Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012

Stockholm
February 13, 2013
13.00 CET
13 februari 2013 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG” eller “koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholm Large Cap-lista: MTGA, MTGB) offentliggör idag resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2012.

Ökad utdelning & fortsatta investeringar i tillväxt

Höjdpunkter fjärde kvartalet

 • Försäljningen uppgick till 3.620 (3.711) Mkr – en stabil utveckling jämfört med föregående år exklusive valutakurseffekter
 • Rörelseresultatet uppgick till 514 (551) Mkr exklusive resultatandelar från intressebolag och engångsposter i fjärde kvartalet 2011
 • Det totala rörelseresultatet uppgick till 476 (-2.515) Mkr inklusive resultat från intressebolag om -38 (116) Mkr och -3.182 Mkr i engångsposter i det fjärde kvartalet 2011
 • Resultatet före skatt uppgick till 467 (-2.519) Mkr inklusive en negativ icke kassapåverkande nettoeffekt om -7 (43) Mkr till följd av förändringen i värdet av optionsdelen av den av CDON Group utställda konvertibla skuldförbindelsen
 • Resultatet efter skatt uppgick till 378 (-2.564) Mkr, och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 5,25 (-38,87) kronor
 • Kassaflödet från verksamheten ökade med 12% jämfört med föregående år till 583 (519) Mkr och nettoskulden minskade till 1 Mkr från 634 Mkr i det tredje kvartalet 2012

Höjdpunkter helåret

 • Försäljningen uppgick till 13.336 (13.473) Mkr – upp 1% jämfört med föregående år exklusive valutakurseffekter
 • Rörelseresultatet uppgick till 1.695 (1.933) Mkr exklusive resultatandelar från intressebolag och engångsposter i det fjärde kvartalet 2011
 • Det totala rörelseresultatet uppgick till 2.124 (-615) Mkr inklusive resultat från intressebolag om 429 (634) Mkr, samt -3.182 Mkr relaterade till engångsposter i det fjärde kvartalet 2011
 • Resultatet före skatt uppgick till 2.034 (-727) Mkr inklusive en negativ icke kassapåverkande nettoeffekt om -15 (14) Mkr till följd av förändring i värdet av optionsdelen av den av CDON Group utställda konvertibla skuldförbindelsen
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1.594 (-1.289) Mkr, och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 22.93 (-19.98) kronor
 • Kassaflödet från verksamheten uppgick till 1.655 (1.853) Mkr och nettoskulden minskade till 1 (797) Mkr
 • I enlighet med koncernens utdelningspolicy om att minst 30% av nettovinsten från kvarvarande verksamheter ska delas ut, kommer styrelsen att föreslå en ökning om 11% av den ordinarie kontantutdelningen till 10,00 (9,00) kronor per aktie till årsstämman i maj 2013

Framåtblickande informationSom tidigare meddelats förväntar sig koncernen att betal-TV Norden fortsatt ökar sina intäkter under 2013, exklusive valutakurseffekter, och redovisar en rörelsemarginal på cirka 10-12% för helåret 2013. Verksamhetens marginal förväntas öka under 2014.

Koncernen fortsätter även förvänta sig att de tidigare kommunicerade investeringarna i dess betal-TV-verksamheter på tillväxtmarknaderna kommer att resultera i minskade lönsamhetsnivåer 2013, och förväntar sig stigande lönsamhet under 2014. Som ett resultat av beslutet att minska investeringarna i koncernens förbetalda satellittjänst i Ukraina, då paket- och prisstrukturen ses över till följd av den starka konkurrensen på marknaden, samt med ett större än förväntat antal kanalabonnemang i början av året, förväntas segmentet uppnå ett nollresultat på rörelsenivå (EBIT) för helåret 2013. Detta skall jämföras med koncernens tidigare förväntningar på en rörelseförlust om mindre än 50 Mkr för segmentet för helåret 2013.

Ökad aktieutdelningStyrelsen kommer att föreslå en ökad ordinarie utdelning om 10,00 (9,00) kronor per aktie till bolagsstämman den 14 maj 2013. Den totala föreslagna utdelningen uppgår till cirka 667 Mkr, baserat på det maximala antalet utestående aktier. Styrelsen kommer att föreslå att resterande del av vinstmedlen för verksamheten 2012 förs till räkenskaperna för 2013.

