Kallelse till 2021 års årsstämma i MTG

Kallelse till 2021 års årsstämma i MTG

Stockholm
April 16, 2021
22.00 CEST
Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till årsstämman tisdagen den 18 maj 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman. Information om de vid årsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 18 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

En intervju med MTGs styrelseordförande David Chance och en presentation av verkställande direktören Maria Redin kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken ”MTGs årsstämma 2021” (som finns under avsnittet ”Investerare” under rubriken ”Bolagsstämmor”) från den 12 maj 2021.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 7 maj 2021; och
 • anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 17 maj 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är MTG tillhanda senast denna dag.

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per den 7 maj 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig ("rösträttsregistrering") och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 7 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning på förhand i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas in antingen via e-post till info@computershare.se, eller per post till Computershare AB, “MTGs årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID. Poströstningsformulär och länk till digital poströstning kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken ”MTGs årsstämma 2021” (som finns under avsnittet ”Investerare” under rubriken ”Bolagsstämmor”) senast den 11 maj 2021.

Poströstningsformulär och digitala poströster ska vara MTG tillhanda senast den 17 maj 2021.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken ”MTGs årsstämma 2021” (som finns under avsnittet ”Investerare” under rubriken ”Bolagsstämmor”) senast den 11 maj 2021. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling för den juridiska personen biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.computershare.com/se/gm-gdpr och https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Modern Times Group MTG AB (publ), Att ”Årsstämma”, Box 2094, 103 13 Stockholm eller via e-post till martin.unger@mtg.com senast den 10 maj 2021. Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken ”MTGs årsstämma 2021” (som finns under avsnittet ”Investerare” under rubriken ”Bolagsstämmor”) och hos bolaget på Skeppsbron 18 i Stockholm senast den 12 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt det och uppgivit sin post- eller e-postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid årsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 10. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna.
 13. Fastställande av arvode åt revisorn.
 14. Val av styrelseledamöter.
 15. Val av styrelseordförande.
 16. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningens beslutsförslag till årsstämman 2021 kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Styrelsens beslutsförslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden på uppdrag av MTG, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till personer att justera protokollet föreslår styrelsen Ulrik Grönwall, ombud för Swedbank Robur, och Mats Gustafsson, ombud för Lannebo Fonder, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Dispositioner beträffande MTGs resultat (punkt 8)

Styrelsen föreslår att MTGs balanserade vinstmedel, överkursfonden samt årets resultat, totalt 5 298 825 907 kronor, förs över i ny räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för att fastställa ersättning till MTGs VD och andra ledande befattningshavare i MTG-koncernen (”Ledande Befattningshavare”) samt till styrelseledamöter om de erhåller ersättning för arbete utöver styrelsearbetet. Koncernledningen består för närvarande av fyra Ledande befattningshavare (VD, finansdirektör och två andra Ledande Befattningshavare).

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Avsikten är att riktlinjerna ska gälla i upp till fyra år, styrelsen kommer dock att upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar i riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänns av bolagsstämman såsom långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram och ordinarie styrelsearvode.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. För att undvika intressekonflikter ska ersättningsutskottet enbart bestå av medlemmar som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ersättningen styrs genom väldefinierade processer som säkerställer att ingen individ deltar i beslutsfattandet rörande sin egen ersättning. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till Ledande Befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla fram till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till Ledande Befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

MTG är ett strategiskt operationellt investeringsbolag som kombinerar investeringskompetens med aktivt engagemang i sina verksamheter. MTGs vision är att vara hemvisten för underhållning inom gaming och esport. MTGs mission är att utveckla ekosystemen inom gaming och esport och gagna respektive community genom meningsfulla produkter och storytelling med skicklighet, innovation och hållbarhet i centrum. MTGs strategi är att driva lönsamhet och organisk tillväxt i sina koncernbolag samt investera i gaming- och esportbolag med hög potential som kompletterar MTGs varumärken och produkter.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive bolagets hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Ersättningsstrukturerna ska motivera medarbetare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen och därmed bolagets hållbarhet och långsiktiga värdeskapande.

För ytterligare information om MTGs affärsstrategi, se MTGs hemsida och den senaste årsredovisningen, www.mtg.com.

Ersättningsprinciper

Ersättningsriktlinjerna ger en struktur som sammankopplar ersättningen med ett framgångsrikt genomförande av vår långsiktiga strategi: att driva lönsamhet och organisk tillväxt i våra koncernbolag och investera i esport- och gamingbolag med hög potential som kompletterar MTGs varumärken och produkter. Riktlinjerna anger vägledande principer i valet av prestationsmål och prestationsperioder för långsiktiga incitamentsprogram, för att säkerställa kopplingen till aktieägarvärde, och därigenom bidrar riktlinjerna till långsiktig framgång och värdeskapande i bolaget. Riktlinjerna ger möjligheten att sätta relevanta finansiella och icke-finansiella STI-prestationsmål, relaterat till bland annat bolagsstyrning, sociala förhållanden och miljö, vilket ytterligare bidrar till att sammankoppla riktlinjerna med hållbarhet samt bolagets kärnvärden ”Bold”, ”Smart”, ”Engaging” och ”Fun”. Prestationsmålen för STI bestäms av ersättningsutskottet baserat på prioriteringar inom verksamheten under året. Varje år fastställs maximinivåer i ljuset av bolagets årliga affärsplan och marknadsförhållanden. Riktlinjerna ger incitament för VD och övriga Ledande Befattningshavare att främja en innovativ, prestationsbaserad kultur vilket bidrar till att uppnå MTGs mission. Ersättningen till VD och övriga Ledande Befattningshavare består av grundlön, kort- och långsiktiga incitament, pension och andra förmåner.

Grundlön

Attraherar och behåller VD och övriga Ledande Befattningshavare, med beaktande av deras individuella ansvar och prestationer, betydelsen av deras roller och verksamhetens komplexitet. Grundlönen för VD och Ledande Befattningshavare ska vara konkurrenskraftig. Grundlönen revideras årligen, vanligtvis med effekt från 1 januari. Ersättningsutskottet beaktar lönesättningen i utvalda jämförelsegrupper. Benchmarking görs genom oberoende rådgivare. När beslut tas om lön beaktas också prestation och erfarenhet hos den anställde, förändringar i storlek och omfattning av dennes roll, och den övergripande lönenivån i verksamheten.

Kortsiktig rörlig ersättning (STI)

Driver och belönar uppfyllandet av våra årliga finansiella, strategiska, operativa och hållbarhetsrelaterade mål i enlighet med vår affärsstrategi. STI-ersättningen har ett tak på 125 % av den individuella grundlönen. Prestationsmål och viktningar granskas i början av varje år för att beakta aktuella affärsplaner och säkerställa att dessa fortsatt är i linje med kortsiktiga affärsstrategier. Dessa mål kan variera från år till år för att återspegla affärsprioriteringar, och vanligtvis inkluderar affärsmålen en balans mellan bolagets finansiella prestationsmål (exempelvis kopplade till lönsamhet, intäkter och kassaflöde) och icke-finansiella prestationsmål (exempelvis prioriterade operationella, strategiska, relaterade till bolagsstyrning, sociala förhållanden och miljö eller andra hållbarhetsrelaterade områden), men med majoriteten av viktningen mot de finansiella prestationsmålen under varje givet år. Genom att kombinera finansiella och icke-finansiella mål kommer STI bidra till bolagets långsiktiga och hållbara intressen. Information om de aktuella prestationsmål som tillämpas varje år, och hur dessa främjar affärsstrategin, kommer redovisas i den årliga ersättningsrapporten. Prestationer i förhållande till målen bevakas och fastställs genom en bedömning av nivån på prestationen i förhållande till varje målnivå. Styrelsen utvärderar prestationen och avgör i vilken utsträckning varje mål har uppnåtts, för att fastställa den slutliga nivån på utbetalningen. Beträffande finansiella kriterier ska bedömningen baseras på den av MTG senast offentliggjorda finansiella informationen. Styrelsen har möjlighet att justera utfallet av STI om omständigheter förändras, för att stärka kopplingen mellan utbetalningar och värdeskapande för aktieägarna, och för att säkerställa att utfallet på ett rimligt sätt återspeglar bolagets resultat. Vid fastställandet av ersättningarna ska ersättningsutskottet också beakta relevanta omständigheter avseende miljö, sociala förhållanden samt bolagsstyrning. För att ytterligare förstärka kopplingen mellan aktieägarnas intressen och bolagets långsiktiga värdeskapande kan delar av utbetalningarna under STI skjutas upp och levereras i form av MTG-aktier villkorat av att sådana aktier behålls av mottagaren under en överenskommen tidsperiod. Utbetalningar kan även komma att återkrävas om den slutliga utbetalningen är baserad på en bedömning av uppfyllandet av ett prestationsmål som visar sig vara uppenbart felaktig. Styrelsen har möjlighet att återkräva hela, eller en del av, den slutliga betalningen. Styrelsen har rätt att efter eget gottfinnande minska beloppet som ska återbetalas av den anställde om den anställde inte direkt har bidragit till resultatet av prestationsmålet och/eller har rapporterat den uppenbart felaktiga bedömningen av uppfyllandet av prestationsmålet.

Extraordinära omständigheter

I undantagsfall kan andra överenskommelser av engångskaraktär träffas på individnivå när det bedöms vara nödvändigt, villkorat av att syftet med en sådan extraordinär överenskommelse är att rekrytera eller behålla en Ledande Befattningshavare, under förutsättning av styrelsegodkännande. En sådan överenskommelse ska vara beloppsbegränsad och ska aldrig överstiga 200 % av individens årliga grundlön.

Långsiktiga incitamentsprogram

Styrelsen kan föreslå långsiktiga incitamentsprogram för att attrahera och behålla nyckelindivider och för att låta deltagare ta del av bolagets värdetillväxt. Incitamentsprogrammen som kan föreslås är tre eller fyraåriga aktie- eller aktiekursrelaterade program (exempelvis prestationsaktieprogram och/eller teckningsoptionsprogram), vilka kommer läggas fram för beslut vid bolagsstämman – oberoende av dessa riktlinjer. Aktie- och aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram ska struktureras på ett sätt som säkerställer ett långsiktigt engagemang för MTGs utveckling, och med avsikten att Ledande Befattningshavare ska ha betydande, långsiktiga aktieinnehav i MTG. Utfallet ska sammanlänkas med särskilda förbestämda prestationskriterier, baserade på MTGs aktiekurs och värdeutveckling. Styrelsen kan också erbjuda Ledande Befattningshavare, som har en direkt påverkan på värdeskapandet i MTGs vertikaler och dotterbolag, deltagande i lokala incitamentsprogram (så kallade ”Management Incentive Program”), dvs. kontantbaserade långsiktiga incitamentsprogram kopplade till förutbestämda nivåer för värdeskapandet i en särskild vertikal eller dotterbolag inom MTG. Det maximala utfallet ska ha ett förutbestämt tak.

För ytterligare information om MTGs pågående långsiktiga incitamentsprogram, inklusive de kriterier som utfallet baseras på, se MTGs hemsida och den senaste årsredovisningen, www.mtg.com.

Pension

Erbjuder konkurrenskraftiga och välavvägda pensionsvillkor i ljuset av vad som gäller enligt marknadspraxis i det land där individen är anställd eller bosatt samt totalersättningen. Pension ska tillhandahållas i form av avgiftsbestämd förmån eller som kontant pensionsbidrag och premien ska uppgå till högst 20 % av individens årliga fasta grundlön.

Andra förmåner

Erbjuder konkurrenskraftiga förmåner som stöder rekrytering och retention. Förmånerna kan omfatta bilförmån, tjänstebil och bostad. Det sammanlagda värdet av dessa förmåner ska normalt utgöra en begränsad andel av det totala ersättningspaketet och ska överensstämma med marknadspraxis. Ytterligare förmåner kan tillhandahållas Ledande Befattningshavare i specifika situationer, såsom omlokalisering eller internationella uppdrag, med beaktande av det övergripande syftet med dessa riktlinjer.

Anställningens upphörande och avgångsvederlag

I allmänhet är anställningsavtal för Ledande Befattningshavare tillsvidareanställningar. Uppsägningstid kan uppgå till maximalt ett år för vardera part och kan innehålla konkurrensbegränsning om maximalt ett år. Bolaget kan, men kommer inte nödvändigtvis, kräva att den anställde fortsätter att utföra sina arbetsuppgifter under uppsägningstiden.

Om en Ledande Befattningshavares anställning upphör utvärderas STI och utbetalas pro rata för perioden fram till datumet då anställningen upphörde, när tillämpligt. Det bör noteras att dessa fall hanteras diskretionärt av styrelsen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid styrelsens beredning av förslaget om antagande av dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för företagets övriga anställda beaktats genom att styrelsen har inkluderat information om anställdas sammanlagda inkomst, komponenterna i deras ersättning och ökning och tillväxt över tid, i den information på vilken styrelsen grundat sin utvärdering av huruvida riktlinjerna och de begränsningar som anges häri är rimliga.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Information om ersättningsnivåer och ersättningsstrukturer inom MTG, styrelsens ersättningsrapport och revisorns yttrande avseende tillämpningen av riktlinjerna under 2020

För information om tillämpningen av, och avvikelser från, riktlinjerna för ersättning till Ledande Befattningshavare under 2020, se både styrelsens ersättningsrapport för 2020 och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som har gällt under 2020 som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken ”MTGs årsstämma 2021” (som finns under avsnittet ”Investerare” under rubriken ”Bolagsstämmor”).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier (punkt 18) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission av B-aktier ska genomföras på marknadsmässiga villkor. Betalning ska kunna ske kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att fullfölja potentiella förvärvsmöjligheter när de uppstår och i linje med bolagets strategi, inklusive att anskaffa kapital för sådana förvärv, i förekommande fall, enligt en accelererad tidplan.

Nyemissioner som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska, sammanlagt, motsvara högst 15 % av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången. Minst en tredjedel (1/3) av bemyndigandet är avsett att användas som betalning/vederlag i samband med förvärv (genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning), och resterande del får användas för nyemissioner i syfte att anskaffa kapital för förvärv.

I en nyemission för att anskaffa kapital - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt en accelererad tidplan - ska ingen enskild ny investerare ha rätt att teckna B-aktier som motsvarar mer än 5 % av det totala antalet aktier i bolaget.

ÖVRIG INFORMATION

Aktier och röster

I MTG finns totalt 106 384 776 aktier, varav 545 662 A-aktier, 105 709 114 B-aktier och 130 000 C-aktier. Det totala antalet röster för samtliga aktier i MTG är 111 295 734. Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar MTG 304 880 B-aktier och 130 000 C-aktier i eget förvar, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Särskilda majoritetskrav avseende beslutsförslaget under punkt 18

För giltigt beslut enligt punkten 18 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse samt information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken ”MTGs årsstämma 2021” (som finns under avsnittet ”Investerare” under rubriken ”Bolagsstämmor”) i samband med att valberedningens beslutsförslag till årsstämman offentliggörs genom ett pressmeddelande.

Års- och hållbarhetsredovisningen 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken ”MTGs årsstämma 2021” (som finns under avsnittet ”Investerare” under rubriken ”Bolagsstämmor”) och hos bolaget på Skeppsbron 18 i Stockholm. Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts och styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken ”MTGs årsstämma 2021” (som finns under avsnittet ”Investerare” under rubriken ”Bolagsstämmor”) och hos bolaget på Skeppsbron 18 i Stockholm senast den 27 april 2021. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på hemsidan. Kopior av handlingarna kommer även skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kan beställas via e-post till info@computershare.se, per post till Computershare AB, “MTGs årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller på telefon 0771-246 400.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas hos bolaget på Skeppsbron 18 i Stockholm.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Stockholm i april 2021 MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL) STYRELSEN

_____________

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to the Annual General Meeting of Modern Times Group MTG AB (publ) to be held on Tuesday 18 May 2021 is available on www.mtg.com.

För mer information: Oliver Carrà, Public Relations Director Direkt: +46 70 464 44 44, oliver.carra@mtg.com Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). 

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)