MTG gör årliga besparingar och nedskrivningar av tillgångar

MTG gör årliga besparingar och nedskrivningar av tillgångar

Stockholm
January 21, 2020
08.00 CET
· MTG AB meddelar årliga besparingar, uppsägningskostnader och nedskrivningar som en del av den strategiska översynen, effektiviseringsprogrammet och utvärderingen av gaming-segmentet · MTG AB kommer att spara, vilket tidigare meddelats, cirka 50 miljoner kronor årligen på huvudkontoret. ESL kommer att spara cirka 40 kronor från implementeringen av en ny verksamhetsmodell, vilka kommer att återinvesteras i den pågående affären · Uppsägningskostnader och nedskrivningar av tillgångar i den kvarvarande verksamheten kommer att uppgå till cirka 190 miljoner kronor i resultatet för det fjärde kvartalet 2019 · Kassaflödeseffekten kopplad till denna kostnad förväntas bli cirka 52 miljoner kronor · Som en del av avvecklade verksamheter kommer MTG att rapportera nedskrivningar om 165 miljoner kronor STOCKHOLM, 17 januari, 2020 08.00am CET – Modern Times Group MTG AB (MTG) meddelar i dag årliga besparingar samt nedskrivningar av tillgångar. Bolaget kommer att rapportera engångsposter relaterade till uppsägningskostnader och nedskrivningar på huvudkontoret och i koncernen. Detta till följd av företagets pågående strategiöversyn, effektiviseringsprogram och utvärdering av gaming-segmentet.

Den 29 oktober 2019 meddelade MTG att företaget initierar en översyn av strategin för bolagets gaming-segment. Samtidigt, och oberoende av den strategiska översynen, presenterades ett effektiviseringsprogram på huvudkontoret. Utöver detta har MTG under det fjärde kvartalet genomfört en utvärdering av esport-segmentet, vilket har resulterat i följande engångskostnader som påverkar resultatet för det fjärde kvartalet 2019:

  • ESL kommer att rapportera uppsägningskostnader om 35 miljoner kronor till följd av en minskning av personalstyrkan som meddelades i december. Minskningen är en effekt av implementeringen av en ny verksamhetsmodell som syftar till att på bästa sätt förbereda ESL för nästa tillväxtfas. En annan del av implementeringen har inneburit att ESL stoppat interna projekt relaterade till föregående verksamhetsmodell, vilket resulterat i engångskostnader på 12 miljoner kronor. Totalt kommer den nya verksamhetsmodellen att generera besparingar på 40 miljoner kronor som kommer att återinvesteras i nya ESL Pro Tours, nya partnerskap och produkter inom esport.
  • Som en del av den interna översynen av ESL:s balansräkning har det fattats beslut om nedskrivningar om 34 miljoner kronor. Beloppet är relaterat till kundfordringar och obsoleta poster.
  • Som anges i rapporten för det tredje kvartalet 2019 har InnoGames i det fjärde kvartalet genomfört en utvärdering av spel i så kallade soft-launch. Detta har resulterat i beslutet att delvis skriva ned värdet på mobilspelet Warlords och nästan helt skriva ned värdet på mobilspelet GodKings. InnoGames tror fortsatt på Warlords långsiktiga potential men kommer att driva spelet annorlunda framöver. Vidare kommer InnoGames att avveckla spelet GodKings helt men fortsätta erbjuda spelets tjänster till existerande kundunderlag. Totalt kommer kostnaden för nedskrivningar av spel och tillgångar inom InnoGames att uppgå till 93 miljoner kronor.
  • Det tidigare meddelade effektiviseringsprogrammet som rör MTG:s huvudkontor kommer att leda till en engångskostnad om 17 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2019. Förväntade årliga besparingar uppgår till cirka 50 miljoner kronor, varav cirka 75% realiseras 2020 och 100% i 2021. Centrala driftskostnader beräknas efter genomfört program uppgå till cirka 100 miljoner kronor per år. 

Totalt kommer MTG att rapportera engångskostnader, inklusive uppsägningskostnader och nedskrivningar, på cirka 190 miljoner kronor som jämförelsestörande poster i rapporten för det fjärde kvartalet 2019. Detta kommer i sin tur att generera årliga besparingar på cirka 90 miljoner kronor, varav 40 miljoner kronor kommer att återinvesteras i ESL:s verksamhet. Kassaflödeseffekten relaterad till denna kostnad förväntas bli cirka 52 miljoner kronor.

Som en del av den avvecklade verksamheten, och utöver ovan nämnda kostnader, kommer MTG att rapportera nedskrivningar om 165 miljoner kronor. Huvuddelen av summan är relaterad till den aviserade och genomförda försäljningen av Zoomin till Azerion 28 oktober 2019.

För mer information:

Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations Direkt: +46 (0)702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com

Oliver Carrà, Public Relations Director Direkt: +46 708 666 433, oliver.carra (at) mtg.com

Nå oss: communications@mtg.comHögupplösta pressbilder för medier: FlickrFölj oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). 

Ladda ned press filerna:
Release