Förslaget ligger i linje med den utdelningspolicy som antogs av styrelsen i februari 2012 att dela ut minst 30% av nettovinsten till aktieägarna i form av en ordinarie utdelning.

Koncernchefen har ordetJørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef kommenterade: ”Försäljningstillväxten i det fjärde kvartalet för våra kvarvarande verksamheter återspeglade i huvudsak de starka positionerna för våra verksamheter på tillväxtmarknaderna, vilka tog reklammarknadsandelar och ökade antalet abonnenter i nästan alla länder. Detta återspeglar de investeringar vi har genomfört i innehåll och utvecklingen av våra kanalvarumärken.

Som vi tidigare informerat investerar vi nu i ett antal av våra verksamheter och kommer att fortsätta med detta under 2013 för att säkerställa att vår tillväxt accelererar i framtiden. Vi har fortsatt att hitta innovativa lösningar för innehåll, teknik, kanaler och tjänster på alla våra marknader, och kan idag erbjuda våra tittare, lyssnare och kunder mer högkvalitativ underhållning än någonsin tidigare, på fler sätt än någonsin förut.

Förbättringen av tittartidsandelarna för våra skandinaviska kanaler är mer i fokus än någonsin tidigare, och vi har nu tecknat ett antal strategiskt viktiga distributionsavtal som kommer att markant stärka tittar- och reklammarknadsandelarna för våra fri-TV-kanaler i Danmark, göra det möjligt för oss att lansera en tredje fri-TV-kanal i Norge och ytterligare stärka TV10s penetration i Sverige. Vår internetbaserade nordiska betal-TV-tjänst Viaplay har redovisat goda resultat och växer snabbt. Samtidigt kommer vår nordiska satellitplattform och betal-TV-erbjudande på sikt dra nytta av att vi har adderat nytt innehåll och nya kanaler, breddat vår distribution och ökat priserna.

Resultatet för det fjärde kvartalet återspeglade både de investeringar vi genomför, samt de åtgärder vi löpande vidtar för att förstärka verksamheten. Vår plan för att utveckla verksamheten inom betal-TV Norden löper som förväntat, och en kombination av ett högre än förväntat antal kanalabonnemang och lägre investeringar i Ukraina förväntas för närvarande att medföra ett förbättrat resultat för helåret 2013 för betal-TV tillväxtmarknader. Vi fortsätter förvänta oss förbättrade lönsamhetsnivåer för betal-TV Norden och i tillväxtmarknaderna under 2014.

Vår affärsmodell med låga nivåer av fasta tillgångar och strikt hantering av rörelsekapital har fortsatt att uppvisa höga nivåer av kassagenerering, vilket har gjort att vi hade en nettoskuld nära noll vid årets slut. Vi föreslår därför en ökad ordinarie utdelning trots de investeringar vi genomför. MTG är ett tillväxtbolag och vi fokuserar på att bygga framtidens mediehus genom att investera i växande verksamheter. Vi utvärderar därför ett stort antal organiska investeringsprojekt, förvärvsmöjligheter, och möjliga samarbeten i både nuvarande och nya marknader.”

* * *

TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid London och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:                                 +46(0)8 5352 6408Storbritannien                         +44(0)20 7136 2051USA:                                     +1646 254 3360

Pinkod för telekonferensen: 4080855

För att ta del av telefonkonferensen och för ytterligare information, vänligen gå in på www.mtg.se.

* * *

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefMathias Hermansson, FinanschefTel:                                                      +46 (0) 8 562 000 50

Matthew Hooper, KommunikationsdirektörTel:                                                      +44 (0) 7768 440 414E-post:                                                 investor.relations@mtg.se / press@mtg.se

Framåtblickande information och Safe Harbour Statement under ”U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995”Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på MTGs koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framåtblickande information är rimliga, påverkas sådan information av risker och osäkerheter och ingen garanti kan lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den fram­tidsinriktade informationen beroende på bland annat de faktorer som framkommer under rubriken Risker och osäkerheter ovan.

     Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2013 klockan 13.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten