god kostnadskontroll och en fördelaktig omsättningsmix med en högre andel intäkter från medieinvesteringar,” fortsätter han.

Rekordkvartal för gaming-vertikalen

  • Gaming-vertikalen levererade sitt bästa kvartal någonsin både sett till omsättning och vinst, och fortsatte att göra betydande investeringar i marknadsföring för att driva framtida tillväxt. Den positiva utvecklingen var ett resultat av ett ökande antal dagliga aktiva användare (DAU) och genomsnittlig nettoomsättning per daglig aktiv användare (ARPDAU), påverkat av den pågående pandemin.
  • Trots att esport-vertikalen påverkades av den pågående coronaviruspandemin redovisade vertikalen ett relativt starkt resultat jämfört med den finansiella guidningen som tillhandahölls för första halvåret 2020. Det berodde på högre intäkter från Esport Services (ESS), god kostnadskontroll och en mer gynnsam intäktsmix med en större mediekomponent under kvartalet.

Höjdpunkter andra kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen låg på samma nivå som föregående år med 1 096 Mkr (1 095)
  • Justerad EBITDA uppgick till 167 Mkr (88) inklusive justeringar för långsiktiga incitamentsprogram på 60 Mkr (23) och transaktionskostnader för rörelseförvärv på 3 Mkr (4)
  • EBITDA uppgick till 104 Mkr (61)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 31 Mkr (-10)
  • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till -19 Mkr (-38)
  • Resultat per aktie före utspädning -1,00 kronor (-1,19)
  • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 121 Mkr (-69)
Finansiellt sammandrag
(Mkr) Kv2 2020 Kv2 2019 Första halvåret 2020 Första halvåret 2019 Helår 2019
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 1 096 1 095 2 020 2 035 4 242
varav esport 353 444 652 780 1 712
varav gaming 743 648 1 368 1 252 2 531
varav centrala verksamheter och elimineringar 0 3 0 3 0
Kostnader före avskrivningar -992 -1 034 -1 985 -2 016 -4 352
Justerad EBITDA 1) 167 88 146 125 239
Justerad EBITDA marginal 15% 8% 7% 6% 6%
Justeringar -63 -27 -111 -106 -349
EBITDA 104 61 35 19 -109
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -49 -45 -100 -89 -202
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -23 -25 -45 -49 -96
varav avskrivningar på övervärden -30 -30 -61 -60 -120
EBIT 31 -10 -110 -120 -407
EBIT marginal 3% -1% -5% -6% -10%
Periodens resultat -19 -38 -151 -171 -458
Resultat per aktie före utspädning (kr) -1,00 -1,19 -3,37 -3,64 -8,19
Avvecklade verksamheter 2)
Periodens resultat -1 1 458 0 15 055 14 852
Totalt verksamheter
Periodens resultat -19 1 420 -151 14 884 14 394
Resultat per aktie före utspädning (kr) -1,01 20,42 -3,38 219,89 212,44
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 121 -69 82 -171 -188
Investeringar 44 67 86 105 239
Försäljningstillväxt/år
Organisk tillväxt 0% 10% -3% 6% 7%
Förvärvade/avvecklade enheter - -1% - -1% -1%
Valutakurseffekter 0% 4% 2% 5% 4%
Rapporterad tillväxt 0% 13% -1% 10% 10%
1) Se sidan 25 för detaljer av Justerad EBITDA. Förklaring av alternativa resultatmått i denna rapport återfinns på sidan 26
2) Består av resultat för Nordic Entertainment Group, Zoomin och Nova 2019
SCROLL FOR MORE

   Aktieägarinformation

Finansiell kalender

Kvartalsrapport Kv3  4 november 2020
Kapitalmarknadsdag  9 oktober 2020
SCROLL FOR MORE

Konferenssamtal: MTG håller en presentation av kv1 2020 i dag kl 15:00 lokal tid (Stockholm, CEST). För att lyssna till och delta i konferenssamtalet vänligen ring in via något av följande nummer:

Standard Internationell: +44 2071 92 8338

Från Sverige: +46 856 618 467 Från Storbritannien +44 800 279 6619 Från USA: +1 646 741 3167

Ange efter anslutning vid begäran PIN-koden 397 44 38

För att lyssna på konferenssamtalet online via webcast besök: https://edge.media-server.com/mmc/p/yoz98v62För mer information besök: www.mtg.com.  

Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 juli 2020 kl. 14.00 CEST.

För mer information: Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations Direct: +46 (0)702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com Oliver Carrà, Public Relations Director Direct: +46 70 464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com Nå oss: communications@mtg.com Högupplösta pressbilder för medier: Flickr Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB(publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Kv2 kvartalsrapport april-juni 2020 (PDF)
Visa mer filer