Delårsrapport 1999 1 januari - 30 september 1999

Delårsrapport 1999 1 januari - 30 september 1999

Stockholm
November 22, 1999
15.05 CET

Delårsrapport 1999 1 januari - 30 september 1999 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Nasdaq; MTGNY) (Stockholms Fondbörs; MTG), redovisar idag, måndagen den 22 november 1999, resultatet för de första nio månaderna 1999. SAMMANFATTNING *Omsättningen ökade med 25% till 3.270 Mkr (2.613). *Rörelseresultatet efter avskrivningar förbättrades med 171 Mkr till 102 Mkr, rensat för jämförelsestörande poster under 1998 i form av realisationsvinster om 95 Mkr och resultatandel i HSS, 19 Mkr. *Resultat efter finansnetto förbättrades med 168 Mkr till 75 Mkr, justerat på motsvarande sätt. *Metro erhöll distributionsavtal i Philadelphia och Santiago, samt efter rapportperiodens slut i Newcastle och Zürich. *Textnings- och översättningsbolaget SDI expanderade med nya dotterbolag i Israel, Frankrike och Singapore, samt efter rapportperiodens slut genom förvärv av dotterbolag i USA. *Fördelaktigt utfall för MTGs tv-kanaler i omröstningar i de danska kabel-tv- näten. FINANSIELL SAMMANFATTNING (Mkr) 1998 1998 1999 Helår 1 jan-30 sept 1 jan-30 sept Nettoomsättning 3.904 2.613 3.270 Bruttoresultat 966 545 819 Resultat av 45 45 -3 företagsutveckling Resultat vid försäljning av 50 50 - värdepapper Rörelseresultat före 410 183 273 avskrivningar Rörelseresultat efter 218 45 102 avskrivningar Resultat efter finansiella 222 21 75 intäkter och kostnader Periodens resultat 142 -32 13 FÖRVALTNING Koncernens struktur Aktierna i MTG handlas på Nasdaq under symbolen MTGNY samt vid Stockholms Fondbörs under symbolen MTG. MTG-koncernen består av sex affärsområden: Viasat Broadcasting, Radio, Publishing, Metro International, Electronic Retailing samt Media Services. Under rapportperioden förvärvades TV8 inom affärsområdet Viasat Broadcasting. I den operativa strukturen redovisas sedan första kvartalet 1999 verksamheten inom Metro Prag, Budapest och Holland inom affärsområdet Metro International i stället för som tidigare inom Publishing. Under kvartalet har affärsområdet Publishing startat utgivning av Metro i Malmö och Helsingfors samt av affärsmagasinet Dolly och tidningen Silikon. Metro International erhöll distributionskontrakt för utgivning av Metro i Philadelphia och Santiago samt, efter rapportperiodens slut, i Newcastle och Zürich. Inom affärsområdet Media Services expanderade textnings- och översättningsbolaget SDI med nya dotterbolag i Israel, Frankrike och Singapore samt, efter rapportperiodens slut, i USA genom förvärv av nya dotterbolaget Gelula. Koncernens resultat under de första nio månaderna 1999 Nettoomsättningen uppgick under de första nio månaderna 1999 till 3.270 Mkr, jämfört med 2.613 Mkr under samma period 1998, en ökning med 25%. Omsättningstillväxten har varit fortsatt stark inom framför allt affärsområdena Viasat Broadcasting, Radio samt Publishing. Rensat för realisationsvinster på 95 Mkr och resultatandel i HSS på 19 Mkr som ingår i jämförelsetalen för 1998 har rörelseresultatet före avskrivningar förbättrats med 204 Mkr jämfört med föregående år till 273 Mkr (183). Rensat för realisationsvinster på 95 Mkr och resultatandel i HSS på 19 mkr som ingår i jämförelsetalen för 1998 har rörelseresultatet efter avskrivningar förbättrats med 171 Mkr jämfört med föregående år till 102 Mkr (45). Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till 7 Mkr (31), vilka redovisas i respektive affärsområde. Sålunda ingår andelarna av resultaten i TV3 Estland, TV3 Lettland, MMS, SPA och TV4 i affärsområdet Broadcasting, andelen av resultatet av P4 Radio Hele Norge och Easy FM i Baltikum i affärsområdet Radio, samt andelen av resultatet i Electric Farm och everyday.com i affärsområdet Media Services. I jämförelsesiffrorna för 1998 ingår i affärsområdet Electronic Retailing MTGs andel av resultatet i HSS med 19 Mkr. Aktieinnehavet i HSS avyttrades under hösten 1998 och ingår således inte i resultatet 1999. De finansiella intäkterna och kostnaderna uppgick netto till -27 Mkr (-24). I finansnettot ingår kursvinster och förluster vid omräkning av finansiella fordringar och skulder i utländsk valuta med +2 Mkr (0) samt garantiavgifter med -5 Mkr. Rensat för realisationsvinster och resultatandel i HSS har resultatet efter finansiella intäkter och kostnader förbättrats med 168 Mkr till 75 Mkr (21). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00330/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer