MTG publicerar kvartalsrapport Kv1 januari-mars 2020

MTG publicerar kvartalsrapport Kv1 januari-mars 2020

Stockholm
April 28, 2020
14.00 CEST
STOCKHOLM, 28 april 2020 — Modern Times Group MTG AB (MTG) offentliggör i dag sitt resultat för det första kvartalet 2020.

“Myndigheternas riktlinjer för att minska spridningen av pandemin har fått en negativ påverkan på MTGs esport-vertikal, som är uppbyggd kring stora live-events med mediarättigheter, varumärkessamarbeten och många besökande fans som köper biljetter och souvenirer. Trots det har vårt arbete med att ytterligare kommersialisera esporten fortsatt under kvartalet,” skriver MTG Koncernchef och VD Jørgen Madsen Lindemann i rapportens VD-ord.

“Gamingvertikalen har visat sig vara mer motståndskraftig mot påverkan från coronaviruspandemin. Snarare än att våra produkter har påverkats negativt har vi sett ett starkt inflöde av nya användare mot slutet av kvartalet. I synnerhet InnoGames gynnades av den här trenden och avslutade mars med ett nära nog rekordhögt DAU,” fortsätter han.

Fortsatt tryck på den strategiska agendan

  • Trots att esportvertikalen påverkades av coronaviruspandemin, anpassade verksamheten sig snabbt för att säkerställa kontinuitet. Detta genom att omboka och lägga Pro Tour online och på så sätt leverera rekordhöga tittarsiffror i kvartalet
  • Esportvertikalen fortsatte att leverera på den strategiska agendan genom att underteckna ”Louvren”-avtalet med världens bästa CS:GO-teams, samt att ingå strategiska avtal med Blizzard Entertainment, och PUBG Mobile
  • Gamingvertikalen visade på större motståndskraft mot påverkan från coronaviruspandemin under kvartalet. InnoGames i allmänhet och Forge of Empires i synnerhet levererade jämfört med föregående kvartal fler aktiva dagliga aktiva användare (DAU) och avslutade perioden med ett nära på rekordhögt DAU

Höjdpunkter första kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 924 Mkr (940)
  • Justerad EBITDA uppgick till -21 Mkr (37) inklusive justeringar för jämförelsestörande poster om 3 Mkr (54), långsiktiga incitamentsprogram på 32 Mkr (25) och transaktionskostnader för rörelseförvärv på 13 Mkr (-)
  • EBITDA uppgick till -69 Mkr (-42)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -142 Mkr (-110)
  • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till -132 Mkr (-133)
  • Resultat per aktie före utspädning -2,38 kronor (-2,45)
  • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -39 Mkr (-102)

Finansiellt sammandrag

(Mkr) Kv1 2020 Kv1 2019 Helår 2019
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 924 940 4 242
varav esport 299 336 1 712
varav gaming 625 604 2 531
varav centrala verksamheter och elimineringar 0 1 0
Kostnader före avskrivningar -993 -982 -4 352
Justerad EBITDA 1) -21 37 239
Justerad EBITDA marginal -2% 4% 6%
Justeringar -48 -79 -349
EBITDA -69 -42 -109
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -50 -44 -202
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -22 -24 -96
varav avskrivningar på övervärden -31 -30 -120
EBIT -142 -110 -407
EBIT marginal -15% -12% -10%
Periodens resultat -132 -133 -458
Resultat per aktie före utspädning (kr) -2,38 -2,45 -8,19
Avvecklade verksamheter 2)
Periodens resultat 0 13 597 14 852
Totalt verksamheter
Periodens resultat -132 13 464 14 394
Resultat per aktie före utspädning (kr) -2,37 200,24 212,44
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten -39 -102 -188
Investeringar 42 37 239
Försäljningstillväxt/år
Organisk tillväxt -6% 3% 7%
Förvärvade/avvecklade enheter - -1% -1%
Valutakurseffekter 4% 6% 4%
Rapporterad tillväxt -2% 7% 10%
SCROLL FOR MORE

1) Se sidan 21 för detaljer av Justerad EBITDA. Förklaring av alternativa resultatmått i denna rapport återfinns på sidan 23. 2) Består av resultat för Nordic Entertainment Group, Zoomin och Nova 2019.

Aktieägarinformation

    Finansiell kalender

Kvartalsrapport Kv1  28 april 2020
Bolagsstämma  18 maj 2020
Kvartalsrapport Kv2  23 maj 2020
Kvartalsrapport Kv3  4 november 2020
Kapitalmarknadsdag  9 oktober 2020
SCROLL FOR MORE

   Konferenssamtal: MTG håller en presentation av kv1 2020 i dag kl 15:00 lokal tid (Stockholm, CEST). För att lyssna till och delta i konferenssamtalet vänligen ring in via något av följande nummer:

Från Sverige: +46 850 692 180 Från Storbritannien +44 844 571 8892 Från USA: +1 631 510 7495

Ange efter anslutning vid begäran PIN-koden 675 72 09

För att lyssna på konferenssamtalet online via webcast besök: https://edge.media-server.com/mmc/p/xmoju5ah

För mer information besök: www.mtg.com.

Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 14.00 CEST.

För mer information: Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations Direct: +46 (0)702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com Oliver Carrà, Public Relations Director Direct: +46 70 464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com Nå oss: communications@mtg.com Högupplösta pressbilder för medier: Flickr Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

***

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB(publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Kv1 kvartalsrapport januari-mars 2020 (PDF)
Visa mer filer