MTG levererar på helårsprognosen med rekordhög justerad EBITDA och stark kassagenerering, redovisar 7% försäljningstillväxt i Kv4

MTG levererar på helårsprognosen med rekordhög justerad EBITDA och stark kassagenerering, redovisar 7% försäljningstillväxt i Kv4

Stockholm
February 8, 2024
07.30 CET
MTG:s organiska intäkter ökade med 3% på årsbasis i Kv4 tack vare starkt resultat från PlaySimple. Våra kostnader för användarförvärv ökade jämfört med föregående år efter konsolideringen av Snowprint, men minskade något på organisk basis då PlaySimple jämnade ut sina marknadsföringsinvesteringar över året. Vi levererade en stark justerad EBITDA och en hög rörelsemarginal om 28% under fjärde kvartalet, tack vare en kombination av tillväxt och operationell effektivitet, kombinerat med en mer balanserad marknadsföringsmetodik. Vi köpte tillbaka aktier för ett totalt värde av 252 Mkr via det återköpsprogram som löpte mellan 4 september och 31 december 2023. Vi tecknade även efter kvartalets slut ett avtal om att slå ihop Kongregate med den amerikanska studion Monumental.

Finansiella höjdpunkter fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 13% till 1 571 Mkr (1 388) på årsbasis. Omsättningen ökade organiskt med 3% på årsbasis och skulle ha ökat med 7% om intäkterna från Snowprint Studios (”Snowprint”) hade inkluderats sedan fjärde kvartalet 2022
 • Kostnader för användarförvärv på 600 Mkr (559), motsvarande 38% (40) av intäkterna
 • Justerad EBITDA uppgick till 439 Mkr (299) med en justerad EBITDA-marginal på 28% (22)
 • Redovisad EBITDA om 420 Mkr (304) och ett rörelseresultat (EBIT) om 259 Mkr (121)
 • Finansnettot uppgick till -187 Mkr (-391), varav -161 Mkr var hänförligt till omvärderingen av skulden för tilläggsköpeskillingar
 • Skatt för perioden uppgick till -184 Mkr (-61)
 • Totalt nettoresultat om -112 Mkr (-348) och totalt resultat per aktie före utspädning var -0,91 kronor (-2,79)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 292 Mkr (230), inklusive en realiserad valutakursförlust om -6 Mkr och en kassagenerering (cash conversion) om 58%

Finansiella höjdpunkter helåret 2023        

 • Nettoomsättningen ökade med 5% på årsbasis till 5 829 Mkr (5 537) och minskade med -2% organiskt
 • Kostnader för användarförvärv på 2 254 Mkr (2 135), motsvarande 39% (39) av intäkterna
 • Justerad EBITDA uppgick till 1 548 Mkr (1 373) med en justerad EBITDA-marginal på 27% (25)
 • Redovisad EBITDA om 1 439 Mkr (1 229) och ett rörelseresultat (EBIT) om 885 Mkr (558)
 • Totalt nettoresultat om 164 Mkr (6 475) och totalt resultat per aktie före utspädning var 1,33 kronor (56,26)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 258 Mkr (868), inklusive en realiserad valutakursvinst om 135 Mkr och en kassagenerering (cash conversion) om 59%
 • Likvida medel uppgick till 2 956 Mkr (4 733) vid periodens slut. Långsiktiga bankinnehav uppgår till 124 Mkr

Finansiell översikt

(Mkr) Kv4 2023 Kv4 2022 Helår 2023 Helår 2022
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 1 571 1 388 5 829 5 537
EBIT/Rörelseresultat 259 121 885 558
EBITDA 420 304 1 439 1 229
Justerad EBITDA 439 299 1 548 1 373
Periodens resultat -112 -331 164 252
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,91 -2,65 1,33 2,70
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,91 -2,65 1,32 2,69
Avvecklade verksamheter
Periodens resultat - -17 - 6 223
Totalt verksamheter
Periodens resultat -112 -348 164 6 475
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,91 -2,79 1,33 56,26
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,91 -2,79 1,32 56,06
Tillväxt, kvarvarande verksamheter
Försäljningstillväxt 13% 9% 5% 41%
Valutakurseffekter 1% 13% 5% 9%
Försäljningstillväxt rensat för valutaeffekter 12% -4% 0% 32%
varav organisk tillväxt 3% -4% -2% -4%
SCROLL FOR MORE

Koncernchefen har ordet

MTG levererar på helårsprognosen med rekordhög justerad EBITDA och stark kassagenerering, redovisar 7% försäljnings-tillväxt i Kv4

Vi redovisade goda intäkter för det fjärde kvartalet med en stabil organisk tillväxt på 3%. Vår tillväxt uppgick till 7% på jämförbar basis när vi inkluderar vår nyligen förvärvade och snabbt växande studio, Snowprint, i beräkningarna för fjärde kvartalet. Vår redovisade försäljningstillväxt i det fjärde kvartalet uppgick till 13%. Vi levererade också på vår helårsprognos, med en organisk tillväxt på -2% exklusive valutakurseffekter för helåret till följd av en god organisk tillväxt under andra halvan av 2023.

