BOLAGSSTÄMMA

BOLAGSSTÄMMA

Stockholm
May 9, 2007
12.34 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att dagens ordinarie bolagsstämma i Stockholm röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid bolagsstämman.

Bolagsstämman omvalde Asger Aamund, David Chance, Nick Humby, Lars-Johan Jarnheimer, David Marcus, Cristina Stenbeck och Pelle Törnberg som styrelseledamöter och valde Mia Brunell som ny styrelseledamot. Mötet godkände också nomineringsförfarandet för styrelsen för 2008 års bolagsstämma. Nomineringskommittén, vilken sammankallas av Cristina Stenbeck och vilken skall ha minst tre medlemmar, kommer att bildas under hösten 2007, i samråd med de största aktieägarna i MTG vid denna tidpunkt. Gruppens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2007. Bolagsstämman godkände vidare utnämnandet av Ernst & Young som revisor, med auktoriserade revisorn Erik Åström som huvudansvarig revisor för en mandattid på fyra år. Vid årsstämman 2006 utsågs KPMG Bohlins AB till revisor, med auktoriserade revisorn Carl Lindgren som huvudansvarig revisor för en mandattid på fyra år. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om utdelning om 7,50 kronor per aktie, med måndagen den 14 maj 2007 som avstämningsdag, samt att koncernens återstående balanserade vinstmedel för året som slutade den 31 december 2006 överförs till 2007. Bolagsstämman beslutade även att minska bolagets reservfond med 1.000 miljoner kronor från 1.523 miljoner kronor till 523 miljoner kronor. Det belopp som reservfonden minskas med skall överföras till fritt eget kapital. Bolagsstämman bemyndigade även styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva A- och/eller B-aktier. Förvärv av aktier skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, givet att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Bolagsstämman beslutade att bolagets aktiekapital skall minskas med högst 33.535.770 kronor genom indragning utan återbetalning av A och/eller B–aktier som bolaget återköpt genom utnyttjande av det ovan nämnda bemyndigandet. Styrelsen föreslår vidare att minskningsbeloppet skall avsättas till fritt eget kapital. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att det i bolagsordningen skall införas förbehåll om att, vid förfrågan, möjliggöra omvandling mellan A-aktier och B-aktier i januari och juli varje år. Begäran om omvandling kan omfatta ett visst antal A-aktier som skall omvandlas eller den andel av det totala antalet röster i bolaget som aktieägaren önskar inneha efter genomförd omvandling. Begäran om omvandling skall framställas skriftligen till styrelsen för behandling. I linje med beslut fattade vid 2005 och 2006 års bolagsstämmor angående incitamentprogrammet och i enlighet med styrelsens förslag, beslutade årsstämman att erbjuda personal- och teckningsoptioner uppgående till 399,994 B-aktier, till en grupp på cirka 40 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Tecknings- och personaloptionerna kan lösas ut efter tre år och den maximala utspädningseffekten beräknas uppgå till 0,6% av aktiekapitalet och 0,2% av antalet röster. Bolagsstämman beslutade att omfattningen för incitamentprogrammet skall uppgå till högst 57.142 teckningsoptioner och högst 342.852 personaloptioner. Teckningskursen enligt teckningsoptionerna och lösenpriset enligt personaloptionerna skall motsvara 110 procent av genomsnittet av sista betalkurserna för bolagets B-aktie tio handelsdagar närmast efter bolagsstämmans slut. Övriga godkända förslag som presenterades vid mötet inkluderade, bland annat, bemyndigandet av styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta lånefinansiering på marknadstermer och i enlighet med 11 kapitlet 11 § Aktiebolagslagen (2005:551), där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. Vid ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman utsåg en revisionskommitté och en ersättningskommitté. Nick Humby utsågs till ordförande i revisionskommittén och David Marcus och Asger Aamund utsågs till medlemmar av kommittén. Asger Aamund utsågs till ordförande i ersättningskommittén och David Chance, David Marcus och Mia Brunell utsågs till medlemmar av kommittén. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel: +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor and Press Enquiries tel: +44 (0) 20 7321 5010

Ladda ned press filerna:
wkr0010.pdf