MTG lanserar nytt aktieåterköpsprogram som börjar 20 juni

MTG lanserar nytt aktieåterköpsprogram som börjar 20 juni

Stockholm
June 17, 2022
18.45 CEST
STOCKHOLM — Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) tillkännagav idag att styrelsen har beslutat att implementera ett nytt återköpsprogram av aktier. Avsikten är att börja köpa tillbaka aktier måndagen den 20 juni.

MTG har idag en stark balansräkning tack vare den tidigare tillkännagivna stängningen av transaktionen att avyttra ESL Gaming. Koncernen har intention att återföra minst 40 procent av nettolikviden till sina aktieägare. Resterande medel från avyttringen kommer att användas för att stärka MTGs position på den globala gaming-marknaden samt för att fortsätta exekvera koncernens strategi.

Koncernens styrelse har därför beslutat om att återlansera ett nytt återköpsprogram av aktier. Programmet är en del av koncernens intention att återföra minst 40% av nettolikviden från avyttringen av ESL Gaming till bolagets aktieägare. Denna intention innefattar aktieåterköpsprogrammet om 125 miljoner kronor under maj och juni, och det pågående aktieinlösenprogrammet om 2 767 miljoner kronor. Ambitionen är att återköpa aktier upp till ett totalbelopp om 200 miljoner kronor, fram till den 20 oktober 2022.

De återköpta aktierna ska dras in genom en minskning av aktiekapitalet. Detta kräver ett beslut av årsstämman och styrelsen avser att föreslå sådant beslut vid årsstämman 2023. Värdet av programmet (om det nyttjas fullt ut) motsvarar 2,2 procent av MTGs nuvarande marknadsvärde (beräknat på basis av samtliga MTG A och B-aktier exklusive de egna aktier som MTG innehar och inlösenaktier).

Styrelsen anser att återköpsprogrammet kommer att ge ett flexibelt och ett hållbart ökat värdeskapande för MTGs aktieägare.

Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med förordningen om marknadsmissbruk (EU) 596/2014 (”MAR”) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, “Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att genomföras av Nordea Bank Abp som beslutar om köp oberoende av och utan påverkan från MTG avseende tidpunkt för återköpen.

Återköpsprogrammet är föremål för följande villkor:

  • Återköp av aktier kan göras mellan den 20 juni 2022 och den 20 oktober 2022. Under denna period kommer MTG att återköpa aktier till ett belopp om maximalt 200 miljoner kronor.
  • Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholm och i enlighet med Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter, MAR och Safe Harbour-förordningen.
  • Återköpen av aktier på Nasdaq Stockholm ska göras till ett pris per aktie inom det registrerade intervallet för den gällande kursen vid varje given tidpunkt, vilket är intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 8 juni 2022 ska MTGs innehav av egna aktier inte överstiga 10 procent vid någon tidpunkt av utestående aktier i MTG. Det totala antalet utestående aktier är för närvarande 234 030 110. För närvarande äger MTG 2 717 496 B-aktier och 12 648 686 C-aktier (totalt 15 366 182 egna aktier) vilket idag innebär att maximalt 8 036 829 aktier kan återköpas fram till den 20 oktober 20221.
  • Betalning av aktierna ska ske kontant.

1 Aktierna i MTG har efter årsstämman 2022 varit föremål för en aktiesplit 2:1 som ett första steg i aktieinlösenprogrammet. Som ett sista steg i aktieinlösenprogrammet kommer antalet aktier att återställas till antalet före årsstämman 2022 till följd av en aktieinlösen. Därav, kommer det totala antalet aktier som kan återköpas efter detta steg vara 4 018 414.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release