Kv2 2016 Delårsrapport januari - juni

Kv2 2016 Delårsrapport januari - juni

Stockholm
July 19, 2016
07.30 CEST

Höjdpunkter andra kvartalet 2016

  • Försäljning om 4.328 (4.155) Mkr med ett rörelseresultat om 472 (452) Mkr
  • Resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 328 (360) Mkr med ett resultat per aktie om 4,33 (4,98) kr
  • Totalt resultat uppgick till -674 (-58) Mkr med ett resultat per aktie om -10,70 (-1,30) kr, inklusive resultat från avvecklade verksamheter om -1.002 (-418) Mk
  • Kassaflödet från kvarvarande verksamheter uppgick till 310 (373) Mkr
  • Nettoskuld om 1.796 (913) Mkr, motsvarande 1,2x senaste 12 månaders EBITDA (justerat för jämförelsestörande poster)

Finansiellt sammandrag

(Mkr) Kv2 2016 Kv2 2015 Första halvåret 2016 Första halvåret 2015 Helår 2015
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 4.328 4.155 8.154 7.855 16.218
Förändring i rapporterad försäljning 4,2% 1,1% 3,8% 1,9% 3,0%
   Organisk förändring 2,1% -0,2% 2,7% 0,3% 0,7%
   Förvärvade/avvecklade enheter 3,5% 0,4% 2,7% 0,3% 1,9%
   Valutakurseffekter -1,5% 0,9% -1,6% 1,3% 0,4%
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 472 452 632 594 1.268
Marginal före jämförelsestörande poster 10,9% 10,9% 7,7% 7,6% 7,8%
Jämförelsestörande poster - - - 77 -512
Rörelseresultat 472 452 632 672 756
Periodens resultat 328 360 448 524 533
Resultat per aktie före utspädning (kr) 4,33 4,98 5,92 7,59 7,45
Kassaflöde från den löpande verksamheten 310 373 385 484 1.051
Avvecklade verksamheter
Periodens resultat [1] -1.002 -418 -1.072 -264 -282
Totalt verksamheter
Periodens resultat -674 -58 -624 260 251
Resultat per aktie före utspädning (kr) -10,70 -1,30 -10,16 3,63 3,22
Nettoskuld 1.796 913 1.796 913 2.124
SCROLL FOR MORE

[1] Omfattar MTGs intresse i CTC Media, Inc., som har avyttrats och gav upphov till en negativ icke kassapåverkande kostnad till följd av omklassificering av ackumulerade omräkningsdifferenser.

Alternativa resultatmått Med verkan från kvartalet har MTG infört de nya europeiska riktlinjerna avseende rapportering av alternativa resultatmått. Syftet med alternativa resultatmått är att underlätta analysen av affärsresultat och branschtrender som inte direkt kan härledas från de finansiella rapporterna. MTG använder följande alternativa resultatmått: Rörelseresultat och marginal före jämförelsestörande poster; Förändring av nettoomsättning- organisk förändring, förvärvade /avyttrade verksamheter samt valutakurseffekter; Nettoskuld och Nettoskuld / EBITDA; Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital (ROCE); och Avkastning på eget kapital (ROE). Avstämningen av dessa resultatmått till de finansiella rapporterna, med tillhörande förklaringar, finns i tabellerna på sidorna 23-26 i denna rapport.      Koncernchefen har ordet

Omvandling enligt plan Våra produkter är nu mer tillgängliga än någonsin och fortsätter att utvecklas positivt, vilket resulterat i högre försäljning och ökat resultat för såväl Nordic som International Entertainment, likväl som för koncernen som helhet. MTG Studios levererade en stark resultatförbättring i kvartalet. Konsumtionen av video fortsätter att öka och flyttas över alltmer online, till mobilen och on demand och vår sammanlagda digitala försäljning ökade 2,5x jämfört med föregående år. Vi är nu inte bara den ledande aktören inom digital underhållning på de flesta av våra marknader, utan har också globalt ledande positioner inom strategiskt viktiga vertikaler såsom esport och MCNs.

Både Nordic och International Entertainment levererade organisk försäljningstillväxt där Bulgarien återigen var den lysande stjärnan med en total tillväxt på över 20% och en digital tillväxt på mer än 60%. Vi har även ökat vår vinst delvis till följd av de kostnadsbesparingar som genomförts trots negativa valutaeffekter och ökade innehållskostnader. Den positiva utvecklingen inom våra traditionella verksamheter ger oss möjlighet att investera i tillväxten av våra digitala produkter och tjänster som har visat sig vara väldigt populära bland konsumenterna.

Vi har lagt till ännu mer innehåll och därmed justerat priserna för såväl Viasat som Viaplay, där den senare levererade ännu ett kvartal med hög tillväxt. Vi utvecklar fler och fler originalproduktioner för Viaplay; vi är på väg att lansera Viafree i Skandinavien vilket är en digital plattform som erbjuder annonsfinansierat videoinnehåll; vi kommer i Sverige att exklusivt visa OS i Rio nästa månad på alla våra plattformar, samt för första gången både i VR och Ultra-HD; vi lanserar en ny premiumsportkanal i Sverige med hjälp av de nya rättigheter som vi har förvärvat; och vi har lanserat världens första dygnet runt sända TV-kanal dedikerad till esport som vi kommer att göra tillgänglig så brett som möjligt för världens 250 miljoner esportfans och mer än 2 miljarder gamers. De fleråriga avtal som vi har undertecknat med ledande distributörer såsom Telenor i Norden visar hur relevanta och prisvärda våra produkter är för våra konsumenter och betydelsen av de investeringar som vi gör i den långsiktiga utvecklingen av våra erbjudanden.

Vi slutförde försäljningen av vårt innehav i CTC Media under kvartalet och vi har nu inga intressen kvar i OSS-regionen när det gäller traditionell TV. Som en del i den pågående översynen av vår bolagsportfölj har vi också tecknat avtal om att sälja våra fri-TV- och produktionsbolag i Ghana och Tanzania som nu är föremål för godkännande av lokala myndigheter. Vi fokuserar istället på att investera ytterligare i expansionen av våra digitala verksamheter, samtidigt som vi under kvartalet har betalat ut den högsta kontantutdelningen någonsin.

Framtidsutsikter Vår ambition att accelerera vår försäljningstillväxt och att öka rörelseresultatet för helåret kvarstår. Försäljningen i tredje kvartalet förväntas återigen öka jämfört med föregående år men vinsten kommer att minska som en följd av såväl de nya som förlängda sporträttigheterna, framförallt i Norden, och de fortsatt negativa valutaeffekterna.

Jørgen Madsen Lindemann VD & koncernchef

"Vi exekverar enligt vår strategi att skapa lönsam tillväxt och avkastning för våra aktieägare genom omvandlingen av MTG till en ledande aktör inom digital underhållning. Video-tittandet ökar och våra produkter är mer relevanta, mer tillgängliga och mer innovativa än någonsin tidigare."  

TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:                 +46 (0) 8 5033 6538Storbritannien:       +44 (0) 20 3427 1905USA:                     +1 646 254 3367

Pinkoden för konferensen är: 264200. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com.

Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2016 kl 07.30 CET. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).      Frågor? mtg.com facebook.com/MTGAB @mtgab press@mtg.com (eller Tobias Gyhlenius +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)      Modern Times Group MTG ABSkeppsbron 18P.O. Box 2094SE-103 13 Stockholm, SwedenOrganisationsnummer: 556309-9158

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten (PDF)