Vår organiska tillväxt i det fjärde kvartalet drevs av PlaySimple, som framgångsrikt fortsatte att skala upp både sin etablerade portfölj och nya spel. InnoGames första event i kvartalet i Forge of Empires var svagare än väntat, men spelet levererade ett mycket lyckat event i slutet av året, vilket ledde till att försäljningen ökade på årsbasis i december, som är en viktig månad.  

Vi förvärvade Snowprint den 5 oktober 2023 och bolaget är nu helt konsoliderat. Warhammer 40,000: Tacticus växte framgångsrikt under fjärde kvartalet tack vare en mycket aktiv pipeline av live-ops-innehåll i perioden innan jul, vilket gjorde det möjligt för studion att dra nytta av styrkan i Warhammer 40,000 IP. Vi förväntar oss fortsatt tillväxt från Snowprint under 2024 och jag ser fram emot att se spelet utvecklas.

Ett kvartal med starka marginaler till följd av starka uppdateringar och disciplin kring användarförvärv

Vi investerade sammanlagt 600 Mkr i användarförvärv under fjärde kvartalet, motsvarande 38% av våra intäkter. Detta inkluderade användarförvärv från Snowprint, som aktivt investerar i att skala upp Warhammer 40,000: Tacticus.

Våra totala utgifter för användarförvärv var något ner både på årsbasis och sekventiellt exklusive Snowprint. Det avspeglade främst lägre nivåer för användarförvärv för PlaySimple i det fjärde kvartalet, både på årsbasis och sekventiellt, till följd av att studion aktivt fördelade sina kostnader för användarförvärv jämnare över året. InnoGames investerade också mindre i användarförvärv på årsbasis, då studion fortsätter att ha en disciplinerad filosofi kring användarförvärv i den för nuvarande utmanande miljön för marknadsföring i mid-core-segmentet.  

Vår justerade EBITDA ökade starkt med 47% från föregående år och uppgick till 439 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, med en hög marginal på 28%. Vår lönsamhet i kvartalet gjorde att vi redovisade en rekordhög justerad EBITDA för helåret. Drivkrafterna för detta var PlaySimples tillväxt, bättre operativ effektivitet i vår verksamhet, höga marginaler från Ninja Kiwi, samt en stark insats från teamet på InnoGames efter omstruktureringen i april. Studion har framgångsrikt minskat sin kostnadsbas och samtidigt levererat event som engagerar och återaktiverar etablerade spelare. Detta har resulterat i en ökad andel intäkter med högre marginaler från browsersegmentet, samt starka intäkter från etablerade spelare under spelevent i Forge of Empires.

Vi levererade en kassagenerering om 58% under fjärde kvartalet, och 59% för helåret 2023. Det avspeglade de fortsatt höga kassagenereringsnivåerna i verksamheten. Kassagenereringen för helåret var i den översta delen av intervallet i vår prognos om 50-60%.

Vi går in i 2024 med tilltro i vår förmåga att driva tillväxt och använda vår kassa för att skapa värde för aktieägarna

Vi förväntar oss att vår marknad för köp i appar (IAP) (i Nordamerika och Europa) har fortsatt att uppvisa den positiva återhämtningstrenden vi har observerat under årets första nio månader, med en ökning på ensiffriga tal (mid-single digit) under fjärde kvartalet, främst drivet av casual-segmentet. Vi förväntar oss även att vår IAP-marknad har ökat något på sekventiell basis. Det innebär att vi har gått in i 2024 stödda av en något mer positiv dynamik på IAP-marknaden, även om vissa av våra specifika genrer fortfarande är utmanande. Vi har nu redovisat organisk tillväxt två kvartal i rad och har en positiv syn på våra utsikter för 2024, drivet av vår portfölj av högkvalitativa IPs.

Vi har en väldigt spännande pipeline av nya spel planerad för 2024 och framåt. Detta inkluderar Hutch fokus på att växa Forza Customs, som lanserades under fjärde kvartalet, samt de kommande lanseringarna av NASCAR Manager från Hutch, Bloons Card Storm och ytterligare en titel från Ninja Kiwi, flera nya spel från PlaySimple och nya initiativ från InnoGames.

Vi är glada att vi har hittat en lösning som kommer att hjälpa Kongregate att fortsätta arbetet med att förverkliga sin vision. De påbörjar nu sin sammanslagning med Monumental, och vi ser fram emot att få ta del av deras framtida resa.

Vi fortsätter att ha en stark balansräkning, vilket hjälper oss att utforska möjligheter till ytterligare förvärv under året. M&A förblir en viktig del av vår övergripande tillväxtstrategi och vi är väl positionerade för att kunna attrahera stark talang och kvalitetsbolag till vår Gaming Village. Samtidigt är det, och har alltid varit, vårt fokus att hitta rätt balans mellan förvärv och avkastning till aktieägarna.

Vi är nöjda med att ha återfört närmare 500 Mkr till våra aktieägare under 2023 genom aktieåterköp, vilket säkerställer att MTG har fortsatt att generera värde för våra aktieägare under året.

Vi är stolta över att vi har levererat ett starkt 2023 och att avsluta året positivt. Vi går in i 2024 med god konkurrenskraft och jag är övertygad om att vi har rätt team och de rätta spelen för att fortsätta leverera lönsam tillväxt till våra aktieägare.

Tack för att du följer våra framsteg och vi hörs snart igen! 

Maria Redin

Koncernchef & VD, Modern Times Group MTG AB

Levererad prognos för 2023

MTG:s prognos för 2023 var att omsättningen för helåret skulle vara inom intervallet -3% till +2% justerat för valutaeffekter. Prognosen för den justerade EBITDA-marginalen för året uppgick till 25% till 27%, en aning över vår långsiktiga prognos om 23% till 25%. MTG redovisade en organisk tillväxt om -2% och en justerad EBITDA-marginal om 27% för helåret 2023.

Prognosen för 2023 exkluderade bidraget från Snowprint som förvärvades den 5 oktober 2023. 

Vi kommer att presentera en prognos för 2024 i vår kvartalsrapport för första kvartalet i april.

I vår långsiktiga prognos har vi en CAGR för organiska intäkter om 7% till 10%, med en beräknad justerad EBITDA-marginal på 23% till 25%. Vi fortsätter också att förvänta oss kassagenereringsnivåer efter skatt på 50% till 60% på årsbasis.

Aktieägarinformation

MTG:s årsstämma 2024

Årsstämma kommer att hållas den 16 maj 2024 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med förslag skriftligen antingen via post till ”Bolagssekreteraren”, Modern Times Group MTG AB, Årsstämma, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige eller via e-post till agm@mtg.com minst sju veckor före årsstämman för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

Valberedning inför årsstämman 2024

I enlighet med den process som godkändes av MTG:s aktieägare avseende processen för valberedningen har valberedning sammankallats för att ta fram förslag till årsstämman 2024.

Valberedningen består av: Christian Rauda, utnämnd av EHM Holding GmbH; Klaus Roehrig, utnämnd av Active Ownership Corporation; Malin Björkmo, utnämnd av Handelsbanken och Simon Duffy, styrelsens ordförande.

I enlighet med tidigare praxis utnämnde valberedningens ledamöter Christian Rauda, som representerade den största aktieägaren den sista vardagen i augusti 2023, till valberedningens ordförande.

Se följande sektion på MTG.com för information om valberedningens arbete.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med förslag skriftligen till agm@mtg.com eller till ”Bolagssekreteraren”, Modern Times Group MTG AB, Årsstämma, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige.

Finansiell kalender

Post Datum
Kvartalsrapport Kv1 2024 24 april 2024
Årsstämma 2024 16 maj 2024
Kvartalsrapport Kv2 2024 18 juli 2024
Kvartalsrapport Kv3 2024 24 oktober 2024
SCROLL FOR MORE

Frågor?

Anton Gourman, VP Communications          Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / LinkedIn

Telefonkonferens 

MTG bjuder in till en livestreaminq och telefonkonferens klockan 15:00 CET idag, den 8 februari 2024. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska.

Hur du deltar:

 • För att delta via livestream, använd denna länk.
 • För att delta via telefon, registrera dig på denna länk. Efter att du har registrerat dig får du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att kunna delta i telefonkonferensen.
 • Du kan ställa frågor via telefon under telefonkonferensen eller genom att använda Q&A-verktyget via livestream.

Modern Times Group MTG AB (Publ.) - org.nr: 556309-9158 – Telefon: +46 (0) 8-562 000 50

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklingsbolag med populära globala IP inom ett stort antal genrer för casual-spel och mid-core-segmentet. Koncernen har fokus på att öka portföljbolagens tillväxt samt stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv drivkraft inom konsolideringen av gamingbranschen och en strategisk köpare av gamingbolag över hela världen. MTG har sina rötter i Sverige och bygger på en internationell kultur med globalt fotfäste. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Denna information är sådan information som Modern Times Group MTG AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 kl. 07.30 CET.

Denna delårsrapport innehåller uttalanden som bland annat gäller MTG:s finansiella ställning och resultat som till sin natur är framåtblickande. Sådana uttalanden utgör inga historiska fakta utan representerar framförallt MTG:s framtida förväntningar. MTG anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden grundar sig på rimliga antaganden. Trots det finns inneboende risker och säkerhetsfaktorer i framåtblickande uttalanden, och ett antal viktiga faktorer skulle kunna leda till att de faktiska resultaten eller utfallen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks i eventuella framåtblickande uttalanden. Sådana viktiga faktorer kan bland annat utgöras av MTG:s marknadsställning, tillväxt i gamingbranschen samt effekterna av konkurrens och andra ekonomiska, affärsrelaterade, konkurrensmässiga och/eller regulatoriska faktorer som påverkar verksamheten i MTG, dess koncernbolag och gamingbranschen som helhet. Framåtblickande uttalanden gäller bara per det datum då de gjordes, och utöver vad som krävs enligt gällande lag, tar MTG inte på sig något ansvar för att uppdatera några av dessa uttalanden mot bakgrund av ny information eller framtida händelser.

Ladda ned press filerna:
MTG Q4 2023 Full Year Report SWE