MTG publicerar finansiellt resultat för Kv4 oktober-december samt helåret 2020

MTG publicerar finansiellt resultat för Kv4 oktober-december samt helåret 2020

Stockholm
February 25, 2021
14.00 CET
STOCKHOLM, 25 februari 2021 — Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) offentliggör i dag sitt resultat för det fjärde kvartalet samt helåret 2020.

“MTG fortsätter att uppvisa stabil operativ utveckling och hög lönsamhet när vi nu presenterar vårt slutgiltiga resultat för helåret och det fjärde kvartalet 2020, ett utmanande men också transformativt år för bolaget,” skriver MTG:s koncernchef och VD Maria Redin i VD-ordet.

”Samtidigt som vi blev omskakade när pandemin drabbade samhället och oss i februari 2020 återfick vi snabbt fotfästet tack vare det imponerande och hårda arbetet från alla våra medarbetare inom gruppen. Vi har förblivit fokuserade samtidigt som vi har vänt på varenda sten för att säkerställa vår affärskontinuitet. Som ett resultat av det är vi starkare som koncern nu än vi var för ett år sedan,” skriver Maria Redin, VD och Koncernchef MTG, vidare i VD-brevet.

En stark avslutning på ett rekordår

  • Gaming-vertikalen levererade ett stabilt kvartal och avslutade ett rekordår både i fråga om nettoomsättning och justerad EBITDA. Det positiva resultatet under kvartalet drevs av ett högt engagemang från användarna, vilket ledde till en ökning av ”genomsnittlig nettoomsättning per daglig aktiv användare” (ARPDAU), ett resultat av fortsatt framgångsrika kampanjer i InnoGames spelportfölj
  • Esport-vertikalen genomförde sex Masterturneringar under kvartalet, vilket ledde till en återhämtning av nettoomsättningen jämfört med föregående kvartal. Som ett resultat av detta samt en god kostnadskontroll och en förbättrad intäktsmix redovisade esport-vertikalen en positiv justerad EBITDA för första gången.
  • Under kvartalet ökade MTG sitt ägande i InnoGames till 68 procent, samlade sina gaming-investeringar i ett nytt holdingbolag (”GamingCo”) och förvärvade Hutch Games, en marknadsledare inom midcoresegmentet för racingspel för mobil. Transaktionen resulterade i ett 77,35% ägande i nya bolaget GamingCo.

Höjdpunkter fjärde kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen minskade med 9 procent till 1 064 Mkr (1 163), inklusive en negativ valutakurseffekt om 6 procent. Den organiska nettoomsättningen minskade med 3 procent
  • Justerad EBITDA uppgick till 193 Mkr (84) inklusive justeringar för jämförelsestörande poster på positivt 7 Mkr (negativt 98), nedskrivning av egenupparbetade tillgångar på 10 Mkr (93), långsiktiga incitamentsprogram på positivt 10 Mkr (negativt 11) och totala transaktionskostnader för rörelseförvärv på 40 Mkr (5)
  • EBITDA uppgick till 160 Mkr (-123)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 91 Mkr (-206)
  • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 66 Mkr (-207)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,99 kronor (-3,08)
  • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 95 Mkr (-70)

Finansiellt sammandrag

(Mkr) Kv4 2020 Kv4 2019 Helår 2020 Helår 2019
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 1 064 1 163 3 997 4 242
varav esport 429 516 1 315 1 712
varav gaming 635 650 2 682 2 531
varav centrala verksamheter och elimineringar 0 -3 0 0
Kostnader före avskrivningar -904 -1 286 -3 678 -4 352
Justerad EBITDA 193 84 535 239
Justerad EBITDA marginal 18% 7% 13% 6%
Justeringar -33 -207 -217 -349
EBITDA 160 -123 319 -109
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -48 -60 -195 -202
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -20 -23 -88 -96
varav avskrivningar på övervärden -24 -30 -112 -120
EBIT1) 91 -206 35 -407
EBIT marginal 9% -18% 1% -10%
Periodens resultat 66 -207 -96 -458
Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,99 -3,08 -3,39 -8,19
Avvecklade verksamheter2)
Periodens resultat - -160 - 14 852
Totalt verksamheter
Periodens resultat 66 -367 -96 14 394
Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,99 -5,33 -3,39 212,68
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 95 -70 270 -188
Investeringar 42 66 208 239
Försäljningstillväxt/år
Organisk tillväxt -3% 12% -4% 7%
Förvärvade/avvecklade enheter - 0% - -1%
Valutakurseffekter -6% 3% -2% 4%
Rapporterad tillväxt -9% 15% -6% 10%
1) Se sidan 24 för detaljer av Justerad EBITDA. Förklaring av alternativa resultatmått i denna rapport återfinns på sidan 25
2) Består av resultat för Nordic Entertainment Group, Zoomin och Nova 2019
SCROLL FOR MORE

Aktieägarinformation

Finansiell kalender

Årsredovisning 2020 13 april 2021
Kvartalsrapport Kv1 2021 29 april 2021
Årsstämma 2021 18 maj 2021
Kvartalsrapport Kv2 2021 20 juli 2021
Kvartalsrapport Kv3 2021 28 oktober 2021
SCROLL FOR MORE

Konferenssamtal Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 15.00 CET lokal tid i Stockholm. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:                                           +46 (0) 856 618 467 Storbritannien:  +44 (0) 844 481 9752 USA:                                                 +1 646 741 3167

Pinkoden för telefonkonferensen, som hålls på engelska, är: 183 35 48

För att lyssna på konferenssamtalet online via webcast besök: https://edge.media-server.com/mmc/p/57zdfvv3

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 14.00 CET.

För mer information: Oliver Carrà, Public Relations Director Direct: +46 70 464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com Följ oss: mtg.com / Twitter / Linkedin 

***

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Finansiellt resultat för Kv4 oktober-december samt helåret 2020 (PDF)
Visa mer filer
Press Bilder