CTC Media tillkännager kontant utbetalning

CTC Media tillkännager kontant utbetalning

Stockholm
May 2, 2016
08.00 AM CEST
CTC Media, av vilka MTG äger 38 procent, tillkännagav den 29 april att bolaget kommer att utbetala 2,05 amerikanska dollar per aktie till aktieägare som inte omfattas av amerikanska sanktioner. MTG innehar 60 008 800 aktier i CTC Media och kommer därmed erhålla 123 miljoner amerikanska dollar i kontanter, och därefter inte ha några intressen kvar i bolaget eller dess verksamheter. CTC Media förväntar sig att transaktionen kommer att avslutas i mitten av maj, hela tillkännagivandet finns på www.ctcmedia.ru/press-center/releases/. 

Baserat på valutakursen vid marknadens stängning fredagen den 29 april, kommer nettobetalningen på 987 miljoner kronor att redovisas i kvartalets kassaflödesrapport. Transaktionen ger upphov till en total icke kassapåverkande kostnad om 1,1 miljarder kronor och redovisas under ”resultat för verksamheter under avveckling” i resultaträkningen. Detta främst på grund av en beräknad ackumulerad omräkningsdifferens på cirka 1 miljard kronor, vilket tidigare bokats i koncernens egna kapital samt, i mindre utsträckning, en justering till verkligt värde av innehavet jämfört med balanserat värde i Q1 2016.

Likviden kommer att användas till att minska MTGs nettoskuld samt till att finansiera den pågående utvecklingen av koncernens digitala underhållningsverksamhet.

 “Detta markerar det sista steget i vårt tillbakadragande från de enheter som påverkades av den ryska lagförändringen avseende utländskt ägande av massmedia. CTC Media hade redan vidtagit nödvändiga steg för att följa lagen och delar nu ut intäkterna från den processen. Vi har investerat totalt 123 miljoner dollar i Ryssland sedan 2001. Intäkterna från försäljningen av våra tillgångar relaterade till Ryssland, tillsammans med erhållna utdelningar, förväntas nu uppgå till 768 miljoner dollar.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2016 klockan 08.00 CET.

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Jessica Sjöberg +46 76 494 09 13) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

Ladda ned press filerna:
Release