MTG PUBLICERAR INFORMATIONSBROSCHYR GÄLLANDE DEN FÖRESLAGNA UTDELNINGEN AV NENT GROUP MED NYA FINANSIELLA MÅL OCH UTDELNINGSPOLICY OCH FÖRESLÅR BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM POTENTIELL NYEMISSION

MTG PUBLICERAR INFORMATIONSBROSCHYR GÄLLANDE DEN FÖRESLAGNA UTDELNINGEN AV NENT GROUP MED NYA FINANSIELLA MÅL OCH UTDELNINGSPOLICY OCH FÖRESLÅR BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM POTENTIELL NYEMISSION

Stockholm
January 15, 2019
07.00 CET

Som tidigare meddelats har styrelsen för Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) initierat en process för att dela upp MTG i två bolag genom att dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB (”NENT Group”) (bestående av Nordic Entertainment och MTG Studios) till MTG:s aktieägare och notera aktierna på Nasdaq Stockholm.

MTG:s styrelse föreslår att en extra bolagsstämma, som kommer hållas den 7 februari 2019 i Stockholm, fattar beslut om att dela ut samtliga aktier i NENT Group till MTG:s aktieägare. Information angående den föreslagna utdelningen av aktierna i NENT Group har publicerats idag och finns tillgänglig i form av en informationsbroschyr, https://www.mtg.com/sv/mtg-nordic-entertainment-split-sv/. MTG:s och NENT Groups styrelser har idag dessutom beslutat om nya finansiella mål och utdelningspolicys, vilka framgår av informationsbroschyren.

Slutligen föreslår styrelsen i MTG att den extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om en nyemission av B-aktier motsvarande högst 20,0% av det totala antalet utestående B-aktier i MTG i syfte att finansiera potentiella förvärvsmöjligheter i enlighet med bolagets strategi. Sådana B-aktier kommer inte att emitteras före utdelningen och börsnoteringen av aktierna i NENT Group och kommer därför inte att berättiga innehavaren att erhålla någon aktie i NENT Group.

Styrelsen och ledningen i MTG bedömer att ett ökat långsiktigt aktieägarvärde kommer att skapas genom att dela upp koncernen i två separata och börsnoterade bolag, vars ledande varumärken kan forma framtiden inom sina respektive branscher. En uppdelning kommer att medföra ökat fokus och större flexibilitet för båda verksamheterna vad avser möjligheterna att dra fördel av ändrade konsumenttrender, tillvarata tillväxtmöjligheter och skapa långsiktigt värde för samtliga intressenter till respektive bolag. Uppdelningen kommer även att skapa två tydliga investeringsalternativ och equity stories med tydliga finansiella profiler och kapitalallokeringsmodeller. Uppdelningen förväntas accelerera de båda bolagens utveckling i linje med deras strategiska målsättningar.

Utdelningen är föreslagen att ske genom en så kallad Lex Asea-utdelning av alla aktier i NENT Group till MTG:s aktieägare. Varje A-aktie och B-aktie i MTG berättigar innehavaren att erhålla en aktie i NENT Group av samma aktieslag.

Informationsbroschyren som publicerats idag är ett beslutsunderlag för MTG:s aktieägare avseende styrelsens förslag att dela ut och notera NENT Group. Broschyren innehåller historisk finansiell information, såsom resultaträkningar, balansräkningar och kassaflöden för MTG och NENT Group. Vidare framgår bakgrund och motiv till den föreslagna uppdelningen av NENT Group.

KORT BESKRIVNING AV NENT GROUP

Rapporteringssegment

NENT Group har två rapporteringssegment: Broadcasting & Streaming och Studios. Broadcasting & Streaming tillhandahåller främst TV- och radiotjänster som distribueras tablålagt eller on demand, både i NENT Groups egna plattformar och i tredjepartsnätverk, vilka finansieras genom annonserings- och abonnemangsintäkter. Segmentet Studios skapar, producerar och distribuerar manusbaserade och icke manusbaserade produktioner samt digitalt innehåll för egna och externa distributionsplattformar.

Finansiella mål och utdelningspolicy

NENT Group tillhandahåller inte formella finansiella mål eller finansiell vägledning. NENT Groups ambition är att leverera en långsiktig och lönsam tillväxt genom organisk försäljningstillväxt och tillväxt i totalt rörelseresultat före jämförelsestörande poster. Koncernens centrala verksamheter kommer under 2019 att inkludera kostnader hänförliga till omställningen till ett separat och noterat bolag, och 2019 är därför det första referensåret för rörelseresultattillväxten vilken kommer att ske från år 2020 och framåt. De sammanslagna rörelsedrivande affärssegmenten (exklusive jämförelsestörande poster och kostnaden för centrala verksamheter) förväntas att växa lönsamt under 2019.

NENT Group avser att upprätthålla sin skuldsättningsgrad i balansräkningen om högst 2x nettoskulden i förhållande till de senaste 12 månadernas justerade EBITDA, eller 2,5x nettoskulden när den justerats för leasing. NENT Groups skuldsättningsgrad kan tillfälligt från tid till annan komma att överskrida dessa nivåer i syfte att finansiera förvärv eller med anledning av korttidseffekter såsom variationer i betalningsmönstret för köp av innehåll. Nettoskuldsättningen vid noteringen kommer att vara i linje med NENT Groups ambitioner avseende skuldsättningsgraden när den justerats för leasing.

NENT Groups utdelningspolicy är att årligen dela ut mellan 30 och 50 procent av det justerade nettoresultatet. NENT Groups avsedda föreslagna årliga kontantutdelning för 2018 kommer att offentliggöras i samband med MTG:s delårsrapport för fjärde kvartalet 2018 och kommer att vara villkorad av att uppdelningen och noteringen av aktierna i NENT Group godkänns av MTG:s extra bolagsstämma som hålls den 7 februari 2019, och därefter godkänns av NENT Groups årsstämma som avses hållas den 22 maj 2019. NENT Groups resultat för räkenskapsåret 2018 inkluderar inte samtliga rörelsekostnader förknippade med att vara ett separat och noterat bolag. Därför kan den beslutade utdelningen komma att ligga i det lägre spannet av det angivna intervallet, eftersom 2018 års justerade nettoresultat kommer att påverkas positivt av de lägre kostnaderna.

Finansiering

NENT Group finansieras för närvarande huvudsakligen genom koncernintern finansiering från MTG. I samband med noteringen av aktierna i NENT Group kommer NENT Groups koncerninterna finansiering från MTG att refinansieras med banklån och befintliga likvida medel. NENT Group har ett finansieringsåtagande från ett bankkonsortium om en revolverande kreditfacilitet på 4,0 miljarder kronor att användas inom ramen för bolagets löpande verksamhet. NENT Group avser även att inrätta ett MTN-program (Medium Term Note) samt ett program för företagscertifikat, vilka avses utnyttjas för kapitalanskaffningar på kapitalmarknaden så snart som möjligt före eller efter att NENT Groups har noterats. Det kommer inte att finnas några utestående lån eller derivat mellan NENT Group och MTG efter noteringsdagen.

KORT BESKRIVNING AV MTG EXKLUSIVE NENT GROUP

Rapporteringssegment

Efter att uppdelningen är genomförd kommer MTG främst att bestå av en portfölj med digitala underhållningsverksamheter med hög tillväxt och fokus på två vertikaler – esport och onlinespel – och aktieinnehav i flera andra underhållningsbolag inklusive Nova Broadcasting Group och Zoomin.TV.

Finansiella mål

MTG tillhandahåller inte formella finansiella mål eller finansiell vägledning. MTG:s ambition är att fortsätta öka sina intäkter både genom organisk försäljningstillväxt och genom kompletterande förvärv. MTG förväntar sig att lönsamheten gradvis kommer att öka i takt med att den organiska försäljningstillväxten överstiger investeringarna, till följd av stabilisering av fasta kostnader och bidrag från försäljning med höga marginaler. MTG kommer att ha en nettokassa omedelbart efter utdelningen av aktierna i NENT Group och har säkrat finansiering för att kunna fullfölja sin strategi såsom ett fristående bolag med möjligheten att utnyttja sin lånefacilitet från tid till annan. MTG kommer att investera sina vinster och sitt kassaflöde i den vidare utvecklingen av sin portfölj av innehav och förväntar sig därför inga utdelningar eller återköp av aktier under en överskådlig framtid. MTG:s styrelse föreslår dessutom att den extra bolagsstämman för MTG:s aktieägare som kommer hållas den 7 februari 2019 bemyndigar styrelsen att kunna besluta om potentiella nyemissioner av aktier.

Finansiering

Avsikten är att MTG exklusive NENT Group kommer att vara finansierat med eget kapital och ha en nettokassa efter noteringen av NENT Group. Dessutom har MTG säkrat en treårig revolverande flervalutakredit (Eng. revolving multi-currency credit facility) om 1 miljard kronor från Nordea, som kan dras och utnyttjas för allmänna koncernändamål vid behov. Kreditfaciliteten är baserad på de kassaflöden som genereras av MTG:s 95-procentiga innehav i Nova Broadcasting Group i Bulgarien, och måste vid avyttring av hela eller del av tillgången omedelbart återbetalas och avslutas i sin helhet. MTG har för avsikt att sälja Nova Broadcasting Group och investera intäkterna i utvecklingen av dess bredare verksamhet. Det kommer inte att finnas några utestående lån eller derivat mellan NENT Group och MTG efter noteringsdagen.

Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman i MTG bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 20,0 procent av det totala antalet B-aktier i MTG vid tidpunkten för den extra bolagsstämman. Nyemission av aktier ska kunna verkställas med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller som en riktad nyemission till en eller fler strategiska investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning. Några B-aktier kommer inte att emitteras med stöd av bemyndigandet före utdelningen och noteringen av aktierna i NENT Group och kommer därför inte medföra rätt att erhålla några aktier i NENT Group.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till den potentiella avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att på ett accelererat sätt anskaffa kapital i syfte att fullfölja potentiella förvärvsmöjligheter allteftersom de uppkommer och i enlighet med bolagets strategi. MTG kommer att fokusera både på organiska och icke-organiska investeringsmöjligheter och ledningen är av uppfattningen att den nuvarande marknaden kommer att fortsätta presentera flera attraktiva förvärvsmöjligheter inom dess två vertikaler och särskilt inom onlinespel, där bolaget behöver vara redo att verkställa dessa snabbt. Styrelsen anser att förmågan att agera snabbt på möjligheter som annars inte skulle ha varit möjliga kommer att vara en viktig konkurrensfördel. Dessutom kan det komma att möjliggöra kapitalanskaffningar från potentiella strategiska parter, vilka också kan leda till operationella fördelar och synergier, inklusive accelererad tillgång till nya marknader.

Bolaget är fortsatt väl kapitaliserat för att kunna verkställa sin affärsplan såsom ett fristående bolag och det har inte fattats något beslut om att genomföra en kapitalanskaffning och det har inte heller fattats något beslut om utformning, storlek eller tidpunkt för en eventuell sådan kapitalanskaffning.

För giltigt beslut om emissionsbemyndigandet krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna..

VIKTIGA DATUM

1 februari 2019 

  • Avstämningsdag för deltagande och sista dagen att anmäla deltagande vid MTG:s extra bolagsstämma.

5 februari 2019                 

  • Publicering av kvartalsrapport för Q4 och bokslutskommuniké 2018.

7 februari 2019                 

  • Extra bolagsstämma i MTG.

Under mars 2019            

  • Publicering av prospekt avseende noteringen av aktierna i NENT Group.
  • Kapitalmarknadsdagar för MTG och NENT Group.
  • Dag för utdelning av, och första dag för handel i, NENT Groups A-aktier och B-aktier.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar tv, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). 

Denna information är sådan information som MTG är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019 klockan 07.00 CET. Kontakta oss: press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube

För att läsa MTG:s integritetspolicy, klicka här

Ladda ned press filerna:
Pressrelease som PDF